Gradiva sej Občinskega sveta

Mandat 2018 – 2022

leto 2021

5. korespondenčna seja Občinskega sveta 13.7.2021

sklic 5. korespondenčne seje Občinskega sveta

sklic izredne seje odbora za gospodarske javne službe    stališča

stališče odbora za finance, proračun in premoženje

Gradivo 5. korespondenčne seje:

 1. Predlog sklepa

19. redna seja 16.6.2021

sklic 19. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje   stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe   stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe   stališča

Gradivo 19. redne seje:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje z dne 21. aprila 2021 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo   zapisnik
 2. Predlog:
  Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020
  Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov
  Soglasja k imenovanju direktorja/direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
 3. Predlog premoženjskih zadev
 4. Obravnava:
  letnega poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in plan dela za leto 2021
  informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih krajevnih skupnostih za leto 2020
  poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2020
  poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020
  poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020 in programa dela za leto 2021
  letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2020
  poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2020
  poročila Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020
  poročila o delu zveze Kulturnih društev Savinja Žalec v let 2020
  poročila o delu zveze Športnih društev Občine Žalec v letu 2020
  poročila o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2020
 5. Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec
 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (druga obravnava)
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
  ureditvena situacija
  elaborat ekonomike
 8. Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje
  karte (PDF): ureditvena situacija po fazah, prikaz faznosti eksploatacije, končna ureditvena situacija, končni prerez
  elaborat ekonomike
 9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
 10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
 11. Poročilo o:
  izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021
  delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec od 1. 2. 2015 do 1. 2. 2021
  poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24 – urne dežurne pogrebne službe za leto 2020
 12. Aktualne informacije
 13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovor Basle (kolesa, fitnes ob ribniku Vrbje)
  obrazec

18. redna seja 21.4.2021

sklic 18. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

Gradivo 18. redne seje:

1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje z dne 24. marca 2021 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. Predlog:
imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
3. Predlog:
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
cenika pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Žalec
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava)
6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občina Žalec za leto 2020
gradivo Zaključni račun 2020
7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (druga obravnava)
8. Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
poročila (ZIP 150MB)
9. Predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2020
10. Aktualne informacije
11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec

17. redna seja 24.3.2021

sklic 17. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe   stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

Gradivo 17. redne seje:

1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje z dne 3. februarja 2021 ter potrditev zapisnika te seje   poročilo   zapisnik
2. Predlog imenovanj
3. Predlog:
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec – dopolnitev cenika št. 1 kot priloge k Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
Sklepa o spremembi poteka občinske meje
Sklepa o ukinitvi javnega dobra
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2021 (druga obravnava)
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (prva obravnava)
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
amandma
7. Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
8. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov iz naslova povečanega obsega dela
9. Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za jugozahodni del enote urejanja PO-5 brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
10. Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2020
11. Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje – opredelitev občinskega sveta Občine Žalec do osnutkov pokrajinske zakonodaje (osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin, osnutek Zakona o pokrajinah in osnutek Zakona o financiranju pokrajin)
12. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru:
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019
Zveze turističnih društev Občine Žalec za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec
13. Aktualne informacije
delovanje enote vrtca Ponikva
14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec

16. redna seja 3.2.2021

leto 2020

15. redna seja 23.12.2020 1.del  2.del  3.del
gradivo proračun 2021 2. obravnava
gradivo proračun 2022 2. obravnava
14. redna seja 28.10.2020
4. korespondenčna seja 25.9.2020
3. korespondenčna seja 10.9.2020
2. korespondenčna seja 13.8.2020
13. redna seja 1.7.2020
12. redna seja 27.5.2020 12. redna seja (4. točka)
11. redna seja 29.4.2020
10. redna seja 5.2.2020

leto 2019

9. redna seja 18.12.2019
8. redna seja 4.12.2019
7. redna seja 23.10.2019
6. redna seja 19.6.2019 6. redna seja 19.6.2019 2. del
5. redna seja 15.5.2019 5. redna seja 15.5.2019 2. del
1. korespondenčna seja 24.4.2019
4. redna seja 27.3.2019
3. redna seja 30.1.2019

leto 2018

2. redna seja 20.12.2018
1. konstitutivna seja 5.12.2018

Mandat 2014 – 2018

26. redna seja 5.7.2018
25. redna seja 24.5.2018
7. korespondenčna seja 20.4.2018
24. redna seja 12.4.2018
2. izredna seja 11.4.2018
6. korespondenčna seja 28.2.2018
23. redna seja 22.2.2018
22. redna seja 21.12.2017
21. redna seja 23.11.2017
20. redna seja 19.10.2017
19. redna seja 29.6.2017
5. korespondenčna seja 14.6.2017
4. korespondenčna seja 28.4.2017
18. redna seja 20.4.2017
17. redna seja 16.2.2017
3. korespondenčna seja 20.1.2017
16. redna seja 22.12.2016
15. redna seja 17.11.2016
14. redna seja 18.10.2016
13. redna seja 16.6.2016
2. korespondenčna seja 18.5.2016
12. redna seja 21.4.2016 1. del 12. redna seja 21.4.2016 2. del
11. redna seja 18.2.2016 1. del 11. redna seja 18.2.2016 2. del
1. izredna seja 4.2.2016
1. korespondenčna seja 25.1.2016
10. redna seja 17.12.2015
terenska seja 3.12.2015
9. redna seja 19.11.2015
8. redna seja 22.10.2015
7. redna seja 18.6.2015 1. del 7. redna seja 18.6.2015 2. del
terenska seja 20.5.2015
6. redna seja 16.4.2015 1. del 6. redna seja 16.4.2015 2. del 6. redna seja 16.4.2015 3. del
5. redna seja 23.2.2015
4. redna seja 17.12.2014
3. redna seja 20.11.2014
2. redna seja 6.11.2014
1. konstitutivna seja 23.10.2014

Mandat 2010 – 2014

6. korespondenčna seja 25.8.2014
5. korespondenčna seja 8.7.2014
27. redna seja 19.6.2014
26. redna seja 22.5.2014
4. korespondenčna seja 18.4.2014
25. redna seja 20.3.2014 25. redna seja 20.3.2014 2. del
24.redna seja 20.2.2014
23. redna seja 18.12.2013
22. redna seja 21.11.2013
21. redna seja 24.10.2013
3. korespondenčna seja 29.7.2013
1. izredna seja 4.7.2013
20. redna seja 25.4.2013
19. redna seja 21.3.2013 19. redna seja 21.3.2013 2.del
18. redna seja 31.1.2013
17. redna seja 22.11.2012
16. redna seja 27.9.2012
1. korespondenčna seja 29.8.2012
15. redna seja 21.6.2012
14. redna seja 24.5.2012
13. redna seja 19.4.2012
12. redna seja 28.2.2012
11. redna seja 26.1.2012
10. redna seja 22.12.2011
9. redna seja 27.10.2011
8. redna seja 29.9.2011
7. redna seja 23.6.2011
6. redna seja 26.5.2011
5. redna seja 24.3.2011
4. redna seja 3.2.2011
3. redna seja 23.12.2010
2. redna seja 25.11.2010
1. konstitutivna seja 3.11.2010

Mandat 2006 – 2010

5. izredna seja 26.7.2010
28. redna seja 28.6.2010
27. redna seja 19.4.2010
10. korespondenčna seja 7.4.2010
26. redna seja 22.3.2010
25. redna seja 1.3.2010
4. izredna seja 25.1.2010
24. redna seja 21.12.2009
23. redna seja 9.11.2009
3. izredna seja 5.10.2009
22. redna seja 21.9.2009
21. redna seja 18.5.2009
20. redna seja 23.3.2009
19. redna seja – 22.12.2008
18. redna seja – 20.10.2008
17.redna seja – 6.10.2008
16. redna seja – 16.6.2008
15. redna seja – 26.5.2008
2. izredna seja – 25.4.2008
14. redna seja – 21.4.2008
13. redna seja – 31.3.2008
12. redna seja – 3.3.2008
11. redna seja – 4.2.2008
10. redna seja – 21.1.2008
9. redna seja – 26.11.2007
1. izredna seja – 15.10.2007
8. redna seja – 24.9.2007
7. redna seja – 2.7.2007
6. redna seja – 4.6.2007
5. redna seja – 16.4.2007
1. korespondenčna seja – 26.3.2007
4. redna seja – 12.3.2007
3. redna seja – 22.1.2007
2. redna seja – 11.12.2006
1. konstitutivna seja – 9.11.2006

Mandat 2002 – 2006

30. redna seja – 21.8.2006
29. redna seja – 19.6.2006
28. redna seja – 3.4.2006
27. redna seja – 6.2.2006
26. redna seja – 19.12.2005
25. redna seja – 7.11.2005
24. redna seja – 10.10.2005
23. redna seja – 19.9.2005
22. redna seja – 29.8.2005
21. redna seja – 9.5.2005
20. redna seja – 4.4.2005
19. redna seja – 31.1.2005
4. korepondenčna seja – 22.12.2004
18. redna seja – 25.11.2004
17. redna seja – 28.10.2004
16. redna seja – 7.10.2004
3. korepondenčna seja – 15.7.2004
1. izredna seja – 1.7.2004
15. redna seja – 17.6.2004
2. korespondenčna seja – 18.5.2004
14. redna seja – 22.4.2004
13. redna seja – 11.3.2004
12. redna seja – 18.12.2003
11. redna seja – 27.11.2003
10. redna seja – 23.10.2003
9. redna seja – 25.9.2003
1. korespondenčna seja – 18.8.2003
8. redna seja – 19.6.2003
7. redna seja – 24.4.2003
6. redna seja – 27.3.2003
5. redna seja – 27.2.2003
4. redna seja – 30.1.2003
3. redna seja – 12.12.2002
2. redna seja – 28.11.2002
1. konstitutivna seja – 21.11.2002

Skip to content