18. redna seja 2018-2022

18. redna seja Občinskega sveta, 21.4.2021, mandat 2018-2022

sklic 18. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

Gradivo 18. redne seje:

1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje z dne 24. marca 2021 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. Predlog:
• imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
• soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
3. Predlog:
• Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
• cenika pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Žalec
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva obravnava)
6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občina Žalec za leto 2020
gradivo Zaključni račun 2020
7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (druga obravnava)
8. Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
poročila (ZIP 150MB)
9. Predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2020
10. Aktualne informacije
11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec

Skip to content