Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2015

UL št. 101, 23.12.2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7

UL št. 92, 4.12.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec

UL št. 84, 6.11.2015
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7

UL št. 82, 3.11.2015
Sprememba letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4

UL št. 81, 30.10.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015

UL št. 79, 23.10.2015
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 76, 9.10.2015
Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7

UL št. 74, 2.10.2015
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 62, 28.8.2015
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

UL št. 59, 7.8.2015
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 48, 3.7.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4

UL št. 46, 26.6.2015
Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

UL št. 43, 19.6.2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020

UL št. 39, 5.6.2015
Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

UL št. 37, 29.5.2015
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 34, 15.5.2015
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ST-1 za funkcionalno enoto F1

UL št. 31, 4.5.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7
Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Petrovče
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vrbje VR 1/3
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2014

UL št. 26, 17.4.2015
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec

UL št. 22, 30.3.2015
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 19, 20.3.2015
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

UL št. 16, 6.3.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2016
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2015

UL št. 5, 23.1.2015
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

UL št. 1, 5.1.2015
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT