26. redna seja 2018-2022

26. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 25.5.2022, mandat 2018-2022

sklic 26. redne seje Občinskega sveta
sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje  stališča
sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo  stališča
sklic seje Odbora za gospodarske javne službe  stališča
sklic seje Odbora za negospodarske javne službe  stališča

DNEVNI RED:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. korespondenčne seje z dne 5. aprila 2022 in 25. redne seje z dne 13. aprila 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej
  poročilo
  zapisnik 7. korespondenčne seje
  zapisnik 25. redne seje
 2. Predlog:
  Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje
  Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
  imenovanja predstavnika/predstavnice v svet javnega zavoda RŠS Celje
 3. Predlog:
  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
  Sklepa o ukinitvi javnega dobra
 4. Obravnava letnih poročil za leto 2021 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
  Osnovna šola Griže
  Osnovna šola Petrovče
  Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini
  I. osnovna šola Žalec
  Vrtci Občine Žalec
  Žalske lekarne Žalec
  Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
  Mladinski center Žalec
  II. Osnovna šola Žalec
  Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
  Medobčinska splošna knjižnica Žalec
  UPI – ljudska univerza Žalec
  Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
  Regijsko študijsko središče v Celju
 5. Obravnava:
  letnega poročila Stanovanjskega podjetja Sipro d. o. o. za leto 2021 in plan dela za leto 2022;
  poročila o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in plan gradnje za leto 2022;
  karta 1A
  karta 2A
  karta 3A
  karta 4A
  karta 5A
  poročila o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2021;
  poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2021;
  poročila o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2021;
  poročila o delu Zveze športnih društev Občine Žalec za leto 2021.
 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JZ del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva)
  elaborat ekonomike
  ureditvena situacija
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota A1 – 1. faza) (druga obravnava)
  elaborat programa
  priloga 1
  priloga 2
  priloga 3a
  priloga 3b
  priloga 3c
 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava)
  elaborat programa
  priloga 1
  priloga 2
  priloga 3
  priloga 4a
  priloga 4b
  priloga 4c
  priloga 4d
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava)
 10. Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
 12. Obravnava Dokončnega poročila o nadzoru Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
 13. Predstavitev izhodišč projektne naloge za obnovo Centra Golding Žalec
 14. Aktualne informacije
 15. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovori
  obrazec
Skip to content