Lokacijske preveritve

Lokacijska preveritev (127. člen Zakona o urejanju prostora) je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

07.05.2021 Kmetijski objekt in manjši stanovanjski objekt, k.o. Pongrac
pobuda
Sklep o javni razgrnitvi – Uradni list RS, št. 70/2021
dokumentacija – elaborat

12.04.2019 Kompleks SIP Šempeter – za gradnjo prizidka
Sklep o javni razgrnitvi – Uradni list RS, št. 51/2019
dokumentacija -kompleks SIP Šempeter – za gradnjo prizidka

Skip to content