27. redna seja 2018-2022

27. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 22.6.2022, mandat 2018-2022

sklic 27. redne seje Občinskega sveta
Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje, stališče
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje, stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic seje, stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje, stališča

Dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. korespondenčne seje z dne 3. junija 2022 in 26. redne seje z dne 25. maja 2022 ter potrditev zapisnikov teh sej
  poročilo
  zapisnik
  zapisnik korespondenčne seje
 2. Predlog:
  sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2022
  imenovanja predstavnika/predstavnice ustanovitelja v svet UPI Ljudska univerza Žalec
 1. Obravnava letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2021
 2. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ZA-3/2
  izsek OPN in situacija
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
  stališče župana
  ureditvena situacija
  elaborat ekonomike
 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
  stališče župana
  ureditvena situacija
  elaborat ekonomike
 5. Predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja v Žalcu
  izsek iz ZN
  ureditvena situacija
 6. Predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del urejanja prostora DR-1/3
  izsek iz OPN
  ureditvena situacija
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja UN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (druga obravnava)
 8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka  za območje stanovanjske soseske Liboje-sever (prva in druga obravnava)
  elaborat
  priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4a, priloga 4b, priloga 4c, priloga 4d, priloga 4e
 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče vzhod (prva in druga obravnava)
  elaborat
  priloga 1, priloga 2, priloga 3a, priloga 3b, priloga 3c, priloga 3d, priloga 3e
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju (prva in druga obravnava)
 11. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občin Žalec (prva in druga obravnava)
 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva in druga obravnava)
 14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice UPI ljudska univerza Žalec iz naslova povečanega obsega dela
 15. Obravnava predhodnega soglasja soustanovitelja k predlogu Sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Mladinski center Žalec s katalogom delovnim mest javnega zavoda Mladinski center Žalec
 16. Aktualne informacije
 17. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovori
  obrazec
Skip to content