Programi opremljanja stavbnih zemljišč

Seznam veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka (stanje 29.10.2021)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (UL RS, št. 64/2013)

ARJA VAS

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (UL RS, št. 13/2013100/20132/2017, 28/2018, 34/2019)

HRAMŠE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše (UL RS, št. 23/2021)

LEVEC

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (UL RS, št. 67/2019grafični del

LIBOJE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (UL RS, št. 41/2014)

LOŽNICA PRI ŽALCU

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (UL RS, št. 3/2021)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4 (UL RS, št. 82/2015)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7 (UL RS, št. 31/2015)

PETROVČE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (UL RS, št. 43/2012100/2013)

PONIKVA PRI ŽALCU

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (UL RS, št. 67/2019Grafični del

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (UL RS, št. 43/2012100/2013)

VRBJE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 50/2018)

ZALOŠKA GORICA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 (UL RS, št. 50/2016)

ŽALEC

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (UL RS, št. 110/2009100/2013)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (UL RS, št. 172/2021)
priloge: priloga 1, priloga 2, priloga 3a, priloga 3b, priloga 3c, priloga 3d, priloga 3e, priloga 3f
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (UL RS, št. 105/2020)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12 (UL RS, št. 40/2017)

Skip to content