25. redna seja 2018-2022

25. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 13.4.2022, mandat 2018-2022

sklic 25. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališče
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

DNEVNI RED:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 16. marca 2022 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo   zapisnik
 2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2021
  kazalo
  normativni del
  splošni del
  posebni del
  odhodki – programska klasifikacija
  odhodki – funkcionalna klasifikacija
  realizacija stanovanjski sklad
  realizacija načrta razvojnih programov
  obrazložitve
  realizacija ravnanja s premoženjem21
  prerazporeditve
  splošna proračunska rezervacija
  ocena notranjega nadzora
 3. Predlog odpisa neizterljivih najemnin za neprofitna stanovanja
 4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu (prva in druga obravnava)
  elaborat
  priloga 1priloga 2apriloga 2bpriloga 3priloga 4apriloga 4bpriloga 4c, priloga 4d
 5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (prva in druga obravnava)
  elaborat
  priloga 1priloga 2priloga 3apriloga 3b, priloga 3c
 6. Predlog Soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2021
  priloga (vloge svetov javnih zavodov)
 7. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec iz naslova povečanega obsega dela
 8. Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
 9. Obravnava:
  Informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih KS za leto 2021 (PP Žalec)
  Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Žalec
  Poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2021 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2021
  Poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 in program dela za leto 2022
  Poročila o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec za leto 2021
 10. Aktualne informacije
 11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovor
  obrazec
Skip to content