Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2017
UL št. 79, 28. 12. 2017
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2

UL št. 74, 20. 12. 2017
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

UL št. 68, 1. 12. 2017
Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO 3/2

UL št. 59, 27. 10. 2017
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017

UL št. 52, 22. 9. 2017
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

UL št. 50, 15. 9. 2017
Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 41, 28. 7. 2017
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 40, 21. 7. 2017
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12

UL št. 38, 14. 7. 2017
Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

UL št. 35, 7. 7. 2017
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12

UL št. 23, 5.5.2017
Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec

UL št. 16, 7.4.2017
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1

UL št. 11, 3.3.2017
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2017
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
Odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi

UL št. 4, 27.1.2017
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

UL št. 2, 13.1.2017
Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018
Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT