Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Urejanje prostora

Prostorsko izvedbeni akti v pripravi naprej
Lokacijske preveritve naprej
Programi opremljanja stavbnih zemljišč naprej

Gradbeni indeksi
Gradbeni indeksi 2019
PDF

Občinski prostorski načrt občine Žalec UL RS 64/2013, 91/2013 popr. (več)
grafični prikaz - povezava
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN več

Občinski podrobni prostorski načrt poslovne cone Arnovski gozd III
sklep o začetku postopka priprave PDF objava: UL RS št. 32/2018, 11.05.2018
sklep o javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št. 3/2019, 11.01.2019 
odlok PDF, ureditvena situacija PDF, komunalna situacija PDF
odgovori na pripombe in predloge iz javne razgrnitve PDF

Občinski podrobni prostorski načrt za območje LO-6
sklep o začetku postopka priprave PDF objava: UL RS št. 58/2018, 31.08.2018
sklep o javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št.  3/2019, 11.01.2019
povzetek PDF

Občinski podrobni prostorski načrt za območje LO-7
sklep o začetku postopka priprave PDF objava: UL RS št. 31/2014, 30.04.2014
sklep o javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št. 79/2014, 07.11.2014
odlok o OPPN za območje LO-7 PDF objava: UL RS št. 31/2015, 04.05.2015
sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve OPPN PDF objava: UL RS št. 76/2015, 09.10.2015, popravek PDF UL RS št. 79/2015, 23.10.2015
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka PDF objava: UL RS št. 84/2015, 06.11.2015

Občinski podrobni prostorski načrt Studence (ST-1)
sklep o začetku postopka priprave OPPN PDF objava: UL RS št. 34/2015, 15.5.2015
sklep o javni razgrnitvi HTML objava: UL RS št. 74/2015, 2.10.2015

Občinski podrobni prostorski načrt HR-4 Hramše
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše PDF objava: UL RS, št. 14/2014, 21.2.2014
- predlog odloka o OPPN Hramše HR-4 PDF
- urbanistično arhitektonska in krajinska zasnova PDF
- zasnova GJI PDF
- zasnova parcelacije PDF

Občinski podrobni prostorski načrt Petrovče vzhod
sklep o javni razgrnitvi dopolnitev OPPN  PDF objava: UL RS št. 89/2009, 06.11.2009

Občinski podrobni prostorski načrt "UN Petrovče"
sklep o začetku postopka priprave  Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče PDF objava: UL RS št. 101/2013, 9.12.2013

Občinski podrobni prostorski načrt PG-4 Pongrac
objava: UL  RS št. 92/2013, 08.11.2013
tekstualni del ZIP
kartografski del: prikaz stanja ZIP1  načrt umestitve ZIP2
priloge ZIP1  ZIP2

Občinski podrobni prostorski načrt Žalec zahod
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod, objava: UL RS št. 110/2009, 29.12.2009
13.05.2009 javno naznanilo  osnutek odloka  obrazložitev  stališča  situacija
27.07.2009 stališča do pripomb: obrazložitev stališče župana stališče pripravljalca priloge (PDF): priloga 1 priloga 2 priloga 3 priloga 4 priloga 5a priloga 5b priloga 6 priloga 7a priloga 7b priloga 8a priloga 8b priloga 9 priloga 10
17.10.2014 stališče do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, ki je potekala od 27. junija do 28. julija 2014 PDF 

Občinski podrobni prostorski načrt severnega dela naselja Šempeter
sklep o pripravi OPPN severnega dela naselja Šempeter PDF objava: UL RS št. 54/2007, 18.06.2007
sklep o pripravi dopolnjenega osnutka OPPN severnega dela naselja Šempeter PDF - situacija PDF - povzetek PDF  objava: UL RS št. 09/2009, 06.02.2009
sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom PDF objava: UL RS št. 54/2010

Občinski podrobni prostorski načrt severnega dela naselja Šempeter
sklep o pripravi OPPN severnega dela naselja Šempeter PDF objava: UL RS št. 83/2012, 6.11.2012

Občinski podrobni prostorski načrt DobrtešnicaŠempeter
javno naznanilo dopolnitev OPPN Dobrtešnica Šempeter PDF
stališče do pripomb in predlogov PDF

Občinski podrobni prostorski načrt severovzhodnega dela naselja Šempeter
sklep o pripravi OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter PDF objava: UL RS št. 54/2007, 18.06.2007
sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom PDF objava: UL RS št. 79/2013
stališča do pripomb in predlogov PDF
stališče župana do pripomb in predlogov PDF

Občinski podrobni prostorski načrt Šempeter ob Strugi
sklep o pripravi OPPN Šempeter ob Strugi PDF objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Šempeter ob Strugi PDF objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007

Zazidalni načrt za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
sklep o začetku priprave OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru PDF objava: UL RS št. 29/2008, 21.03.2008
sklep o začetku priprave OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru PDF objava: UL RS št. 60/2013, 19.07.2013
stališča do pripomb PDF

Občinski podrobni prostorski načrt Levec
Sklep o začetku priprave OPPN Levec PDF objava: UL RS št. 76/2012, 08.10.2012

Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Liboje
sklep o pripravi OPPN za kamnolom Liboje PDF objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi OPPN za kamnolom Liboje PDF objava: UL RS št. 26/2009, 06.04.2009
sklep o pripravi OPPN za kamnolom Liboje PDF objava: UL RS št. 39/2018, 08.06.2018

Občinski podrobni prostorski načrt Liko Liboje
sklep o pripravi OPPN Liko Liboje PDF objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi OPPN Liko Liboje PDF UL RS št. 110/2009, 29. 12. 2009
predlog besedila odloka OPPN Liko Liboje PDF, grafična priiloga PDF

Ureditveni načrt Staro mestno jedro v Žalcu
sklep o pripravi sprememb in dopolnitev UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem PDF objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem PDF objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007
sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem PDF objava: UL RS št.

Občinski podrobni prostorski načrt Minerva Ložnica
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Minerva PDF objava: UL RS št. 76/2012, 08.10.2012

Občinski podrobni prostorski načrt TPC Žalec
sklep o pripravi OPPN TPC Žalec PDF objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN TPC Žalec PDF objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev območja NIVO - PGM Žalec
sklep o pripravi OPPN za širitev območja NIVO - PGM Žalec PDF objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št. 6/2008, 22.01.2008
sklep o ponovni javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št. 21/2014, 28.03.2014

Zazidalni načrt Ferralit, Žalec
sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Ferralit PDF objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007
sklep o javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št. 5/2008, 18.01.2008
stališče do pripomb in predlogov PDF
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit in Okoljskega poročila PDF objava: UL RS št. 101/2013, 9.12.2013
stališče do pripomb in predlogov PDF
odgovori na pripombe in predloge PDF

Zazidalni načrt Arnovski gozd
sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd PDF objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd PDF objava: UL RS št. 29/2008, 21.03.2008
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd PDF objava: UL RS št. 34/2010, 30.04.2010
sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd PDF objava: UL RS št. 39/2018, 08.06.2018

Občinski podrobni prostorski načrt poslovne cone Arnovski gozd II
sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd II PDF objava: UL RS št. 79/2009, 09.10.2009
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Poslovna cona Arnovski gozd II povezava objava: UL RS št. 07/2010, 29.01.2010

Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks PDF objava: UL RS št. 86/2012, 13.11.2012

Ureditveni načrt za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
sklep o pripravi sprememb in dopolnitev UN za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica PDF objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi PDF objava: UL RS št. 5/2008, 18.01.2008
stališče do pripomb in predlogov PDF

Državni prostorski načrt za 3. razvojno os od priključka na avtocesti A1 do priključka Velenje jug
gradivo

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT