Predpisi

Predpisi Občine Žalec se nahajajo v Registru lokalnih skupnosti RPLS.

OPOMBA: VZPOSTAVITEV NOVEGA RPLS (vir: Uradni list RS)

Skladno z Uredbo o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22, v nadaljnjem besedilu: uredba) poteka vzpostavitev novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Namen registra je uporabnikom na enoten, razumljiv in jasen način podati čimbolj celostne informacije o pravnih aktih in o normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti, zato bo register skladno s 6. členom uredbe vseboval naslednje podatke o pravnih aktih:

1. naslov pravnega akta,
2. podatke o objavi pravnega akta v uradnem glasilu,
3. pravno podlago za sprejetje ali izdajo pravnega akta,
4. podatke o predpisih in drugih pravnih aktih, ki vplivajo na ta pravni akt,
5. podatke o predpisih in drugih pravnih aktih, na katere ta pravni akt vpliva,
6. organ, odgovoren za sprejetje ali izdajo pravnega akta,
7. datum sprejetja ali izdaje pravnega akta,
8. datum začetka veljavnosti oziroma datum začetka uporabe pravnega akta,
9. datum prenehanja veljavnosti oziroma datum prenehanja uporabe pravnega akta,
10. razvrstitev v tematsko kazalo,
11. podatke v zvezi z normodajno dejavnostjo in druge podatke, ki obstajajo za ta pravni akt.

Prav tako bo register vseboval zbirko neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov.

Register se bo povezoval z drugimi registri in zbirkami, in sicer:

1. Pravno-informacijskim sistemom Republike Slovenije,
2. zbirko uradnih objav, kot je določena v predpisu, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije,
3. zbirko neuradnih objav, kot je določena v predpisu, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije,
4. zbirko neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov,
5. Digitalno knjižnico Slovenije,
6. prostorskim informacijskim sistemom, kot je določen v predpisih o urejanju prostora,
7. drugimi registri in zbirkami državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih oseb, ki lahko prispevajo k celostni informaciji o pravnih aktih in normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti.

Register bo vzpostavljen do 1. junija 2024.

Skip to content