Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Prečiščena besedila

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA PREDPISOV OBČINE ŽALEC

OPOZORILO! Neuradna prečiščena besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

OBČINSKA UREDITEV

Temeljni akti
Statut občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013, 23/2017)

Volitve
Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec (Uradni list RS št. 55/2010, popr. 68/2010)

JAVNE FINANCE
Upravljanje premoženja
Pravilnik o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec (Uradni list RS št. 81/2011, 23/2017)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Promet in zveze
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS št. 52/2012, 94/2012, 24/2014, 34/2019)
Komunalna dejavnost
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 14/1994, 125/2004, 52/2012, 94/2012, 10/2019)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/2009, 28/2010, 55/2010)
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/2013, 63/2013)
Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju občine Žalec (Uradni list RS, št. 19/1997, 15/2008)
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Žalec priloga 1 (Uradni list RS, št. 51/2014, 43/2019)
Kmetijstvo
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 66/2007, 100/2013)

NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Vzgoja, izobraževanje in šport
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci občine Žalec (Uradni list RS št. 7/97, 89/98, 65/02, 56/08, 37/10, popr. 57/10, 43/12, 31/15)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže  (Uradni list RS št. 6/97, 49/98, 6/00, 37/01 prečiščeno besedilo 63/01, 56/08, 37/10)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS št. 6/97, 49/98, 37/01, prečiščeno besedilo 63/01, 65/02, 56/08, 37/10)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Uradni list RS št. 6/97, 49/98, prečiščeno besedilo 37/01, 56/08, 37/10)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (Uradni list RS št. 6/97, 18/98 – pop.,  49/98, prečiščeno besedilo 37/01, 56/08, 37/10)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec (Uradni list RS št. 6/97, 63/01, 112/08, 85/10)
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Risto Savin Žalec (Uradni list RS št. 6/97, 63/01, 112/08, 85/10)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradni list RS št. 7/1997, 63/2001, 112/2008, 29/2016, Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko št. 56/2016)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (Uradni list RS št. 76/2001, 31/2009, 44/2009)
Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS št. 90/2007, 55/2010, 63/2013)
Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec (Uradni list RS št. 5/2003, 38/2003, 82/2013)
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS št. 11/2012, 92/2015)
Zdravstveno varstvo
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradni list RS, št. 34/1992, 102/2001)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS št. 45/1994, 49/1995, 19/2010, 50/2018) (Odlok o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz Javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne)
Socialno varstvo
Pravilnik za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/2004, 16/2005, 17/2014)

OKOLJE IN PROSTOR
Evidentiranje in vrednotenje nepremičnin
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS št. 5/04, 104/05, 124/08)

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT