3. redna seja, 2022-2026

3. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 25. 1. 2023, mandat 2022-2026

sklic 3. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic  stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic  stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic  stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 2. redne seje z dne 19. decembra 2022 ter potrditev zapisnika te seje.
  poročilozapisnik
 2. Predlog:
  predlog imenovanja članov Nadzornega odbora Občine Žalec;
  – sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«.
 3. Predlog terminskega programa dela občinskega sveta Občine Žalec za leto 2023.
 4. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2023 (prva obravnava).
 5.  Predlog:
  Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2023 (prva obravnava) (ZIP):
  kazalo
  odlok o proračunu
  splošni del proračuna
  posebni del proračuna
  programska klasifikacija
  funkcionalna klasifikacija
  stanovanjski sklad
  načrt razvojnih programov 2023-2026
  obrazložitev splošnega dela proračuna
  obrazložitev posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji
  obrazložitev posebnega dela proračuna po proračunskih postavkah
  obrazložitev načrta razvojnih programov
  kadrovski načrt 2023-2024
  letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
  .
  Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2024 (prva obravnava) (ZIP):
  kazalo
  odlok o proračunu
  splošni del proračuna
  posebni del proračuna
  programska klasifikacija
  funkcionalna klasifikacija
  stanovanjski sklad
  načrt razvojnih programov 2024-2027
  obrazložitev splošnega dela proračuna
  obrazložitev posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji
  obrazložitev posebnega dela proračuna po proračunskih postavkah
  obrazložitev načrta razvojnih programov
  kadrovski načrt 2024-2025
  letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
 6. Predlog premoženjskih zadev:
  – predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem
  predlog ukinitev javnega dobra
 7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec (prva obravnava).
 8. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec.
 9. Predlog Akcijskega načrta destinacije Žalec 2022-2025.
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec (prva in druga obravnava).
 11. Aktualne informacije.
 12. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta.
  obrazec za vprašanja, pobude
Skip to content