Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2019

podatki osveženi 11.11.2019

UL št. 67, 8. 11. 2019 / Žalec
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka
Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Občine Žalec
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko območje Ložnica LO-6

UL št. 53, 30. 8. 2019
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec 
 
UL št. 51, 16. 8. 2019
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba

UL št. 43, 28. 6. 2019
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »HOPSLANDIJA«

UL št. 38, 14. 6. 2019
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 34, 24. 5. 2019
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018

UL št. 24, 12. 4. 2019
Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020
Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2019
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2019
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Odlok o pokopališkem redu v Občini Žalec

UL št. 23, 8.4.2019
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5

UL št. 20, 29. 3. 2019
Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2020
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2019

UL št. 10, 15.2.2019
Sklep o financiranju političnih strank v letu 2019 in 2020
Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO 3/2
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

UL št. 4, 18.1.2019
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

UL št. 3, 11.1.2019
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT