Občinska uprava

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Tel: 03 71 36 465
Fax: 03 71 36 464
Elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si
Davčna št.: 62546708
Matična št.: 5881544

Delovanje Občinske uprave:
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec (UL RS, 81/2011)
Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec (UL RS, 172/2021)

Oseba, pooblaščena za varovanje osebnih podatkov: Franja Vihernik

Hišni red v upravni stavbi (1.10.2020)

Uradne ure

Uradne ure sprejemne pisarne:

Ponedeljek: 8.00–15.00
Torek: 8.00–15.00
Sreda: 8.00–17.00
Četrtek: 8.00–15.00
Petek: 8.00–13.00

Uradne ure občinske uprave

Ponedeljek: 8.00–15.00
Sreda: 8.00–17.00
Petek: 8.00–13.00 

Direktor občinske uprave

 • dr. Darja Majkovič, sekretar
  odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji
  03 71 36 320

Direktor občinske uprave:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih timih,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na predlog občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi, ter po nalogu in pooblastilu župana.

Na podlagi pooblastila župana:

 • odloča v postopkih, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi z delovnimi razmerji zaposlenih v občinski upravi,
 • imenuje projektne time za vodenje posameznih projektov,
 • izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora.

Urad za javne finance

 • mag. Gabrijela Vodnik, podsekretar, vodja urada
  tel: 03 71 36 460

Služba za finance in proračun:

 • Tjaša Cestnik, finančnik, namestnik vodje
  tel: 03 71 36 428
 • Nataša Vasle, finančnik
  tel: 03 71 36 426

Računovodska služba:

 • Simona Štorek, računovodja
  tel: 03 71 36 424
 • Tanja Volavšek Kovač, finančnik
  tel: 03 71 36 418
 • Sara Pompe, knjigovodja
  tel: 03 71 36 416
Naloge urada:
 • koordinira pripravo in postopek sprejemanja proračuna, sprememb proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o realizaciji proračuna,
 • skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi,
 • spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • vodi računovodstvo občine in pripravlja analize ter finančna poročila,
 • opravlja finančno-računovodska opravila za neposredne, lahko tudi za posredne proračunske uporabnike ter društva,
 • upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo enotnega zakladniškega računa,
 • pripravlja ter izdela premoženjsko bilanco občine,
 • vodi evidenco finančnega premoženja,
 • opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje,
 • daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
 • daje mnenje h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice,
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine,
 • skrbi za izvajanje nalog občinske blagajne,
 • skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih storitev občine,
 • pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
 • opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun plač in drugih osebnih prejemkov za delavce in funkcionarje.

Urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve

 • Branka Đuraš, podsekretar, vodja urada
  tel: 03 71 36 448

Služba za informatiko in glavna pisarna:

 • Sandi Semprimožnik, višji svetovalec, namestnik vodje
  tel: 03 71 36 462
 • Leja Kokol, višji svetovalec  za področje glavne pisarne in arhiva
  tel: 03 71 36 465
 • Špela Hribernik, svetovalec informator
  tel: 03 71 36 466
 • Nejc Škorjanc, informatik
  tel: 03 71 36 480
 • Štefka Šinkovec, strokovni sodelavec
  tel: 03 71 36 454
 • Jani Užmah, vzdrževalec
  tel: 03 71 36 406

Pravno premoženjska služba:

 • Tanja Bulatović, višji svetovalec za pravne in premoženjske zadeve
  tel: 03 71 36 414
 • mag. Martina Koser Dolenc, višji svetovalec
  tel: 03 71 36 334
 • Andreja Dolinšek, višji svetovalec za premoženjske zadeve
  tel: 03 71 36 322
 • Lea Pungartnik, višji svetovalec za javna naročila in premoženjske zadeve
  tel: 03 71 36 481

Naloge urada:

 • izvaja strokovne, administrativno tehnične in upravne naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske uprave in sistemizacijo delovnih mest,
 • opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter z vidika pravil pravne tehnike,
 • daje pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje za njihovo sklenitev,
 • pripravlja predloge poravnav,
 • koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih in postopkih mediacije,
 • vodi evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav ter drugih pravnih poslov,
 • pripravlja interne akte ter vodi evidenco le- teh,
 • opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne (glavne pisarne) in informacijske pisarne,
 • vzdržuje in razvija računalniško programsko opremo ter tehnično vzdržuje baze podatkov,
 • zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo,
 • načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške in druge opreme,
 • zagotavlja organizacijo delovanja arhiva, interne knjižnice in ekonomata,
 • koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme, potrebne za delovanje občinske uprave, skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja občinske uprave,
 • izvaja postopke javnega naročanja za večja javna naročila občine in naloge svetovanja ter nadzora v zvezi z javnimi naročili, ki jih lahko izvajajo tudi drugi uradi ali projektni timi,
 • opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja ter za razpolaganje z njim,
 • opravlja naloge za postopke razlastitev, omejitev ali obremenitev zemljišč za potrebe javne koristi,
 • skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim stvarnim premoženjem,
 • skrbi za zavarovanje premoženja občine,
 • zagotavlja vzdrževanje prostorov in opreme občinske uprave,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge, ki ne sodijo v druge urade.

