Nadzorni odbor

Člani Nadzornega odbora Občine Žalec

 • predsednica Nina Lozinšek, Levec
 • podpredsednik Matjaž Vodlan, Podvin
 • članica Marjeta Jesenek, Kasaze
 • članica Sonja Majer, Grče
 • član Alex Wirth, Žalec

Poslovnik Nadzornega odbora občine Žalec

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter ustanov katerih neposredni ali posredni ustanovitelj je občina kot tudi občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Zapisniki sej Nadzornega odbora

Mandat 2022–2026

Mandat 2018–2022

Mandat 2014–2018

Dokončna poročila opravljenih nadzorov

Mandat 2022–2026

Mandat 2018–2022

Mandat 2014–2018

Predhodni člani Nadzornega odbora občine Žalec

Nadzorni odbor 2018–2022

 • predsednica Slavica Čehovin, Gotovlje
 • namestnica predsednice Bernarda Simončič, Podvin
 • članica Marjeta Jesenek, Kasaze
 • članica Vesna Napotnik, Vrbje
 • član Matjaž Vodlan, Podvin

Nadzorni odbor 2014–2018

 • Predsednica mag. Barbara Gorski, Liboje
 • Članica Karmen Strenčan, Žalec
 • Član mag. Peter Grubelnik, Dobriša vas
 • Članica mag. Veronika Kajić, Petrovče
 • Član Matjaž Vodlan, Podvin

Nadzorni odbor 2010–2014

 • Predsednik Rok Žagar, Žalec
 • Članica Romana Jelen, Zabukovica
 • Članica Andreja Krulec, Galicija
 • Član Darko Simončič, Žalec
 • Članica Karmen Strenčan, Žalec

Nadzorni odbor 2006–2010 (od 25. 1. 2010)

 • Predsednica Valerija Resnik Čakš, Žalec
 • Član Boris Krajnc, Zabukovica
 • Članica Veronika Kajič, Petrovče
 • Član Vinko Kišić, Žalec
 • Članica Štefka Topolovec, Podvin

Nadzorni odbor 2006–2010 (do 25. 1. 2010)

 • Predsednik Gvido Hribar, Žalec
 • Članica Jelka Srebre, Podvin
 • Član Andrej Šporin, Žalec
 • Član Dejan Turk, Podvin
 • Član Rok Žagar, Žalec

Nadzorni odbor 2002–2006

 • Predsednik Andrej Šporin, Žalec
 • Članica Majda Gominšek, Žalec
 • Član Drago Pintar, Dobriša vas
 • Član Roman Virant, Žalec
 • Član Helena Žnidarčič, Šempeter
Skip to content