Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2002

Uradni list RS št. 112, 20. 12. 2002
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2002

Uradni list RS št. 106, 6. 12. 2002
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec
Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec

Uradni list RS št. 100, 22. 11. 2002
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Arnovski gozd

Uradni list RS št. 94, 8. 11. 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000

Uradni list RS št. 93, 4. 11. 2002
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec

Uradni list RS št. 92, 30. 10. 2002
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2124/5 k. o. Zabukovica
Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije

Uradni list RS št. 83, 27. 9. 2002
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

Uradni list RS št. 80, 13. 9. 2002
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

Uradni list RS št. 72, 9. 8. 2002
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

Uradni list RS št. 65, 25. 7. 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Žalec

Uradni list RS št. 54, 21. 6. 2002
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče

Uradni list RS št. 50, 7. 6. 2002
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks

Uradni list RS št. 47, 29. 5. 2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah

Uradni list RS št. 36, 23. 4. 2002
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2001

Uradni list RS št. 25, 22. 3. 2002
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec
Odlok o določitvi volilnih enot
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2002

Uradni list RS št. 21, 11. 3. 2002
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks

Uradni list RS št. 6, 25. 1. 2002
Poročilo občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec, dne 13. januarja 2002
Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira Roje pri Šempetru

Uradni list RS št. 1, 4. 1. 2002
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT