7. redna seja 2022-2026

7. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 27. 9. 2023, mandat 2022-2026

sklic 7. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje  stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje  stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic seje  stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje  stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. redne seje z dne 14. junija 2023 ter potrditev zapisnika seje;
  poročilo   zapisnik
 2. Predlog:
  Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žalec v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.;
 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žalec v obdobju januar – junij 2023;
  gradivo (ZIP)
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2023 (prva in druga obravnava):
  kazalo
  odlok
  splošni del proračuna
  posebni del proračuna
  odhodki po programski klasifikaciji
  odhodki po funkcionalni klasifikaciji
  stanovanjski sklad
  načrt razvojnih programov 2023-2026
  obrazložitev splošnega dela proračuna
  obrazložitev po programski klasifikaciji
  obrazložitev po proračunskih postavkah
  obrazložitev načrta razvojnih programov
  letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem
  letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
  prerazporeditve pravic porabe posebnega dela proračuna
  poraba sredstev proračunske rezervacije
 5. Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (prva obravnava);
 6. Predlog Soglasja k Sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2023/2024;
 7. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec;
 8. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter (obravnava in sprejem);
  amandma
 9. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 (druga obravnava);
  elaborat  grafična priloga
 10. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o opravljanju gostinske dejavnosti v občini Žalec (obravnava in sprejem);
 11. Obravnava:
  Poročila o delu koncesionarja VOC Celje d.o.o. za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec za leto 2022;
  Poročila o izvajanju koncesijske pogodbe izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2022 in plan gradnje za leto 2023;
  Informacije o analizi poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2022;
 12. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za RK Zelene doline;
 13. Aktualne informacije;
 14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
  odgovori   obrazec
Skip to content