Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list - leto 2014

UL št. 94, 24.12.2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec

UL št. 85, 28.11.2014
Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014

UL št. 82, 21.11.2014
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

UL št. 81, 14.11.2014
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče

UL št. 79, 7.11.2014
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

UL št. 77, 27.10.2014
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec
Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec

UL št. 68, 22. 9. 2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu

UL št. 56, 25 . 7. 2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR-1/3

UL št. 51, 7 . 7. 2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO–PGM Žalec
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec
Odlok o videzu naselij in krajine v Občini Žalec
Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec

UL št. 49, 30 . 6. 2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

UL št. 45, 20 . 6. 2014
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod

UL št. 43, 13. 6. 2014
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 41, 6. 6. 2014
Ugotovitveni sklep – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Žalec
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013

UL št. 31, 30. 4. 2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7

UL št. 27, 18. 4. 2014
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 25, 11. 4. 2014
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 24, 4. 4. 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter

UL št. 21, 28. 3. 2014
Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 17, 7. 3. 2014
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)

UL št. 14, 21. 2. 2014
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta LO-4/4
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše

UL št. 7, 31. 1. 2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

UL št. 6, 24. 1. 2014
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT