23. redna seja 2018-2022

23. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 16.2.2022, mandat 2018-2022

sklic 23. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

DNEVNI RED:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje z dne 15. decembra 2021 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo   zapisnik
 2. Predlog premoženjskih zadev
 3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (prva obravnava)
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2022 (prva in druga obravnava)
  gradivo predloga rebalansa proračuna 2022 (ZIP)
 5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Šempeter ob Strugi (druga obravnava)
  grafične priloge: priloga 1priloga 2priloga 3apriloga 3b, priloga 3c
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva in druga obravnava)
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
 9. Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2022
 10. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju in predlog cenika plakatiranja:
  Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec (druga obravnava)
  cenik plakatiranja
 11. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
 12. Poročilo o financiranju mladinskih društev v Občini Žalec za leto 2021
 13. Obravnava Poročilo o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2021
 14. Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Žalec:
  • za Zaključni račun Občine Žalec za leto 2019
  • za Združenje hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020
  • za Društvo savinjskih vinogradnikov za leto 2019 in 2020.
 15. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2021 in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2022
  poročilo   plan dela
 16. Aktualne informacije
 17. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovor
  obrazec
Skip to content