Poslovna cona Žalec – južno od železnice – II. faza


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija«
www.eu-skladi.si

Poslovna cona južno od železnice – II. faza, osnovne informacije

KAJ IN KDAJ?

Poslovna cona južno od železnice II. faza vsebuje izgradnjo cest A, B in D ter rekonstrukcijo dela Ceste ob železnici (mimo podjetij Zagožen in Vulkanizerstvo Križnik) na območju omenjene poslovne cone. To je del širšega ureditvenega območja na območju PC Žalec – južno od železnice, kjer so bili v okviru I. faze že leta 2018 urejeni daljši del Ceste ob železnici mimo podjetja Tehnos ter zgrajeno krožišče in nov krak ceste ob vzhodnem robu podjetja Tehnos.

Projekt same II. faze obsega gradnjo ceste A pravokotno na Cesto ob železnici pri Vulkanizerstvu Križnik, ki je potekala od februarja do oktobra leta 2019. Obsegala je gradnjo ceste v dolžini 138 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo ter kanalizacijo za NN elektro razvod. Od novembra 2020 do maja 2021 so opravili še novogradnji cest B in D v skupni dolžini 145 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo ter kanalizacijo za NN elektro razvod, in rekonstrukcijo Ceste ob železnici (LC 490162) mimo podjetja Zagožen v skupni dolžini 90 m s pločnikom, kolesarsko stezo, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo.

KOLIKO IN KDO?

Skupna vrednost investicije znaša 645.218 evrov (z DDV), skupni upravičeni stroški, ki jih je kot sofinancerski delež pri projektu odobrila Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pa je 552.646 evrov (brez DDV). Od tega je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 75 %, delež države Slovenije pa 25 %. Občina Žalec je v celoti financirala izdelavo projektov za cesto A, spremembo namembnosti zemljišč (iz kmetijskega v stavbno zemljišče) za cesto B v postopku izdaj gradbenih dovoljenj, upravne stroške v skupni vrednosti 23.734 evrov (z DDV) in davek na dodano vrednost, ki niso upravičeni stroški. Čaka pa jo še plačilo za odkup zemljišč za nove cestne odseke, ki so v fazi odmere.

Izgradnjo ceste A in preplastitev dela lokalne ceste 490162 mimo Vulkanizerstva Križnik je opravilo podjetje VOC Celje. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila 261.233 evrov (z DDV). Izvajalec novogradnje cest B in D in rekonstrukcije Ceste ob železnici II. faza pa je bilo podjetje Tegar iz Velike Pirešice, ki je za gradbena dela skupaj prejelo 312.275 evrov (z DDV).

KAKŠNI SO CILJI?

Operacija je potekala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2. »povečanje dodane vrednosti MSP«. Investicija v Poslovno cono južno od železnice II. faza predstavlja dograditev obstoječe infrastrukture v tej poslovni coni in sledi glavnemu cilju – omogočiti ustrezno infrastrukturo obetavnim podjetjem, sedanjim in bodočim uporabnikom poslovne cone ter s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva v Občini Žalec in na regionalni ravni.

ZLOŽENKA PROJEKTA

06.11.2020 sporočilo za javnost    video novica
05.03.2021 sporočilo za javnost    video novica
26.04.2021 sporočilo za javnost    video novica
29.06.2021 sporočilo za javnost    video novica

Skip to content