6. redna seja 2022-2026

6. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 14. 6. 2023, mandat 2022-2026

sklic 6. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje  stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje  stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic seje  stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje  stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. redne seje z dne 19. aprila 2023 ter potrditev zapisnika te seje;
  poročilozapisnik
 2. Predlog:
  Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žalec v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.;
  Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2023;
  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;
  Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022;
  Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
  Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec;
 3. Predlog premoženjskih zadev;
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec;
 5. Letno poročilo JKP Žalec d.o.o. za leto 2022
 6. Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec;
 7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (obravnava in sprejem);
 8. Predlog sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec;
 9. Predlog sklepov o razporeditvi presežka iz leta 2022 za JZ I. Osnovna šola Žalec, JZ Osnovna šola Griže, JZ Osnovna šola Petrovče, JZ Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini, JZ Vrtci Občine Žalec, JZ Mladinski center Žalec in JZ Žalske lekarne Žalec;
 10. Predlog soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja JZ Mladinski center Žalec, iz naslova povečanega obsega dela;
 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sprememb in dopolnitve ZN Ferralit (obravnava in sprejem);
 12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 (prva obravnava);
 13. Obravnava:
  Poročila o delovanju Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2022;
  Poročila o delovanju Zveze športnih društev Občine Žalec za leto 2022;
  Poročila o izvedbi projekta Prostofer – starejši za starejše v Občini Žalec za leto 2022;
  Informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec in posameznih KS za leto 2022;
  Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2022 na območju Občine Žalec za leto 2022;
  Poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2022 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2022;
  Poročila o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022 in program dela za leto 2023;
  Letnega poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2022;
  Letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2022;
  Poročila o delu Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2022;
 14. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za Kulturno društvo Petrovče;
 15. Aktualne informacije;
 16. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
  odgovori
  obrazec

 

Skip to content