Lokacijske preveritve

Lokacijska preveritev (127. člen Zakona o urejanju prostora) je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

11.11.2022 Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

10.08.2022 Gradnja ročne avtopralnice Arnovski gozd (ID 3084)
pobuda
dokumentacija (ZIP)

javna razgrnitev 19.9.-3.10.2022
gradivo javne razgrnitve (ZIP)

sklep o lokacijski preveritvi (UL RS, št. 142/2022)

23.06.2022 Postavitev objekta za oglaševanje v EUP AR-4, v k.o. Gorica
pobuda
dokumentacija (ZIP)


arhiv preveritev

Skip to content