Prostorski akti v pripravi

1178 OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd

gradivo javne razgrnitve (13.12.2021-13.01.2022)

Gradivo za pridobivanje mnenj in smernic:
sklep o začetku priprave (UL RS, št. 39/2018)
obvestilo RS MOP o dodelitvi ID številke
pooblastilo za smernice in mnenja
pooblastilo za odločbo
elaborat

OPPN Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja

Gradivo za pridobivanje mnenj k predlogu: ZIP (127MB)

OPPN Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (ZIP):

1387 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 53/2019)

osnutek:
tekstualni del
grafični del
druge priloge

1572 OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 14/2020)
osnutek za pridobitev mnenj (ZIP 45MB)

1801 Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP ŠE 1/17 v Šempetru

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 119/2020)

2240 Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ZA-3/2

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 13/2021)
osnutek plana za pridobitev prvega mnenja:  urbanistična zasnova    osnutek OPPN

2241 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

gradivo javne razgrnitve (24.12.2021-24.1.2022), obrazec za pripombe

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 13/2021)
osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za pridobitev prvega mnenja

2287 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 36/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
pooblastilo za smernice CPVO
pooblastilo za smernice in mnenja
gradivo za pridobitev smernic ter mnenj glede potrebnosti postopka CPVO
gradivo za pridobitev prvih mnenj

2452 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora VE-3
(Velika Pirešica – območje asfaltne baze )

pobuda za pripravo OPPN
sklep o pričetku priprave (UL RS, št. 86/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
izhodišča

2453 Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora DR-1/3
(Drešinja vas – del)

pobuda za pripravo OPPN
sklep o pričetku priprave (UL RS, št. 86/2021)
identifikacijska številka prostorskega akta
osnutek za pridobitev prvih mnenj (ZIP)

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva)

izhodišča za pripravo OPPN
izsek iz OPN
situacija
prikaz vplivov
ureditvena situacija
osnutek za pridobitev prvih mnenj (ZIP 27MB)

2683 Spremembe in dopolnitve OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit

sklep o začetku priprave
identifikacijska številka prostorskega akta
pooblastila
pobuda (Gradivo za pridobitev smernic ter mnenj glede potrebnosti postopka CPVO)

Skip to content