Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ občine. Sestavlja ga 27 svetnikov. Njegove pristojnosti so opredeljene v Statutu občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/2013 in 23/2017). Občinski svet deluje po določilih Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 29/2013 in 63/2020). Delovna telesa Občinskega sveta Občine Žalec so opredeljena v Odloku o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/2013).

Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 85/2014, 37/2023)
Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 55/2010, 52/2012, 11/2017, 173/2021, in 69/2023, neuradno prečiščeno besedilo)

Program dela Občinskega sveta za leto 2023 (v obravnavi)
Terminski program dela Občinskega sveta za leto 2023 (25.1.2023)

Terminski načrt sej 2022–2026

 • 1. konstitutivna seja Občinskega sveta 2022–2026 dne 7. decembra 2022
 • 2. redna seja Občinskega sveta dne 19. decembra 2022
 • 3. redna seja Občinskega sveta dne 25. januarja 2023
 • 4. redna seja Občinskega sveta dne 22. marca 2023
 • 5. redna seja Občinskega sveta dne 19. aprila 2023
 • 6. redna seja Občinskega sveta dne 14. junija 2023
 • 7. redna seja Občinskega sveta dne 20. septembra 2023
 • 8. redna seja Občinskega sveta dne 18. oktobra 2023
 • 9. redna seja Občinskega sveta dne 29. novembra 2023
 • 10. redna seja Občinskega sveta dne 20. decembra 2023

Mandat 2022–2026

Sestava Občinskega sveta Občine Žalec

 • SOCIALNI DEMOKRATI (8)
 • GIBANJE SVOBODA (7)
 • SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (5)
 • LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE (4)
 • NSi in SLS (2)
 • DeSUS (1)
Ime in priimek Naslov Svetniška skupina
Tanja Trobiš Gotovlje Socialni demokrati
Roman Virant Žalec Socialni demokrati
Nada Jelen Podkraj Socialni demokrati
Viktor Mitov Gotovlje Socialni demokrati
Tatjana Razboršek Rehar Petrovče Socialni demokrati
Matic Krajšek Pernovo Socialni demokrati
dr. Hana Šuster Erjavec Dobriša vas Socialni demokrati
Slavko Ivezić Pernovo Socialni demokrati
Blaž Kolar Podvin Gibanje Svoboda
Alenka Omladič Žalec Gibanje Svoboda
Matjaž Omladič Ložnica pri Žalcu Gibanje Svoboda
Tanja Basle Migojnice Gibanje Svoboda
mag. Martin Poteko Žalec Gibanje Svoboda
Katja Veligošek Žalec Gibanje Svoboda
mag. Gregor Zidanšek Levec Gibanje Svoboda
Srečko Lednik Studence Slovenska demokratska stranka
Andrejka Tanaskovič Gotovlje Slovenska demokratska stranka
Marcel Palčnik Levec Slovenska demokratska stranka
Slavica Čehovin Gotovlje Slovenska demokratska stranka
Luka Lakner Žalec Slovenska demokratska stranka
Matjaž Krk Migojnice Lista za mesto in podeželje
Marjeta Rukav Žalec Lista za mesto in podeželje
Karel Borovnik Studence Lista za mesto in podeželje
Vesna Napotnik Vrbje Lista za mesto in podeželje
Jože Krulec Galicija NSi in SLS
Vilma Tekavc Žalec NSi in SLS
Danica Vončina Veligošek Zabukovica DeSUS

Odbori in komisije

Odbor za finance, proračun in premoženje
Predsednica
Slavica Čehovin
Gotovlje
Članica
Andrejka Tanaskovič
Gotovlje
Članica
Nada Jelen
Podkraj
Članica
dr. Hana Šuster Erjavec
Dobriša vas
Član
mag. Martin Poteko
Žalec
Članica
Vesna Napotnik
Vrbje
Članica
Darja Zupanc
Šempeter v Sav. dolini
Članica
Katarina Vasle
Studence
Član
Andrej Kveder
Zabukovica
Odbor za prostor in gospodarstvo
Predsednik
Karel Borovnik
Studence
Članica
Tanja Trobiš
Gotovlje
Član
Matic Krajšek
Pernovo
Član
Matjaž Omladič
Ložnica pri Žalcu
Članica
Katja Veligošek
Žalec
Član
dr. Damjan Doler
Studence
Članica
Anka Krašovc
Pongrac
Članica
mag. Jasna Sraka
Petrovče
Član
Rok Sedminek
Podlog v Sav. dolini
Odbor za gospodarske javne službe
Predsednik
Blaž Kolar
Podvin
Članica
Tatjana Razboršek Rehar
Petrovče
Član
Luka Lakner
Žalec
Član
Matjaž Krk
Migojnice
Član
Jože Krulec
Galicija
Član
Andrej Drevenšek
Griže
Član
Jure Macuh
Vrbje
Član
Milan Vogrinc
Vrbje
Član
Milan Zupanc
Migojnice
Odbor za negospodarske javne službe
Predsednik
Slavko Ivezič
Pernovo
Član
mag. Gregor Zidanšek
Levec
Član
Marcel Palčnik
Levec
Članica
Marjeta Rukav
Žalec
Članica
Vilma Tekavc
Žalec
Član
Sebastjan Cilenšek
Šempeter v Sav. dolini
Članica
Anica Krčmar
Žalec
Članica
Suzana Vombek
Migojnice
Član
Goran Tanaskovič
Gotovlje
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
Predsednik
Viktor Mitov
Gotovlje
Članica
dr. Hana Šuster Erjavec
Dobriša vas
Članica
Alenka Omladič
Žalec
Član
mag. Martin Poteko
Žalec
Članica
Slavica Čehovin
Gotovlje
Članica
Andrejka Tanaskovič
Gotovlje
Član
Matjaž Krk
Migojnice
Član
Jože Krulec
Galicija
Članica
Danica Vončina Veligošek
Zabukovica
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta
Predsednik
mag. Gregor Zidanšek
Levec
Član
Matjaž Omladič
Ložnica pri Žalcu
Članica
Katja Veligošek
Žalec
Član
Slavko Ivezič
Pernovo
Članica
Tanja Trobiš
Gotovlje
Članica
Tatjana Razboršek Rehar
Petrovče
Članica
Slavica Čehovin
Gotovlje
Član
Luka Lakner
Žalec
Članica
Marjeta Rukav
Žalec
Komisija za pritožbe
Predsednica
Andrejka Tanaskovič
Gotovlje
Član
Luka Lakner
Žalec
Članica
Nada Jelen
Podkraj
Član
Matic Krajšek
Pernovo
Član
Blaž Kolar
Podvin
Član
mag. Martin Poteko
Žalec
Članica
Alenka Omladič
Žalec
Članica
Vesna Napotnik
Vrbje
Članica
Vilma Tekavc
Žalec
Prejšnji mandati

2018–2022

SOCIALNI DEMOKRATI (9)
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (7)
SAMOSTOJNI SVETNIKI (3)
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (3)
STRANKA ALENKE BRATUŠEK (2)
KONKRETNO (1)
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI (1)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (1)
(moških 15 / žensk 12)

Ime in priimek Naslov Svetniška skupina
Roman Virant, podžupan Žalec Socialni demokrati
Tanja Trobiš Gotovlje Socialni demokrati
Viktor Mitov Gotovlje Socialni demokrati
Nada Jelen Podkraj Socialni demokrati
Matic Krajšek Pernovo Socialni demokrati
Anka Krašovc Pongrac Socialni demokrati
Slavko Ivezić Pernovo Socialni demokrati
Vladka Dobnik Levec Socialni demokrati
Vojko Zupanc Šempeter v Sav. dolini Socialni demokrati
Matjaž Krk, podžupan Migojnice Slovenska demokratska stranka
Nina Avbelj Lekić Vrbje Slovenska demokratska stranka
Karel Borovnik Studence Slovenska demokratska stranka
Marjeta Rukav Žalec Slovenska demokratska stranka
Darko Tratnik Žalec Slovenska demokratska stranka
Katja Mahnič Levec Slovenska demokratska stranka
Anton Grobelnik Galicija Slovenska demokratska stranka
Zdenka Jan Spodnje Grušovlje Samostojni svetniki
Marjan Vodeb, podžupan Pongrac Samostojni svetniki
Stanislav Jerman Žalec Samostojni svetniki
Jože Krulec Galicija Slovenska ljudska stranka
Jasmin Fideršek Žalec Slovenska ljudska stranka
Rok Sedminek Podlog v Sav. dolini Slovenska ljudska stranka
Tanja Basle Migojnice Stranka Alenke Bratušek
Blaž Kolar Podvin Stranka Alenke Bratušek
dr. Hana Šuster Erjavec Dobriša vas Konkretno
Vilma Tekavc Žalec Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Danijel Vombek Migojnice Slovenska nacionalna stranka

2014–2018

SOCIALNI DEMOKRATI (6)
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (5)
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA (5)
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (5)
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (4)
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI (1)
DAJMO – NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC (1)
LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO (1)
ZVEZA ZA PRIHODNOST (1)
(moških 16 / žensk 13)

Ime in priimek Naslov Stranka / lista
Robert Čehovin, podžupan Gotovlje Slovenska demokratska stranka
Ivan Jelen, podžupan Ponikva pri Žalcu Demokratična stranka upokojencev Slovenije
dr. Hana Šuster Erjavec, pooblaščenka Župana Dobriša vas SMC – Stranka modernega centra
Roman Virant Žalec Socialni demokrati
Anica Krčmar Žalec Socialni demokrati
Tanja Trobiš Gotovlje Socialni demokrati
Ivan Krašovc Pongrac Socialni demokrati
Nada Jelen Podkraj Socialni demokrati
Viktor Mitov Žalec Socialni demokrati
Dani Zagoričnik Žalec Slovenska demokratska stranka
Jasna Sraka Petrovče Slovenska demokratska stranka
Mirjam Groblar Žalec Slovenska demokratska stranka
Matjaž Krk Migojnice Slovenska demokratska stranka
Borut Cink Žalec SMC – Stranka modernega centra
Alenka Omladič Žalec SMC – Stranka modernega centra
Nejc Šporin Žalec SMC – Stranka modernega centra
dr. Tatjana Kovač Žalec SMC – Stranka modernega centra
Olga Markovič Griže Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Stanislav Jerman Žalec Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Zdenka Jan Spodnje Grušovlje Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marjan Vodeb Pongrac Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Jože Krulec Galicija Slovenska ljudska stranka
Tina Rosina Košir Petrovče Slovenska ljudska stranka
Rok Sedminek Podlog v Sav. dolini Slovenska ljudska stranka
Alenka Polšak Liboje
Vilma Tekavc Žalec Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Lojze Posedel Žalec DAJMO – Nestrankarska lista za razvoj občine Žalec
Vojko Zupanc Šempeter v Sav. dolini Lista Pošteno in pravično
Jasmin Fideršek Žalec Zveza za prihodnost

2010–2014

SOCIALNI DEMOKRATI, SD (7)
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (6)
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (5)
NADSTRANKARSKA LISTA ZA SKLADEN RAZVOJ OBČINE ŽALEC (4)
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (2)
ZVEZA ZA PRIHODNOST (1)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (1)
ZARES – NOVA POLITIKA (1)
STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE (1)
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (1)
(moških 23(24) / žensk 6(5))

Ime in priimek Naslov Stranka / lista
Marko Laznik, podžupan Žalec Socialni demokrati
Robert Čehovin, podžupan Gotovlje Slovenska demokratska stranka
Ivan Jelen, podžupan Ponikva pri Žalcu Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Roman Virant Žalec Socialni demokrati
Ivan Krašovc Pongrac Socialni demokrati
Anica Krčmar Žalec Socialni demokrati
Viktor Mitov Žalec Socialni demokrati
Žan Skok Žalec Socialni demokrati
Alenka Polšak
(od 23.06.2011)
Liboje Socialni demokrati
Matjaž Krk Migojnice Slovenska demokratska stranka
Jasna Seražin Petrovče Slovenska demokratska stranka
Dani Zagoričnik Žalec Slovenska demokratska stranka
Ivan Povše Podlog v Savinjski dolini Slovenska demokratska stranka
Alenka Lesjak
(do 11.9.2012)
Žalec Slovenska demokratska stranka
Karel Borovnik
(od 22.11.2012)
Studence Slovenska demokratska stranka
Jože Krulec Galicija Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Ivan Glušič Arja vas Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Olga Markovič Griže Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Stanislav Jerman Žalec Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Lojze Posedel Žalec Nadstrankarska lista za skladen razvoj občine Žalec
Ivan Podpečan Gotovlje Nadstrankarska lista za skladen razvoj občine Žalec
Breda Vizovišek Ložnica pri Žalcu Nadstrankarska lista za skladen razvoj občine Žalec
Silvester Marič Petrovče Nadstrankarska lista za skladen razvoj občine Žalec
Gregor Vovk Petrovski Zabukovica Liberalna demokracija Slovenije
Jožef Meh Vrbje Liberalna demokracija Slovenije
Gvido Hribar Žalec Zveza za prihodnost
Jasmin Fideršek
(od 24.10.2013)
Žalec Zveza za prihodnost
Jurij Blatnik Zabukovica Slovenska nacionalna stranka
Vojko Zupanc Šempeter v Sav. dolini Zares – nova politika
Robert Smodej Šempeter v Sav. dolini Stranka mladih – Zeleni Evrope
Primož Salesin
(od 24.10.2013)
Petrovče Stranka mladih – Zeleni Evrope
Zdravko Pečarič Podlog v Savinjski dolini Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka

2006–2010

LDS (7), SDS (6), SD (5), DESUS (4), AS (1), Gvido Hribar (1), NL (1), NSi (1), SLS (1), SNS (1), SMS (1) (moških 22 / žensk 7)

Podatki o strankarski pripadnosti članov občinskega sveta občine Žalec v mandatu 2006–2010 so na podlagi Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta v občini Žalec (Uradni list RS št. 115/06)

Ime in priimek Naslov Stranka / lista
Ivica Čretnik, podžupanja Šempeter v Sav. dolini Liberalna demokracija Slovenije
Dani Zagoričnik, podžupan Žalec Slovenska demokratska stranka
Ivan Podpečan, podžupan Gotovlje Socialni demokrati
Primož Salesin Kasaze Aktivna Slovenija
Ivan Glušič Arja vas Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Ervin Janežič Žalec Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Ivan Jelen Ponikva pri Žalcu Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Olga Markovič Griže Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marjana Lešnik Žalec Gvido Hribar za prihodnost občine Žalec
Milan Čadej Kasaze Liberalna demokracija Slovenije
Nina Laznik Griže Liberalna demokracija Slovenije
Jožef Meh Vrbje Liberalna demokracija Slovenije
Gregor Vovk Petrovski Zabukovica Liberalna demokracija Slovenije
Amalija Maja Štamol Žalec Liberalna demokracija Slovenije
Marijan Turičnik Petrovče Liberalna demokracija Slovenije
Ervin Čas Žalec Nestrankarska lista za razvoj občine Žalec
Zdravko Pečarič Podlog v Savinjski dolini Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Robert Čehovin Gotovlje Slovenska demokratska stranka
Jurij Blatnik Zabukovica Slovenska demokratska stranka
Ivan Mazzoni Petrovče Slovenska demokratska stranka
Januš Rasiewicz Žalec Slovenska demokratska stranka
Ivanka Ropotar Šempeter v Sav. dolini Slovenska demokratska stranka
Vladislav Majer Pernovo Slovenska ljudska stranka
Andrej Vengust Ložnica pri Žalcu Slovenska nacionalna stranka
Janko Kos Ložnica pri Žalcu Socialni demokrati
Ivan Krašovc Pongrac Socialni demokrati
Marko Laznik Žalec Socialni demokrati
Tatjana Razboršek Rehar Petrovče Socialni demokrati
Robert Smodej Šempeter v Sav. dolini Stranka mladih Slovenije

2002–2006

LDS (9), DeSUS (4), SD (4), NL (3), SDS (3), NSi (2), SLS (2), SMS (2)

Podatki o strankarski pripadnosti članov občinskega sveta občine Žalec v mandatu 2002–2006 so na podlagi Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta v občini Žalec z dne 14. 11. 2002.

Ime in priimek Stranka naslov
Milan Dolenc DeSUS Kasaze
Ferdinand Haler DeSUS Dobriša vas
Ivan Jelen DeSUS Ponikva pri Žalcu
Ernest Ramšak DeSUS Žalec
Milan Čadej LDS Kasaze
Gvido Hribar LDS Žalec
Tomislav Kalčič LDS Zabukovica
Zlatka Masnec LDS Šempeter
Jožef Meh LDS Vrbje
Marijan Turičnik LDS Petrovče
Andrej Vengust LDS Ložnica pri Žalcu
Gregor Vovk Petrovski LDS Gotovlje
Dušan Pungartnik NL Vrbje
Anita Seles NL Levec
Tatjana Žgank Meža NL Gotovlje
Jožef Dobravc Nsi Zg. Roje
Andrej Križan Nsi Železno
Janko Kos SD Ložnica pri Žalcu
Ivan Krašovc SD Pongrac
Ivan Lindič SD Galicija
Jožef Randl SD Šempeter
Jurij Blatnik SDS Zabukovica
Simon Mali SDS Šempeter
Januš Rasiewicz SDS Žalec
Ferdinand Kunst SLS Sp. Grušovlje
Ivan Marjan Razboršek SLS Arja vas
Gorazd Selišnik SLS Vrbje
Matjaž Jazbec SMS Kasaze
Daniel Novak SMS Ložnica pri Žalcu

1998–2002

LDS (8), SDS (5), SKD (5), DeSUS (4), ZLSD (4), SLS (2)

Podatki o strankarski pripadnosti članov občinskega sveta občine Žalec v mandatu 1998–2002 so navedeni na podlagi Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta v občini Žalec z dne 25. 11. 1998.

Ime in priimek Stranka Naslov
Jurij Blatnik SDS Zabukovica
Jožef Dobravc SKD Zg. Roje
Martin Drev SKD Drešinja vas
Peter Gominšek SDS Žalec
Ferdinand Haler DeSUS Dobriša vas
Gvido Hribar LDS Žalec
Franc Hriberšek DeSUS Migojnice
Irena Janič SDS Šempeter
Danica Jezovšek Korent ZLSD Žalec
Ivan Jelen DeSUS Ponikva pri Žalcu
Jožefa Kindlhofer SDS Petrovče
Janko Kos ZLSD Ložnica pri Žalcu
Radivoj Kot LDS Migojnice
Boris Krajnc LDS Zabukovica
Andrej Križan SKD Železno
Ivan Kuder SKD Pongrac
Ferdinand Kunst SLS Sp. Grušovlje
Emilijan Lesjak SKD Žalec
Jožef Meh LDS Vrbje
Miran Orožim LDS Dobrteša vas
Ernest Ramšak DeSUS Žalec
Jožef Randl ZLSD Šempeter
Januš Rasiewicz SDS Žalec
Ivan Marjan Razboršek SLS Arja vas
Andrej Šporin LDS Petrovče
Franc Tratar ZLSD Pongrac
Marijan Turičnik LDS Vrbje
Gregor Vovk Petrovski LDS Gotovlje
Skip to content