13. redna seja 2022-2026

13. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 17. 4. 2024, mandat 2022-2026

sklic 13. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic   stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic   stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic   stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic   stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje z dne 20. marca 2024 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo, zapisnik 12. redne seje, zapisnik 2. korespondenčne seje
 2. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
 3. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice pacientov v svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
 4. Predlog Soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
 5. Predstavitev namena in ciljev občinske celostne prometne strategije Občine Žalec
 6. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2023:
  kazalo
  odlok
  splošni del proračuna
  posebni del proračuna
  odhodki po programski klasifikaciji
  odhodki po funkcionalni klasifikaciji
  stanovanjski sklad
  načrt razvojnih programov
  spremembe načrta razvojnih programov nad 20%
  obrazložitve
  kadrovski načrt
  načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
  prerazporeditve pravic porabe posebnega dela proračuna
  uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije
  bilanca stanja na dan 31.12.2023
  izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter (prva obravnava)
  priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4a, priloga 4b, priloga 4c
 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za I. fazo zazidalnega načrta Škafarjev hrib (prva obravnava)
  priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4a, priloga 4b, priloga 4c
 9. Predlog Sklepa o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2
  elaborat tehnične posodobitve
 10. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranko in Žalec (druga obravnava)
  amandma
  stališče JKP Žalec
  opredelitev Župana
 11. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na obočju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranko in Žalec (druga obravnava)
  amandma
  stališče JKP Žalec
  opredelitev Župana
 12. Predlog soglasij ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev/ravnateljev javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2023
 13. Predlog soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec iz naslova povečanega obsega dela
 14. Obravnava letnih poročil javnih zavodov za leto 2023 s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec:
  Osnovna šola Griže
  Osnovna šola Petrovče
  Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini
  I. osnovna šola Žalec
  Vrtci Občine Žalec
  Žalske lekarne Žalec
  Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
  Mladinski center Žalec
  II. Osnovna šola Žalec
  Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
  Medobčinska splošna knjižnica Žalec
  UPI – ljudska univerza Žalec
  Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
  Regijsko študijsko središče v Celju
 15. Obravnava:
  Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2023 na območju Občine Žalec
  Poročila o izvajanju nalog zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2023 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2023
  Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2023 in program dela za leto 2024
  Poročila o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2023
 16. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Sipro d.o.o.
 17. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2024
 18. Aktualne informacije
 19. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
  odgovor
  obrazec
Skip to content