Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Občina po meri invalidov

O PROJEKTU
Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ''Občina po meri invalidov'' je primer dobre prakse, kako naj se načela, pravice in dolžnosti zapisane v Konvenciji uresničujejo  v temeljni lokalni samoupravni skupnosti - občini. Kakšna je odgovornost lokalne skupnosti je podrobno pojasnjeno v Madridski deklaraciji iz leta 2003, ki poudarja, da se morajo človekove pravice invalidov »v prvi vrsti uresničevati na lokalni ravni, kjer se državljani soočajo s težavami in kjer invalidske organizacije ter invalidi sami opravijo največ svojega dela. Vse moči je potrebno usmeriti v to, da se na lokalni ravni osredotoči na opozarjanje, spodbujanje in izvajanje aktivnosti. Lokalne oblasti je potrebno povabiti, da vključujejo potrebe invalidov v mestno in občinsko politiko, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, bivanjem, prevozom, zdravstvenimi in socialnimi programi. Pri tem je potrebno upoštevati raznolikost invalidov, med drugim tudi ostarele, ženske in migrante. Lokalne oblasti morajo v sodelovanju s predstavniki invalidov pripraviti načrte za delovanje na invalidskem področju in imenovati lokalne odbore.

V občini Žalec se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih: zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja. Navedeno poskušamo izvajati v sodelovanju z društvi (preko 45 društev), javnimi zavodi kot drugimi institucijami, ki delujejo na območju lokalne skupnosti (JZ Zdravstveni dom, VDC, CSD – Enota Žalec).

Dne dne 21. 12. 2015 je Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dopisom podalo županu občine Žalec g. Janku Kosu, pobudo, da se občina vključi v projekt »OBČINA PO MERI INVALIDOV SLOVENIJE« ter le ta sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta. Župan Občine Žalec je  sprejel pobudo in s sklepom imenoval Svet za invalide, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Žalec. 

Župan je v letu 2016 s sklepom imenoval še posebno delovno skupino za pripravo analize o položaju invalidov v občini Žalec in pripravo konkretnega akcijskega načrta. Ta skupina je pripravila Analizo stanja o položaju invalidov v Občini Žalec in na njeni podlagi še Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje od leta 2017 do vključno leta 2018.

Analiza stanja o položaju invalidov v Občini Žalec temelji na upoštevanju standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov in skuša zajeti vse vidike življenja v lokalni skupnosti z namenom narediti načrt dela, ki bo v prihodnosti zagotavljal še kvalitetnejše življenje invalidov. Ta področja so naslednja:
- osveščanje,
- zdravstveno varstvo,
- rehabilitacija,
- strokovno – podporne službe,
- dostopnost,
- vzgoja in izobraževanje,
- zaposlovanje,
- finančna pomoč in socialna varnost,
- družinsko življenje in osebna integriteta,
- kultura,
- rekreacija in šport,
- religija
- informiranje in načrtovanje politike,
- zakonodaja,
- ekonomska politika,
- koordinacija dela,
- invalidske organizacije in NVO, ki se ukvarjajo tudi s problematiko invalidov,
- usposabljanje strokovnega osebja,
- nacionalni nadzor in ocenjevanje programov za invalide v okviru izvajanja standardnih pravil,
- tehnično in gospodarsko sodelovanje,
- mednarodno sodelovanje.

Na podlagi analize je bil pripravljen Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje od leta 2017 do vključno leta 2018. Zasnovan je tako, da vključuje tudi potrebe starejše populacije. Akcijski načrt vsebuje ukrepe, ki se smiselno pokrivajo s področji analize stanja o položaju invalidov v Občini Žalec. Vsi ukrepi so vsebinsko opredeljeni, navedeni so odgovorni nosilci za izvedbo ukrepov, določeni so viri financiranja in časovni okvir za izvedbo ukrepov.  V nadaljevanju je dostop do vseh dokumentov, društev in institucij, ki so vsebinsko povezani z aktivnostmi  ''Občina po meri invalidov''.

DOKUMENTI
Dogovor o vključitvi v projekt
PDF
Sklep o sprejetju akcijskega načrta PDF
Akcijski načrt občine Žalec 2017-2018 PDF
Analiza stanja o položaju invalidov 2016 PDF

Agenda 22 PDF
Akcijski program za invalide 2014-2021 PDF

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb povezava
Zakon o socialnem vključevanju invalidov povezava


Predstavitev poročila projektnemu svetu ZDIS o izvedenih aktivnostih
v letu 2017 iz Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje
enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje 2017-2018.

KORISTNE POVEZAVE
INVALIDSKA DRUŠTVA, SOFINANCIRANA S STRANI OBČINE ŽALEC:

1.

Medobčinsko društvo Sožitje Žalec
e-naslov:
ddrustvo@siol.net, splet: www.zveza-sozitje.si 

2.

Medobčinsko društvo invalidov Žalec
e-naslov
mdi-zalec@guest.arnes.si, splet: www.zdis.si
in Invalidsko društvo ILCO Maribor
e-naslov:
ilco.mb@siol.net, splet: www.ilco-mb.si

3.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje
e-naslov:
mdssce@zveza-splepih.si, splet: www.mdss-ce.net 

4.

Društvo gluhih in gluhonemih Celje
e-naslov:
dgn.celje@guest.arnes.si, splet: www.dgn-celje.si

5.

Društvo revmatikov Slovenije
splet:
www.revmatiki.si

6.

Društvo paraplegikov JZ Štajerske Celje
e-naslov:
dce.paraplegik@guest.arnes.si, splet: www.drustvo-para-ce.si 

7.

Koronarni klub Savinjska dolina
e-naslov:
koronarni.zalec@gmail.com, splet: www.koronarni-zalec.si 

8.

Društvo za kakovostno starost Zimzelen, Ul. Savinjske čete 4, Žalec

OSTALA DRUŠTVA, KI NUDIJO POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE ŽALEC:

1.

Društvo za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec
e-naslov:
dzelva.eureka@siol.net, splet: www.zasvojenost.si

2.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Žalec
e-naslov:
zalec.ozrk@ozrks.si; splet: zalec.ozrk.si

3.

Slovenska filantropija, Enota Hiša sadeži družbe Žalec
e-naslov:
zalec@filantropija.org, splet: www.filantropija.org

4.

Društvo prijateljev mladine občine Žalec
e-naslov:
dpm.ozalec@gmail.com, splet: www.dpmozalec.si

5.

Škofijska Karitas Celje
e-naslov:
info@karitasce.si, splet: www.karitasce.si

6.

Zveza društev upokojencev Žalec, Ul. Savinjske čete 4, Žalec

- Društvo upokojencev Gotovlje, Gotovlje 40, Žalec

- Klub upokojencev Levec, Levec 25a, Petrovče

- Društvo upokojencev Petrovče, Dobriša vas 3b, Petrovče
  e-naslov:
dupetrovce@gmail.com,

- Društvo upokojencev Griže-Zabukovica, Griže 49, Griže
  splet:
splet

- Društvo upokojencev Ponikva pri Žalcu, Ponikva pri Žalcu 7, Žalec 
  splet:
splet

- Društvo upokojencev Žalec, Trubarjeva ulica 1, Žalec

- Društvo upokojencev Velika Pirešica- Galicija, Galicija 75, Žalec

- Društvo upokojencev Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80, Šempeter v Sav. dolini

- Društvo upokojencev Kasaze-Liboje, Kazaze 48, Petrovče

- Društvo upokojencev Hmezad Žalec, Ul. Savinjske čete 4, Žalec

- Društvo upokojencev Vrbje, Vrbje 68, Žalec

7.

Društvo vojnih invalidov Celje
e-naslov:
dvice@siol.net, splet: www.zdvis.si

8.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
e-naslov:
univerza3.zalec@gmail.com, splet: spletna stran


JAVNI ZAVODI IN USTANOVE:

1.

Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Žalec
e-naslov:
gpzrszcelje@ess.gov.si, splet: www.ess.gov.si

2.

Center za socialno delo Žalec
e-naslov:
gpcsd.zalec@gov.si, splet: www.csd-zalec.si

3.

Žalske lekarne
e-naslov:
lekarna.zalec@siol.net, splet: www.lekarna-zalec.si

4.

Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec
e-naslov:
tajnistvo@zd-zalec.si, splet: www.zd-zalec.si

5.

Dom Nine Pokorn Grmovje, Pomoč družini na domu
e-naslov:
info@dnpg.si, splet: www.dnpg.si

6.

Varstveno delovni center Saša, Enota Maksi, Žalec,
e-naslov:
info@vdcsasa.si, splet: www.vdcsasa.si

7.

UPI Žalec, projekt Planet generacij
e-naslov:
lu-zalec@upi.si, splet: www.upi.si

8.

ZZZS, OE Celje, Izpostava Žalec
e-naslov:
OECE@zzzs.si, splet: www.zzzs.si

9.

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
e-naslov:
skzal@zal.sik.si, splet: www.zal.sik.si

10.

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
e-naslov:
zkst.zalec@siol.net, splet: www.zkst-zalec.si

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT