Prostorski akti v pripravi

OPPN za del enote urejanja prostora ZA-3/2 št.pr. 218-2020

Gradivo predloga

OPPN Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob strugi

Gradivo predloga

1178 OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd

gradivo javne razgrnitve (13.12.2021-13.01.2022)

gradivo za pridobitev drugega mnenja (4.3.2022)

Gradivo za pridobivanje mnenj in smernic:
sklep o začetku priprave (UL RS, št. 39/2018)
obvestilo RS MOP o dodelitvi ID številke
pooblastilo za smernice in mnenja
pooblastilo za odločbo
elaborat

OPPN Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja

Gradivo za pridobivanje mnenj k predlogu: ZIP (127MB)

OPPN Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (ZIP):

1387 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 53/2019)

osnutek:
tekstualni del
grafični del
druge priloge

gradivo za pridobitev prvih mnenj (31.3.2022, ZIP 74MB)

1572 OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 14/2020)
osnutek za pridobitev mnenj (ZIP 45MB)

1801 Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP ŠE 1/17 v Šempetru

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 119/2020)

2240 Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ZA-3/2

gradivo javne razgrnitve (5.3.2022-4.4.2022)
javno naznanilo
dopolnjen osnutek OPPN
elaborat ekonomike
obrazec za pripombe

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 13/2021)
osnutek plana za pridobitev prvega mnenja:  urbanistična zasnova    osnutek OPPN

2241 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za pridobitev drugega mnenja

gradivo javne razgrnitve (24.12.2021-24.1.2022), obrazec za pripombe

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 13/2021)
osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za pridobitev prvega mnenja

2287 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

naznanilo o javni razgrnitvi (UL RS, št. 20/2022)
gradivo javne razgrnitve (28.2.-30.3.2022)
obrazec za podajo pripomb

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 36/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
pooblastilo za smernice CPVO
pooblastilo za smernice in mnenja
gradivo za pridobitev smernic ter mnenj glede potrebnosti postopka CPVO
gradivo za pridobitev prvih mnenj

2452 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora VE-3
(Velika Pirešica – območje asfaltne baze )

predlog za pridobitev drugih mnenj (13.5.2022)

2931 Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanje prostora ŠE-1/15

sklep o začetku priprave
identifikacijska številka prostorskega akta
pobuda (izhodišča)

Skip to content