19. redna seja 2018-2022

19. redna seja Občinskega sveta, 16.6.2021, mandat 2018-2022

sklic 19. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje   stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe   stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe   stališča

Gradivo 19. redne seje:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje z dne 21. aprila 2021 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo   zapisnik
 2. Predlog:
  Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2020
  Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih zavodov
  Soglasja k imenovanju direktorja/direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
 3. Predlog premoženjskih zadev
 4. Obravnava:
  – letnega poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2020 in plan dela za leto 2021
  – informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih krajevnih skupnostih za leto 2020
  – poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2020
  – poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020
  – poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020 in programa dela za leto 2021
  – letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2020
  – poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2020
  – poročila Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2020
  – poročila o delu zveze Kulturnih društev Savinja Žalec v let 2020
  – poročila o delu zveze Športnih društev Občine Žalec v letu 2020
  – poročila o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2020
 5. Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec
 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (druga obravnava)
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
  ureditvena situacija
  elaborat ekonomike
 8. Predlog Odloka o OPPN za kamnolom Liboje
  karte (PDF): ureditvena situacija po fazahprikaz faznosti eksploatacijekončna ureditvena situacijakončni prerez
  elaborat ekonomike
 9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
 10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
 11. Poročilo o:
  – izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021
  – delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec od 1. 2. 2015 do 1. 2. 2021
  – poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24 – urne dežurne pogrebne službe za leto 2020
 12. Aktualne informacije
 13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovor Basle (kolesa, fitnes ob ribniku Vrbje)
  obrazec
Skip to content