Urejanje prostora

Prostorsko izvedbeni akti v pripravi

2287 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

sklep o začetku priprave (UL RS 36/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
pooblastilo za smernice CPVO
pooblastilo za smernice in mnenja
gradivo za pridobitev smernic ter mnenj glede potrebnosti postopka CPVO

1801 Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP ŠE 1/17 v Šempetru

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS 119/2020)

1727 OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

Osnutek OPPN
sklep o začetku priprave OPPN
identifikacijska številka akta

gradivo OPPN faza predlog za pridobitev drugih mnenj

1153 Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Liboje

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
stališča župana do pripomb iz javne razgrnitve
gradivo OPPN za pridobivanje drugih mnenj

OPPN Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja

sklep o začetku priprave OPPN

1387 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

sklep o začetku priprave OPPN

1386 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod – 2. sprememba

Gradivo za pridobivanje mnenj:
sklep o začetku priprave OPPN
identifikacijska številka akta
gradivo za pridobitev mnenj

OPPN za del območja ŽA-1/5

OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd

Gradivo za pridobivanje mnenj in smernic:
sklep o začetku priprave
obvestilo RS MOP o dodelitvi ID številke
pooblastilo za smernice in mnenja
pooblastilo za odločbo
elaborat

OPPN Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (ZIP):

OPPN Kamnolom Liboje

Gradivo za pridobivanje smernic in odločbe za CPVO
Občina Žalec na podlagi 119. člena (v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena) Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) objavlja osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Liboje in okoljsko poročilo.

Lokacijske preveritve
Programi opremljanja stavbnih zemljišč
Seznam veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (UL RS, št. 64/2013)

ARJA VAS
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (UL RS, št. 13/2013, 100/2013, 2/2017)

HRAMŠE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše (UL RS, št. 2/2017)

LEVEC
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (UL RS, št. 67/2019) grafični del

LIBOJE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (UL RS, št. 41/2014)

LOŽNICA PRI ŽALCU
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7 (UL RS, št. 31/2015)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4 (UL RS, št. 82/2015)

PETROVČE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (UL RS, št. 43/2012, 100/2013)

PONIKVA PRI ŽALCU
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (UL RS, št. 67/2019) Grafični del

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (UL RS, št. 43/2012, 100/2013)

VRBJE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 50/2018)

ZALOŠKA GORICA
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 (UL RS, št. 50/2016)

ŽALEC
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (UL RS, št. 110/2009, 100/2013)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (UL RS, št. 4/2017)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12 (UL RS, št. 40/2017)

Stanje: 11.11.2019

365 Občinski prostorski načrt občine Žalec

UL RS 64/2013, 91/2013 – tehnični popravek, 92/2013 – obvezna razlaga, 102/2020
grafični prikaz – povezava

Občinski podrobni prostorski načrt poslovne cone Arnovski gozd III

sklep o začetku postopka priprave objava: UL RS št. 32/2018, 11.05.2018
sklep o javni razgrnitvi objava: UL RS št. 3/2019, 11.01.2019
odlok, ureditvena situacija, komunalna situacija
odgovori na pripombe in predloge iz javne razgrnitve

Občinski podrobni prostorski načrt za območje LO-6

sklep o začetku postopka priprave objava: UL RS št. 58/2018, 31.08.2018
sklep o javni razgrnitvi objava: UL RS št.  3/2019, 11.01.2019
povzetek

Občinski podrobni prostorski načrt za območje LO-7

sklep o začetku postopka priprave objava: UL RS št. 31/2014, 30.04.2014
sklep o javni razgrnitvi: UL RS št. 79/2014, 07.11.2014
odlok o OPPN za območje LO-7 objava: UL RS št. 31/2015, 04.05.2015
sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve OPPN objava: UL RS št. 76/2015, 09.10.2015, popravek UL RS št. 79/2015, 23.10.2015
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka objava: UL RS št. 84/2015, 06.11.2015

Občinski podrobni prostorski načrt Studence (ST-1)

sklep o začetku postopka priprave OPPN objava: UL RS št. 34/2015, 15.5.2015
sklep o javni razgrnitvi objava: UL RS št. 74/2015, 2.10.2015

Občinski podrobni prostorski načrt HR-4 Hramše

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše objava: UL RS, št. 14/2014, 21.2.2014

predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN HR – 4 Hramše (prva obravnava)

Občinski podrobni prostorski načrt Petrovče vzhod

sklep o javni razgrnitvi dopolnitev OPPN objava: UL RS št. 89/2009, 06.11.2009

Občinski podrobni prostorski načrt “UN Petrovče”

Sklep o začetku postopka priprave  Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče objava: UL RS št. 101/2013, 9.12.2013

Občinski podrobni prostorski načrt PG-4 Pongrac

objava: UL  RS št. 92/2013, 08.11.2013
tekstualni del
kartografski del: prikaz stanja zip1 načrt umestitve zip2
priloge zip1 zip2

