Prostorski akti v pripravi

zadnja posodobitev: 10.8.2021

1178 OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd

Gradivo za pridobivanje mnenj in smernic:
sklep o začetku priprave (UL RS, št. 39/2018)
obvestilo RS MOP o dodelitvi ID številke
pooblastilo za smernice in mnenja
pooblastilo za odločbo
elaborat

OPPN Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja

OPPN Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (ZIP):

1387 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 53/2019)

1572 OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 14/2020)

1801 Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP ŠE 1/17 v Šempetru

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 119/2020)

2240 Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ZA-3/2

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 13/2021)

2241 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 13/2021)
osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za pridobitev prvega mnenja

2287 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 36/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
pooblastilo za smernice CPVO
pooblastilo za smernice in mnenja
gradivo za pridobitev smernic ter mnenj glede potrebnosti postopka CPVO

2452 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora VE-3
(Velika Pirešica – območje asfaltne baze )

pobuda za pripravo OPPN
sklep o pričetku priprave (UL RS, št. 86/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
izhodišča

2453 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora DR-1/3
(Drešinja vas – del)

pobuda za pripravo OPPN
sklep o pričetku priprave (UL RS, št. 86/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
osnutek za pridobitev prvih mnenj (ZIP)

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva)

izhodišča za pripravo OPPN
izsek iz OPN
situacija
prikaz vplivov
ureditvena situacija

Skip to content