Urad za negospodarske javne službe

 • mag. Nataša Gaber Sivka, podsekretar, vodja urada
  tel: 03 71 36 430
 • Matej Pinter, podsekretar, namestnik vodje
  tel: 03 71 36 432
 • Blaž Tkalec, višji svetovalec za področje kulture in športa
  tel: 03 71 36 433
 • Aleš Kramaršek, višji svetovalec za področje sociale
  tel: 03 71 36 438
 • Samanta Potočnik, svetovalec za zdravstveno, lekarniško ter mladinsko dejavnost
  tel: 03 71 36 430

Naloge urada:

 • na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja, srednješolskega ter izobraževanja odraslih,
 • skrbi za razvoj programov in institucij na področjih iz prve alineje tega člena v občini in za njihovo povezovanje,
 • opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij in finančnih pomoči,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
 • načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino,
 • načrtuje, ureja ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo,
 • pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
 • pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
 • opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
 • skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja,
 • skrbi za zavarovanja brezposelnih oseb,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti,
 • izdaja odločbe in podeljuje koncesije s svojega delovnega področja,
 • zagotavlja mrliško ogledno službo na območju občine,
 • koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije,
 • opravlja naloge s področja zagotavljanja športne in kulturne infrastrukture,
 • zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
 • skrbi za varovanje kulturne dediščine,
 • zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne ter preventivne in druge programe,
 • opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči,
 • koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
 • sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov s področja dela,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Urad za gospodarske javne službe

 • Aleksander Žolnir, podsekretar, vodja urada
  tel: 03 71 36 440

Služba za gospodarske javne službe:

 • Aleš Uranjek, podsekretar, namestnik vodje
  tel: 03 71 36 452
 • Bojan Zakonjšek, višji svetovalec za investicije v javno infrastrukturo
  tel: 03 71 36 326
 • Majda Marovšek, višji svetovalec za javno infrastrukturo
  tel: 03 71 36 403
 • Marjana Kopitar, višji svetovalec za gospodarske javne službe
  tel: 03 71 36 456
 • Polona Smrkolj, višji svetovalec za javno komunalno gospodarsko infrastrukturo
  tel: 03 71 36 399
 • Zvonka Kovič, strokovni sodelavec
  tel: 03 71 36 440

Služba za ožje dele občine ter zaščito in reševanje:

 • Stanislav Vipotnik, strokovni sodelavec
  tel: 03 71 36 470
 • Sara Zagrušovcem, svetovalec za zaščito in reševanje ter investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj
  tel: 03 71 36 450
 • Milan Beloševič, operativec
  tel: 03 71 36 402
 • Miha Veber, strokovni sodelavec VI
  tel: 03 71 36 409

Služba za stanovanjske zadeve:

 • Petra Kobal Šorli, višji svetovalec za stanovanjske zadeve
  tel: 03 71 36 474

Naloge urada:

 • skrbi za izvajanje oskrbe s pitno vodo,
 • skrbi za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • skrbi za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, za ločeno zbiranje odpadkov ter za osveščanje glede ravnanja z odpadki,
 • skrbi za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in vzdrževanje odlagališč,
 • skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in zelenih površin,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč,
 • skrbi za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
 • skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišč,
 • zagotavlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom oziroma drugimi energenti,
 • skrbi za kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo RTV signalov na območju občine,
 • gospodari z javnimi komunalnimi objekti,
 • skrbi za urejenost javnih tržnic,
 • skrbi za urejenost in vzdrževanje javnih sanitarij,
 • opravlja naloge s področja prometa,
 • skrbi za vodotoke ter druge vodne površine s področja pristojnosti občine,
 • opravlja naloge s področja varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • ureja lokalni promet, opravlja naloge v zvezi z avtobusnimi, avtotaxi prevozi, železniškim in drugimi prometom,
 • skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin,
 • skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena vozila,
 • zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave,
 • zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči ter ureja javne parkirne hiše,
 • skrbi za urejanje prometne signalizacije,
 • opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
 • odmerja komunalno takso,
 • sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
 • načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe občinskega pomena,
 • opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • izvaja analize ter opravlja naloge, povezane z oblikovanjem tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih služb,
 • zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in ga vodi,
 • opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje gospodarskih javnih služb,
 • določa pogoje in izdaja soglasja ter dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb oziroma skrbi za prenos pooblastil na izvajalce gospodarskih javnih služb,
 • zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije,
 • odpravlja posledice naravnih in drugih nesreč,
 • izvaja strokovne in tehnične naloge s področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
 • pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo izvajanje,
 • izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij v gospodarsko javno infrastrukturo,
 • zagotavlja izvajanje investicij s svojega delovnega področja,
 • sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občine,
 • koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine,
 • spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter predlaga ukrepe,
 • pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
 • ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi ter službenimi stanovanji,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Urad za prostor in gospodarstvo

 • Darja Dobrajc Lukman, podsekretar, vodja urada
  tel: 03 71 36 390

Služba za načrtovanje in urejanje prostora:

 • Bojan Iršič, podsekretar, občinski urbanist, namestnik vodje urada
  tel: 03 71 36 446
 • Tanja Srdič, višji svetovalec za urbanizem
  tel: 03 71 36 442
 • Petra Čepin Barič, višji svetovalec za opremljanje zemljišč za gradnjo
  tel: 03 71 36 484
 • Nadja Gothe, svetovalec za prostor
  tel: 03 71 36 454

Služba za razvoj podeželja, turizma in gostinstva ter drugih gospodarskih dejavnosti:

 • Petra Centrih, višji svetovalec za gospodarske zadeve
  tel: 03 71 36 328
 • Erna Podgornik, višji svetovalec za razvoj podeželja
  tel: 03 71 36 436

Naloge urada:

 • koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
 • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
 • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
 • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
 • organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
 • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
 • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
 • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
 • daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije s prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela urada,
 • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
 • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
 • skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
 • opravlja naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo,
 • odmerja komunalni prispevek,
 • pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti,
 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih občine,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
 • skrbi za pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije,
 • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občine v povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem področju,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj občine,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma in njegovo promocijo,
 • opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova ter turizma,
 • skrbi za zagotavljanje in upravljanje z javno turistično infrastrukturo,
 • skrbi za zagotavljanje pogojev za delo društev s svojega področja dela,
 • skrbi za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter razvoj podeželja,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja urejanja prostora in gospodarskih zadev, razen zadev gospodarskih javnih služb.

Kabinet župana

 • Tina Lorger, vodja kabineta
  tel: 03 71 36 420
 • Franja Vihernik, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta
  tel: 03 71 36 412
 • Slavica Cigoj, tajnica direktorja
  tel: 03 71 36 320
Kabinet izvaja:
 • organizacijska, administrativna in določena strokovna opravila,
 • naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
 • naloge protokola občine,
 • načrtovanje, organiziranje in sodelovanje pri izvajanju prireditev občinskega pomena,
 • naloge s področja mednarodnih odnosov oziroma sodelovanja partnerskih mest,
 • naloge s področja promocije občine in promocijskega materiala občine,
 • sprejem in obravnava pobud ter pritožb občank in občanov ter strank v posameznih postopkih,
 • načrtovanje in koordiniranje sodelovanja občine z drugimi občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi družbami,
 • načrtovanje in koordiniranje sodelovanja z regijskimi institucijami,
 • načrtovanje in koordiniranje dela za občinski svet ter njegova delovna telesa,
 • naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
 • naloge za svetniške skupine občinskega sveta,
 • naloge za nadzorni odbor občine,
 • vodenje registra sprejetih odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine,
 • skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog na področju upravljanja s kadrovskimi viri.

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 • dr. Darja Majkovič, sekretar
  odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji

KABINET ŽUPANA

 • Franja Vihernik, višji svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
  odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji po ZDIJZ

URAD ZA PREMOŽENJSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

 • Tatjana Bulatović, višji svetovalec I
  vodenje upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji
 • Branka Đuraš, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Sandi Semprimožnik, višji svetovalec I
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • mag. Martina Koser Dolenc, višji svetovalec I
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Andreja Dolinšek, višji svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Lea Pungartnik, višji svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Aleksander Žolnir, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Aleš Uranjek, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Bojan Zakonjšek, višji svetovalec I
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Marjana Kopitar, višji svetovalec I
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Majda Marovšek, višji svetovalec II
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Polona Smrkolj, višji svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Petra Kobal Šorli, višji svetovalec I
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Nataša Gaber Sivka, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Matej Pinter, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Aleš Kramaršek, višji svetovalec II
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Blaž Tkalec, višji svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO

 • Darja Dobrajc Lukman, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Bojan Iršič, podsekretar
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Petra Čepin Barić, višji svetovalec II
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Nadja Gothe, svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Petra Centrih, višji svetovalec II
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Erna Podgornik, višji svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
Skip to content