Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Okolje in narava

OKOLJE SPLOŠNO

Program varstva okolja zaključno poročilo preglednica
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda naprej
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode povezava

VODE

Kopalne vode
- odvzem vzorca vode iz reke Savinje (Griže), 6.7.2017 (PDF)
- odvzem vzorca vode iz reke Savinje (Šešče), 6.7.2017 (PDF)
- odvzem vzorca vode iz reke Savinje, 17.7.2013 (PDF)
Balneomedicinska raziskava izvira akroterme Podlog pri Šempetru v Savinjski dolini, 2011 (PDF)
Vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Savinjske kotline za območje Dobrne, Celja, Štor, Vitanja in Vojnika več
Posnetek stanja kakovosti vodotokov v Občini Žalec, ERICo, december 2002 več
Poplavna ogroženost naprej

Spletni portal eVode - http://evode.arso.gov.si
Pregledovalnik Atlas okolja - http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
Ministrstvo za okolje in prostor - http://www.mop.gov.si/
Inštitut za vode - http://www.izvrs.si/

ODPADKI

Zbirni center za odpadke več
Divja odlagališča odpadkov na območju občine Žalec,
oktober 2011, november 2012
Lokacije divjih odlagališč (Geopedia) več
Zero Waste več

ENERGIJA

Lokalni energetski koncept Občine Žalec končno poročilo 2015soglasje MI
Energetska zasnova končno poročilo, poročilo 2009
Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Žalec SEAP
Načrt javne razsvetljave v občini Žalec načrt, priloga 1, priloga 2priloga 3, priloga 4, povzetek

NARAVA

Načrt razvoja krajine ob Savinji od Šempetra do Levca več
Krajinski park ribnik Vrbje več
Krajinski park Ponikovski kras
Vodnik po gozdno geološki učni poti (Skozi gozd in jamo Pekel PDF1PDF2PDF3)
Lovska učna pot Rinka pri Lovskem domu na Rinki v Gotovljah več
Natura 2000 v Občini Žalec več

KMETIJSTVO, TLA

Onesnaženost tal (Ocena stopnje tveganja za zdravje s povzetkom, ZZV Celje, februar 2011,  PDF, predstavitev)

ZRAK

OMCO Feniks poročilo PM10
Projekt "Okoljsko osveščeni"
           kakovost zraka  

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT