20. redna seja 2018-2022

20. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 20.10.2021, mandat 2018-2022

sklic 20. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje z dne 16. junija in 5. korespondenčne seje dne 21. julija 2021 ter potrditev zapisnikov teh sej
  poročilozapisnik 19. redne sejezapisnik 5. korespondenčne seje
 2. Predlog:
  soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
  mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Vrtci Občine
 3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
 4. Obravnava in potrditev pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
 6. Informacija o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2020
 7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Žalec (druga obravnava)
  amandma
 8. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (druga obravnava)
 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (prva in druga obravnava)
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (prva in druga obravnava)
  kazalo
  predlog odloka
  splošni del
  posebni del
  odhodki po programski klasifikaciji
  odhodki po funkcionalni klasifikaciji
  stanovanjski sklad
  načrt razvojnih programov 2021-2024
  obrazložitev
  letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
  prerazporeditve pravic porabe posebnega dela proračuna
  uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije
 11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva (prva in druga obravnava)
 12. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
 13. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022
 14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice MSK Žalec iz naslova povečanega obsega dela
 15. Dokončno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja:
  spremni dopis
  Občine Žalec – nadzor javnih naročil v letu 2019
  Turističnega društva Šempeter v Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 – za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec
  Odbojkarskega društva Šempeter v Savinjski dolini za leto 2019 in 2020 – za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec
  Turističnega društva Levec za leto 2019 in 2020 – za sredstva prejeta iz proračuna Občine Žalec
 16. Aktualne informacije
 17. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  obrazec  odgovori
Skip to content