5. redna seja 2022-2026

5. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 19. 4. 2023, mandat 2022-2026

sklic 5. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje   stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje   stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic seje   stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje   stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. redne seje z dne 22. marca 2023 ter potrditev zapisnika te seje
  poročilo
  zapisnik
 2. Predlog:
  sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec;
  mnenja k imenovanju kandidatov/kandidatk za ravnatelja/ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže.
 3. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2022:
  kazalo
  zaključni račun
  splošni del proračuna
  posebni del proračuna
  odhodki po programski klasifikaciji
  odhodki po funkcionalni klasifikaciji
  realizacija Stanovanjski sklad
  realizacija NRP po virih financiranja
  realizacija NRP po virih financiranja – sprememba vrednosti nad 20%
  obrazložitev zaključnega računa
  poročilo o realizaciji kadrovskega načrta
  poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
  prerazporeditve pravic porabe posebnega dela proračuna
  uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije
  bilanca stanja na dan 31.12.2022
  izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
 4. Obravnava letnih poročil za leto 2022 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec:
  Osnovna šola Griže
  Osnovna šola Petrovče
  Osnovna šola Šempeter v Sav. dolini
  I. osnovna šola Žalec
  Vrtci Občine Žalec
  Žalske lekarne Žalec
  Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
  Mladinski center Žalec
  II. Osnovna šola Žalec
  Glasbena šola »Risto Savin« Žalec
  Medobčinska splošna knjižnica Žalec
  UPI – ljudska univerza Žalec
  Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
  Regijsko študijsko središče v Celju
 5. Predlog soglasij k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec in direktorice UPI ljudska univerza Žalec iz naslova povečanega obsega dela.
 6. Predlog Soglasja ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev/ravnateljev javnih zavodov v Občini Žalec za leto 2022.
 7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec.
 8. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec.
 9. Predlog predhodnega soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Mladinski center Žalec.
 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del – območje A2) (druga obravnava)
  priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4a, priloga 4b, priloga 4c, priloga 4d
  amandma
 11. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2023.
 12. Aktualne informacije.
 13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta.
  odgovor na vprašanja
  obrazec

 

Skip to content