Občinski podrobni prostorski načrt Žalec zahod

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod, objava: UL RS št. 110/2009, 29.12.2009
13.05.2009 javno naznanilo   obrazložitevosnutek odloka stališča situacija
27.07.2009 stališča do pripomb: obrazložitev stališče župana stališče pripravljalca priloge
17.10.2014 stališče do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, ki je potekala od 27. junija do 28. julija 2014

Občinski podrobni prostorski načrt severnega dela naselja Šempeter

sklep o pripravi OPPN severnega dela naselja Šempeter objava: UL RS št. 54/2007, 18.06.2007
sklep o pripravi dopolnjenega osnutka OPPN severnega dela naselja Šempetersituacijapovzetek objava: UL RS št. 09/2009, 06.02.2009
sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom objava: UL RS št. 54/2010

Občinski podrobni prostorski načrt severnega dela naselja Šempeter

sklep o pripravi OPPN severnega dela naselja Šempeter objava: UL RS št. 83/2012, 6.11.2012

Občinski podrobni prostorski načrt DobrtešnicaŠempeter

javno naznanilo dopolnitev OPPN Dobrtešnica Šempeter
stališče do pripomb in predlogov

Občinski podrobni prostorski načrt severovzhodnega dela naselja Šempeter

sklep o pripravi OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter objava: UL RS št. 54/2007, 18.06.2007
sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom objava: UL RS št. 79/2013
stališča do pripomb in predlogov
stališče župana do pripomb in predlogov

Občinski podrobni prostorski načrt Šempeter ob Strugi

sklep o pripravi OPPN Šempeter ob Strugi objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Šempeter ob Strugi objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007

Zazidalni načrt za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru

sklep o začetku priprave OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru objava: UL RS št. 29/2008, 21.03.2008
sklep o začetku priprave OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru objava: UL RS št. 60/2013, 19.07.2013
stališča do pripomb

Občinski podrobni prostorski načrt Levec

Sklep o začetku priprave OPPN Levec objava: UL RS št. 76/2012, 08.10.2012

Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Liboje

sklep o pripravi OPPN za kamnolom Liboje objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi OPPN za kamnolom Liboje objava: UL RS št. 26/2009, 06.04.2009
sklep o pripravi OPPN za kamnolom Liboje objava: UL RS št. 39/2018, 08.06.2018

Občinski podrobni prostorski načrt Liko Liboje

sklep o pripravi OPPN Liko Liboje objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi OPPN Liko Liboje UL RS št. 110/2009, 29. 12. 2009
predlog besedila odloka OPPN Liko Liboje, grafična priiloga

Ureditveni načrt Staro mestno jedro v Žalcu

sklep o pripravi sprememb in dopolnitev UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007
sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem objava: UL RS št.

Občinski podrobni prostorski načrt Minerva Ložnica

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Minerva objava: UL RS št. 76/2012, 08.10.2012

Občinski podrobni prostorski načrt TPC Žalec

sklep o pripravi OPPN TPC Žalec objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN TPC Žalec objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev območja NIVO – PGM Žalec

sklep o pripravi OPPN za širitev območja NIVO – PGM Žalec objava: UL RS št. 52/2007, 12.06.2007
sklep o javni razgrnitvi objava: UL RS št. 6/2008, 22.01.2008
sklep o ponovni javni razgrnitvi objava: UL RS št. 21/2014, 28.03.2014

Zazidalni načrt Ferralit, Žalec

sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Ferralit objava: UL RS št. 63/2007, 13.07.2007
sklep o javni razgrnitvi objava: UL RS št. 5/2008, 18.01.2008
stališče do pripomb in predlogov
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit in Okoljskega poročila objava: UL RS št. 101/2013, 9.12.2013
stališče do pripomb in predlogov
odgovori na pripombe in predloge

Zazidalni načrt Arnovski gozd

sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd objava: UL RS št. 29/2008, 21.03.2008
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd objava: UL RS št. 34/2010, 30.04.2010
sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd objava: UL RS št. 39/2018, 08.06.2018

Občinski podrobni prostorski načrt poslovne cone Arnovski gozd II

sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd II objava: UL RS št. 79/2009, 09.10.2009
sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Poslovna cona Arnovski gozd II objava: UL RS št. 07/2010, 29.01.2010

Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks

sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja Juteks objava: UL RS št. 86/2012, 13.11.2012

Ureditveni načrt za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica

sklep o pripravi sprememb in dopolnitev UN za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica objava: UL RS št. 62/2007, 12.07.2007
sklep o javni razgrnitvi objava: UL RS št. 5/2008, 18.01.2008
stališče do pripomb in predlogov

Državni prostorski načrt za 3. razvojno os od priključka na avtocesti A1 do priključka Velenje jug

Priprava DPN za 3. razvojno os od priključka na avtocesti A1 do priključka Velenje jug
Javna razgrnitev študije variant s predlogom izvedljive variante za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo ter okoljskega poročila:

Skip to content