Projekt javno zasebnega partnerstva Vrtec Žalec zahod

Na osnovi javnega razpisa št. JN000794/2021-U01 z dne 12. 2. 2021 za »Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Vrtec Žalec zahod«« je bil izbran ponudnik: ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. Velenje.

11. 1. 2022 je bila podpisana koncesijska pogodba za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«. Pogodbo so podpisali v imenu koncendenta Občine Žalec župan Janko Kos, in v imenu koncesionarja ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. Velenje, predsednik uprave Marko Škoberne ter v imenu uporabnikov ravnateljica JZ Vrtci Občine Žalec Natalija Starič Žikić.

Pogodbena vrednost Koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«: 12.867.815,56 € z vključenim DDV.

Izvedba projekta »Vrtec Žalec zahod« po koncesijski pogodbi zajema:

 • izdelavo projektne dokumentacije – dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s plačilom komunalnega prispevka, izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in dokumentacijo izvedenih del (PID) vključno z vsemi potrebnimi dokazili in uporabnim dovoljenjem
 •  novogradnjo vrtca 2.275 m2 neto uporabnih površin s celotno opremo:
  – 9 igralnic z garderobami in prostori za vzgojiteljice, knjižnico, prostor za glasbeno naravoslovne aktivnosti,
  – športni in večnamenski skupni prostor,
  – prostore za upravo vrtca,
  – centralno kuhinjo za vse enote vrtca in tudi za eventualne zunanje uporabnike,
 • zunanjo ureditev objekta z igrali za otroke in zasaditvijo 3.700 m2 zunanjih igralnih površin,
 • ureditev dostopnih poti in parkirišč (dostopi, parkirišče, dovoz, gospodarsko dvorišče, vstopna ploščad, komunalna infrastruktura skupaj z morebitnimi prestavitvami komunalnih vodov),
 • izgradnja objekta s kompletno zunanjo in komunalno ureditvijo ter pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta v uporabo uporabniku, 15-letno upravljanje objekta, predaja objekta v last koncedentu po izteku 15 letnega koncesijskega obdobja.

Terminski plan izvedbe:

 • podpis pogodbe 11. 1. 2022;
 • 20 mesecev od podpisa pogodbe (projektiranje in izgradnja);
 • 15 letno upravljanje objekta – september 2038.

izjava za medije 30.8.2022

Skip to content