Ekonomska poslovna infrastruktura v PC AG III

RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoEU sklad za regionalni razvoj

V Občini Žalec se neposredno ob avtocesti Maribor – Ljubljana nahaja obstoječa poslovna cona »Arnovski gozd I in II«, kjer je trenutno približno 30 različnih podjetij in je tako že skoraj v celoti zapolnjena. Zaradi izjemnega interesa investitorjev za gradnjo objektov na tem območju, se je Občina Žalec odločila za razširitev poslovne proizvodne cone proti zahodni strani s t.i. Poslovno cono Arnovski gozd III.

Na celotnem območju širitve cone, ki meri ca. 12 ha, je načrtovanih 15 novih parcel, namenjenih gradnji stavb in drugih objektov. Predmetno območje ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 PC Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 34/2019) in se po namenski rabi prostora deli na območje za poslovne dejavnosti, kjer so predvidene posamezne vrste gospodarskih dejavnosti namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim, na južnem delu območja pa so predvidene centralne dejavnosti kot so trgovina, storitvene in skladiščne dejavnosti.

arhitektonska ureditvena situacija

V mesecu juniju 2021 so se v Poslovni coni Arnovski gozd III pričela gradbena dela v sklopu projekta „Ekonomska poslovna infrastruktura v PC AG III“. Gre za projekt, ki bo prispeval komunalno urejena zemljišča za širjenje območja na zahodnem delu te uveljavljene poslovne cone v bližini Žalca.

7. julij 2021  sporočilo za javnost 1    video novica

Skip to content