Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

naziv organa:

Občina Žalec

naslov:

Ul. Savinjske čete 5

pošta:

3310 Žalec

telefon:

03 71 36 465

faks:

03 71 36 464

elektronski naslov:

glavna.pisarna@zalec.si

odgovorna uradna oseba:

Janko Kos, univ. dipl. org. spec., župan

matična številka:

5881544

ID za DDV:

SI62546708; Občina Žalec je zavezanka za DDV

številka transakcijskega računa (IBAN):

SI56 0139 0010 0004 366

transakcijski račun odprt pri banki:

Banka Slovenije

BIC koda banke:

BSLJSI2X

datum prve objave podatkov kataloga:

29.04.2010

datum zadnje spremembe podatkov:

16.07.2019

katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.zalec.si

druge oblike kataloga:

/

pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

datoteka grba občine:

CDR PNG
barve: - modra:  100% Cyan, - rumena: 100% Yellow, - zelena: enak delež Cyan in Yellow
referenčne barve za sitotisk: modra:  HKS 44 K, rumena: HKS 1 K, zelena: HKS 57 K
RAL: modra 5017, rumena: 1012, zelena: 6024
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območje, določeno z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Občina Žalec obsega 39 naselij na 117 km2 velikem območju in je razdeljena na ožje dele: 9 krajevnih skupnosti in mestno skupnost (povezava). Ostali splošni podatki: povezava.

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Delovno področje
Delovno področje je določeno in pisano v
Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec.

Organi občine
Organi občine so:
občinski svet, župan, nadzorni odbor in volilna komisija

Organiziranost občinske uprave
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave.

Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:

Organigram 

2.b Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Darja Orožim, univ. dipl. prav., višja svetovalka za zadeve občinskega sveta
telefon: 03 71 36 412
naslov: Občina Žalec, ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
uradni elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov iz delovnega področja

2.d Seznam predlogov predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

2.g Seznam javnih evidenc

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Žalec, je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest in strukturi javnih uslužbencev po nazivih
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 21. člena Zakona o javnih uslužbencih  v letu 2003 in se osvežuje ob vsakokratni spremembi zaposlitve. Vodi se v obliki preglednice v slovenskem jeziku. Ni povezana z drugimi evidencami.
 • Register stanovanj v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in se redno osvežuje. Vodi jo SIPRO Stanovanjsko podjetje Žalec v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Ni povezana z drugimi evidencami.
 • Evidenca finančnega premoženja v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 71. člena Zakona o javnih financah in se redno osvežuje. Vodi se v poslovnih knjigah v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Povezana je z drugimi računovodskimi evidencami.
 • Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in se redno osvežuje. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Povezana je z prostorskimi evidencami: zemljiškim katastrom, katastrom stavb, katastrom gospodarske javne infrastrukture.
 • Evidenca premičnega premoženja v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in se redno osvežuje. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Povezana je z drugimi računovodskimi evidencami. 
 • Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih in 218.c člena Zakona o graditvi objektov. Osvežuje se redno. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Podatke za evidenco pridobiva organ iz evidenc: zemljiškega katastra, katastra stavb, katastra gospodarske javne infrastrukture.
 • Evidenca o občinskih cestah
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 3. člena Zakona o cestah. Vzpostavljena je bila leta 1998 in se osvežuje enkrat letno. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Podatke za evidenco pridobiva organ s terenskim popisom.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Evidenca dokumentarnega gradiva
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 124. člena Uredbe o upravnem poslovanju, je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa in se vodi o vseh zadevah, dosjejih in dokumentih, ki jih organ prejme ali nastanejo pri njegovem delu;
 • Računovodski sistem
 • Prostorski podatki občine Žalec
  Dostop do zbirke: povezava
   

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: dostop po elektronski poti
Dostop do informacij na podlagi zahteve:

 • neformalna zahteva: ustna zahteva, preko telefona, po elektronski poti
 • formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik; pisna zahteva po pošti na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec; vložitev zahteve po elektronski pošti (na naslov: glavna.pisarna@zalec.si)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • zavetišča za živali
 • informacija o izdanih dokumentih v zvezi z gradnjo objektov
 • sofinanciranje verskih skupnosti

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ: 2009, 2010, 2011 

5. Cenik stroškov posredovanja informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen
povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3688

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT