Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Občinska uprava

Organiziranost občinske uprave:

Naslov:
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Telefon:
03 71 36 465
Faks:
03 71 36 464
E-pošta:
glavna.pisarna@zalec.si
Davčna številka:
62546708
Matična številka:
5881544

Občinska uprava deluje po določbah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec (Ur. l. RS, 81/2011).

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov
Oseba, pooblaščena za varovanje osebnih podatkov

Direktor občinske uprave

Direktorica: Tanja Razboršek-Rehar
tel: 03 71 36 320

Direktor občinske uprave:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih timih,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na predlog občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi, ter po nalogu in pooblastilu župana.

Na podlagi pooblastila župana:

 • odloča v postopkih, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi z delovnimi razmerji zaposlenih v občinski upravi,
 • imenuje projektne time za vodenje posameznih projektov,
 • izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora.

nekdanji predstojniki občinske uprave

 

Urad za javne finance

zaposleni

Vodja: mag. Gabrijela Vodnik
tel: 03 71 36 430

Naloge urada:
 • koordinira pripravo in postopek sprejemanja proračuna, sprememb proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o realizaciji proračuna,
 • skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi,
 • spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • vodi računovodstvo občine in pripravlja analize ter finančna poročila,
 • opravlja finančno-računovodska opravila za neposredne, lahko tudi za posredne proračunske uporabnike ter društva,
 • upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo enotnega zakladniškega računa,
 • pripravlja ter izdela premoženjsko bilanco občine,
 • vodi evidenco finančnega premoženja,
 • opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje,
 • daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
 • daje mnenje h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice,
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine,
 • skrbi za izvajanje nalog občinske blagajne,
 • skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih storitev občine,
 • pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
 • opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun plač in drugih osebnih prejemkov za delavce in funkcionarje.

Urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve

zaposleni

Vodja: Branka Đuraš
tel: 03 71 36 404

Naloge urada:

 • izvaja strokovne, administrativno tehnične in upravne naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske uprave in sistemizacijo delovnih mest,
 • opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter z vidika pravil pravne tehnike,
 • daje pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje za njihovo sklenitev,
 • pripravlja predloge poravnav,
 • koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih in postopkih mediacije,
 • vodi evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav ter drugih pravnih poslov,
 • pripravlja interne akte ter vodi evidenco le- teh,
 • opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne (glavne pisarne) in informacijske pisarne,
 • vzdržuje in razvija računalniško programsko opremo ter tehnično vzdržuje baze podatkov,
 • zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo,
 • načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške in druge opreme,
 • zagotavlja organizacijo delovanja arhiva, interne knjižnice in ekonomata,
 • koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme, potrebne za delovanje občinske uprave, skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja občinske uprave,
 • izvaja postopke javnega naročanja za večja javna naročila občine in naloge svetovanja ter nadzora v zvezi z javnimi naročili, ki jih lahko izvajajo tudi drugi uradi ali projektni timi,
 • opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja ter za razpolaganje z njim,
 • opravlja naloge za postopke razlastitev, omejitev ali obremenitev zemljišč za potrebe javne koristi,
 • skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim stvarnim premoženjem,
 • skrbi za zavarovanje premoženja občine,
 • zagotavlja vzdrževanje prostorov in opreme občinske uprave,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge, ki ne sodijo v druge urade.

Urad za negospodarske javne službe

zaposleni

Vodja: mag. Nataša Gaber Sivka
tel: 03 71 36 430

Naloge urada:

 • na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja, srednješolskega ter izobraževanja odraslih,
 • skrbi za razvoj programov in institucij na področjih iz prve alineje tega člena v občini in za njihovo povezovanje,
 • opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij in finančnih pomoči,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
 • načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino,
 • načrtuje, ureja ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo,
 • pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
 • pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
 • opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
 • skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja,
 • skrbi za zavarovanja brezposelnih oseb,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti,
 • izdaja odločbe in podeljuje koncesije s svojega delovnega področja,
 • zagotavlja mrliško ogledno službo na območju občine,
 • koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije,
 • opravlja naloge s področja zagotavljanja športne in kulturne infrastrukture,
 • zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
 • skrbi za varovanje kulturne dediščine,
 • zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne ter preventivne in druge programe,
 • opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči,
 • koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
 • sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov s področja dela,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja. 

Urad za gospodarske javne službe

zaposleni

Vodja: Aleksander Žolnir
tel: 03 71 36 440

Naloge urada:

 • skrbi za izvajanje oskrbe s pitno vodo,
 • skrbi za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • skrbi za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, za ločeno zbiranje odpadkov ter za osveščanje glede ravnanja z odpadki,
 • skrbi za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in vzdrževanje odlagališč,
 • skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in zelenih površin,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč,
 • skrbi za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
 • skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišč,
 • zagotavlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom oziroma drugimi energenti,
 • skrbi za kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo RTV signalov na območju občine,
 • gospodari z javnimi komunalnimi objekti,
 • skrbi za urejenost javnih tržnic,
 • skrbi za urejenost in vzdrževanje javnih sanitarij,
 • opravlja naloge s področja prometa,
 • skrbi za vodotoke ter druge vodne površine s področja pristojnosti občine,
 • opravlja naloge s področja varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • ureja lokalni promet, opravlja naloge v zvezi z avtobusnimi, avtotaxi prevozi, železniškim in drugimi prometom,
 • skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin,
 • skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena vozila,
 • zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave,
 • zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči ter ureja javne parkirne hiše,
 • skrbi za urejanje prometne signalizacije,
 • opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
 • odmerja komunalno takso,
 • sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
 • načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe občinskega pomena,
 • opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • izvaja analize ter opravlja naloge, povezane z oblikovanjem tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih služb,
 • zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in ga vodi,
 • opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje gospodarskih javnih služb,
 • določa pogoje in izdaja soglasja ter dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb oziroma skrbi za prenos pooblastil na izvajalce gospodarskih javnih služb,
 • zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije,
 • odpravlja posledice naravnih in drugih nesreč,
 • izvaja strokovne in tehnične naloge s področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
 • pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo izvajanje,
 • izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij v gospodarsko javno infrastrukturo,
 • zagotavlja izvajanje investicij s svojega delovnega področja,
 • sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občine,
 • koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine,
 • spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter predlaga ukrepe,
 • pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
 • ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi ter službenimi stanovanji,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Urad za prostor in gospodarstvo

zaposleni

vodja: Darja Dobrajc Lukman
tel: 03 71 36 320

Naloge urada:

 • koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
 • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
 • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
 • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
 • organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
 • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
 • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
 • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
 • daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije s prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela urada,
 • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
 • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
 • skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
 • opravlja naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo,
 • odmerja komunalni prispevek,
 • pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti,
 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih občine,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
 • skrbi za pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije,
 • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občine v povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem področju,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj občine,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma in njegovo promocijo,
 • opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova ter turizma,
 • skrbi za zagotavljanje in upravljanje z javno turistično infrastrukturo,
 • skrbi za zagotavljanje pogojev za delo društev s svojega področja dela,
 • skrbi za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter razvoj podeželja,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja urejanja prostora in gospodarskih zadev, razen zadev gospodarskih javnih služb.

Kabinet župana

zaposleni

Vodja: Tina Lorger
tel: 03 71 36 420

Kabinet izvaja:
 • organizacijska, administrativna in določena strokovna opravila,
 • naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
 • naloge protokola občine,
 • načrtovanje, organiziranje in sodelovanje pri izvajanju prireditev občinskega pomena,
 • naloge s področja mednarodnih odnosov oziroma sodelovanja partnerskih mest,
 • naloge s področja promocije občine in promocijskega materiala občine,
 • sprejem in obravnava pobud ter pritožb občank in občanov ter strank v posameznih postopkih,
 • načrtovanje in koordiniranje sodelovanja občine z drugimi občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi družbami,
 • načrtovanje in koordiniranje sodelovanja z regijskimi institucijami,
 • načrtovanje in koordiniranje dela za občinski svet ter njegova delovna telesa,
 • naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
 • naloge za svetniške skupine občinskega sveta,
 • naloge za nadzorni odbor občine,
 • vodenje registra sprejetih odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine,
 • skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog na področju upravljanja s kadrovskimi viri.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT