Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2012

UL št. 94, 10. 12. 2012
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskih zemljiščih »Šalej«
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških društev in klubov
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
Odlok o mladini v Občini Žalec Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
Odlok o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012

UL št. 86, 13. 11. 2012
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

UL št. 83, 06. 11. 2012
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter

UL št. 81, 29. 10. 2012
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste Slovenska demokratska stranka

UL št. 79, 19. 10. 2012
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe k.o. 978 – Studence

UL št. 77, 12. 10. 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2012

UL št. 76, 8. 10. 2012
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 71, 21. 9. 2012
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

UL št. 52, 9. 7. 2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec

UL št. 43, 8. 6. 2012
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter

UL št. 42, 1. 6. 2012
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica

UL št. 31, 30. 4. 2012
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Občini Žalec
Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2011

UL št. 24, 30. 3. 2012
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012

UL št. 20, 16. 3. 2012
Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec
Pravilnik za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec
Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje-sever
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2013
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2012

Uradni list RS št. 11, 14. 2. 2012
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec

Uradni list RS št. 1, 6. 1. 2012
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT