22. redna seja 2018 2022

22. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 15.12.2021, mandat 2018-2022

sklic 22. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje    stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo    stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe     stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe    stališča

DNEVNI RED:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje z dne 17. novembra 2021 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo   zapisnik
 2. Potrditev pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«
 3. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2021
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o:
  programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (prva in druga obravnava)
  programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (prva in druga obravnava)
  programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja ŽA-1/5 (prva in druga obravnava)
  programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN HR-4 Hramše (prva in druga obravnava)
  programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (prva in druga obravnava)
 5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Morfološka enota A 1 – 1. faza ) (prva obravnava)
 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za Šempeter ob Strugi (prva obravnava)
 7. Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec
 8. Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka in meritvah hrupa na merilni postaji v Žalcu za leto 2020
  poročilo zrak   priloga
  poročilo hrup   priloga
 9. Predlog letnega programa izvajanja občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v letu 2022 in devetmesečno poročilo za leto 2021
 10. Aktualne informacije
 11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  obrazec
Skip to content