Programi opremljanja stavbnih zemljišč

Seznam veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka (stanje 3. 6. 2022)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (UL RS, št. 173/2021, 79/2022)
grafični del:  priloga 1priloga 2priloga 3priloga 4

ARJA VAS

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (UL RS, št. 13/2013100/20132/2017, 28/2018, 34/2019)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (UL RS, št. 58/2022)

HRAMŠE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše (UL RS, št. 23/2021, 202/2021)

LEVEC

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (UL RS, št. 67/2019, 202/2021) grafični del

LIBOJE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (UL RS, št. 41/2014)

LOŽNICA PRI ŽALCU

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (UL RS, št. 58/2022)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4 (UL RS, št. 133/2023) grafični del
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7 (UL RS, št. 31/2015)

PETROVČE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (UL RS, št. 43/2012100/2013)

PONIKVA PRI ŽALCU

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (UL RS, št. 67/2019, 202/2021) grafični del

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (UL RS, št. 43/2012100/2013)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Šempeter ob Strugi (UL RS, št. 29/2022)
grafične priloge: priloga 1, priloga 2, priloga 3a, priloga 3bpriloga 3c

VRBJE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 50/2018)

ZALOŠKA GORICA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 (UL RS, št. 50/2016)

ŽALEC

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (UL RS, št. 100/2021, 202/2021)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (UL RS, št. 105/2020, 202/2021)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu (UL RS, št. 58/2022)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota A1 – 1. faza), (UL RS, št. 79/2022)

Skip to content