MANJ OLJA VEČ OKOLJA : Pilotni projekt uličnega zbiranja odpadnega jedilnega olja

logotipi

logo MANJ OLJA VEC OKOLJA

Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD), Tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave

www.las-ssd.si

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
www.eu-skladi.si

Partnerji pri projektu

Opis projekta

Odpadno jedilno olje (OJO) je nevarni odpadek. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa gospodinjstvom, da odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. Mešanje z ostalimi komunalnimi odpadki je prepovedano. Ne sme se zlivati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode. Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje. Mikroorganizmi ga v naravi razgrajujejo več let, do takrat negativno vpliva na onesnažene ekosisteme. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda. En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ekvivalentno 19 ljudem.

Občina Žalec (OŽ) je od leta 2018 vključena v evropsko mrežo Zero Waste občin. Zaenkrat je odpadno jedilno olje v OŽ ena izmed frakcij gospodinjskih odpadkov (papir, steklo, organski, MKO, embalaža), ki še ni vpeta v ulično zbiranje na ekoloških otokih. Operacija obsega namestitev 8 zbirnih posod (200 L) v vseh večjih urbanih območjih v občini Žalec, kot pilotnem območju SSD, zraven že obstoječih ekoloških otokov ter razdelitev 3500 gospodinjskih posodic (1,6 L) po posameznih gospodinjstvih na tem območju. Cilj je zmanjšati OJO, ki zaide v kanalizacijo in vključevanje v že obstoječe projekte predelave olja. Vršilo se bo aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz s strani podjetja, ki odvaža olje po Sloveniji. Po ustanovitvi uličnega zbiranja se bo stremelo k predelavi odpadnega jedilnega olja v dišeče eko ali nagrobne sveče.

V ostalih območjih SSD bodo izvedeni izobraževalni in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja. Poudarek bo na njegovi potencialni predelavi v kontekstu krožnega gospodarstva. S promocijo projekta želimo povezati lokalna društva in druge občine SSD k skupnemu zasledovanju ciljev blaženja podnebnih sprememb tudi izven območja samega zbiranja OJO.
Vršil se bo nadzor nad zbiranjem preko rednega spremljanja poročil o zbranih količinah. V primeru uspešnega zbiranja in zadostnih količin se lahko občina priključi večjemu projektu, ki bi zajemal tudi možnosti predelave v pogonsko gorivo ali druge produkte. Možnosti nadaljnje predelave OJO in uspeha samega pilotnega projekta bodo pokazala priporočila, pripravljena v okviru te operacije. Po zaključku projekta želimo ureditev uličnega zbiranja OJO razširiti v ostala manjša naselja občine Žalec, ki niso predmet tega razpisa in v ostale občine SSD.

Projekt bo izveden v eni fazi v letu 2022 (marec-september). Koordinator projekta je TD Žalec, ki izvaja nadzor nad implementacijo projekta, vodi postavitev uličnih zbiralnikov, koordinira distribucijo posodic, izvaja promocijo zbiranja OJO (zloženka za gospodinjstva ob prejemu posodice, družbena omrežja, youtube (video) navodila, članek v Utripu, aktivnosti na mestni tržnici in ostalih območjih SSD). Občina Žalec bo financirala nabavo uličnih zbiralnikov in posodic za gospodinjstva in sodelovala pri ostalih aktivnostih, UPI pa izvaja organizacijo delavnic na temo izdelovanja sveč iz OJO v OŽ in izven občine Žalec (Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko/Tabor), sodeluje pri distribuciji posodic, informiranju in osveščanju.

Kazalniki projekta

  • Število postavljenih uličnih zbirnih mest za OJO 200 l (8)
  • Število razdeljenih posodic (3.500)
  • Količina zbranega odpadnega jedilnega olja (ca 200l olja/mesec)
  • Število objav, informacijskih kampanj in delavnic na temo OJO (20)
  • Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije (3.500)
  • Število vzpostavljenih inovativnih razvojnih partnerstev za skupne aktivnosti (1)
  • Število izvedenih programov usposabljanj in izobraževanj (1)
  • Število operacij za prilagajanje podnebnim spremembam (1)
  • Število novih programov aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo (1)
  • Število deležnikov na lokalni ravni vključenih v izvajanje projektov CLLD (3)

Vrednost in financiranje projekta

Vrednost projekta znaša 31.521,75 € EUR, sofinanciranje s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa znaša 80 % upravičenih stroškov oz. 21.090,56 EUR.

 

Skip to content