24. redna seja 2018-2022

24. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 16.3.2022, mandat 2018-2022

sklic 24. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

DNEVNI RED:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. korespondenčne seje dne 9. februarja 2022 in 23. redne seje z dne 16. februarja 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej
  poročilo
  zapisnik 6. korespondenčne seje
  zapisnik 23. redne seje
 2. Predlog soglasja k pravnemu poslu v vrednosti nad 500.000 evrov
 3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2022 (druga obravnava) in poročilo o delu Občinskega sveta v letu 2021
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
  elaborat ekonomike
  ureditvena situacija
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda:
  Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava)
  Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava)
  Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava)
  Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in druga obravnava)
  I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava)
 6. Predlog Pravilnika o denarnih nagradah športnikom za športne dosežke
 7. Predlog elaborata in sklepov o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec za leto 2022
  elaborat
  sklep
  prikaz položnice
 8. Poročilo o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021
 9. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Odbojkarski klub Spodnja Savinjska dolina Šempeter za leto 2019 in 2020
 10. Aktualne informacije
 11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovori
  obrazec
Skip to content