17. redna seja 2018-2022

17. redna seja Občinskega sveta, 24.3.2021, mandat 2018-2022

sklic 17. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe   stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

Gradivo 17. redne seje:

1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje z dne 3. februarja 2021 ter potrditev zapisnika te seje   poročilo   zapisnik
2. Predlog imenovanj
3. Predlog:
– Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec – dopolnitev cenika št. 1 kot priloge k Pravilniku o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
– Sklepa o spremembi poteka občinske meje
– Sklepa o ukinitvi javnega dobra
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2021 (druga obravnava)
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (prva obravnava)
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
amandma
7. Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
8. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov iz naslova povečanega obsega dela
9. Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za jugozahodni del enote urejanja PO-5 brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
10. Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2020
11. Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje – opredelitev občinskega sveta Občine Žalec do osnutkov pokrajinske zakonodaje (osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin, osnutek Zakona o pokrajinah in osnutek Zakona o financiranju pokrajin)
12. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru:
• ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019
• Zveze turističnih društev Občine Žalec za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec
13. Aktualne informacije
delovanje enote vrtca Ponikva
14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec

Skip to content