Prostorski akti v veljavi

Veljavni planski akti Občine Žalec:

zadnja posodobitev: 30. 6. 2022

365 Občinski prostorski načrt občine Žalec

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (UL RS, št. 64/2013, 91/2013 – tehnični popravek, 92/2013 – obvezna razlaga, 102/2020)
grafični prikaz – povezava

Prostorski ureditveni pogoji:

PUP za sanacijo degradiranega prostora

Odlok o PUP za sanacijo degradiranega prostora v Občini Žalec (UL RS, št. 45/1994)

Prostorski izvedbeni načrti:

– prometna in energetska infrastruktura:

LN AC Arja vas – Ločica

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas – Ločica pri Vranskem (UL RS, št. 26/1994)
Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas – Ločica pri Vranskem (UL RS, št. 45/1995)
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas–Ločica pri Vranskem (UL RS, št. 36/2000)

LN AC priključek Celje-Lopata

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata (UL RS, št. 114/2000)

LN Daljnovod 110 kV Podlog – Mozirje

Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 kV Podlog – Mozirje, odsek Podlog – Letuš (UL RS, št. 61/1992, 34/1998-popr.)

DPN plinovod M2/1

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami (UL RS, št. 41/2010)

DPN daljnovod 2x400kV Šoštanj -Podlog

Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog (UL RS, št. 50/2016)


– prostorski izvedbeni načrti po naseljih:

ŽALEC

UN Staro mestno jedro v Žalcu

Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (UL RS, št. 45/1996, popr. 78/1996)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (UL RS, št. 32/2008)
Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (UL RS, št. 90/11)
Odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (UL RS, št. 11/17)
Odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (UL RS, št. 37/18)

ZN Soseska V. – Frenga

Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št. 16/1968)
Odlok o zazidalnem načrtu soseske FRENGA Žalec (Uradni vestnik Celje, št. 11/1969)
Odlok o spremembi zazidalnega načrta soseska FRENGA v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št. 23/1970)
Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta FRENGA Žalec (UL SRS, št. 42/1972)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec (UL SRS, št. 10/1982)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec (UL RS, št. 20/1998)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec (UL RS, št. 95/1999)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (UL RS, št. 37/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (UL RS, št. 82/2004)
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (UL RS, št. 92/2004) – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o OPPN, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (UL RS, št. 142/2022) dokumentacija

ZN Škafarjev Hrib

Odlok o I. fazi zazidalnega načrta Škafarjev hrib (UL SRS, št. 13/1981)
Odlok o spremembah in dopolnitvah I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (UL SRS, št. 25/1983)
Odlok o spremembah in dopolnitvah I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (UL SRS, št. 34/1987)
Odlok o spremembah in dopolnitvah I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (UL RS, št. 63/2001)

ZN Ferralit, Žalec

Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja “FERRALIT” Žalec (UL SRS, št. 9/1981)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “FERRALIT” Žalec (UL RS, št. 1/1992)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “FERRALIT ” Žalec (UL RS, št. 7/1997)
Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta FERRALIT (UL RS, št. 94/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit (UL RS, št. 24/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (Uradni list RS, št. 69/2023)

ZN Godomlja

Odlok o zazidalnem načrtu soseske Godomlja v Žalcu (UL RS, št. 63/2001)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja (UL RS, št. 88/2022) dokumentacija (ZIP 70MB)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2) (UL RS, št.  48/2023) priloga 1priloga 2priloga 3priloga 4apriloga 4bpriloga 4cpriloga 4d

ZN Južno od železnice v Žalcu

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (UL RS, št. 2/2017)

OPPN TPC Žalec

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec (UL RS, št. 29/2008)

OPPN Žalec zahod

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (UL RS št. 110/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (UL RS št. 31/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (druga sprememba) (UL RS št. 70/2021)

OPPN Žalec ŽA-1/12

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12 (UL RS, št. 35/2017)

OPPN Žalec ŽA-1/5

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Žalec ŽA-1/5 (UL RS, št. 102/2020)

ARJA VAS

ZN stanovanjska gradnja Arja vas

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi (UL RS, št. 112/2003).

ZN Mlekarna Celeia

Odlok o zazidalnem načrtu za Mlekarno Celeia (UL RS, št. 120/2005).

OPPN Zaloška gorica

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Zaloške gorice ZŠ-1 (UL RS, št. 47/2016).

DREŠINJA VAS

OPPN na kmetijskih zemljiščih

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja (UL RS, št. 63/2013)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek) (UL RS, št. 17/2014)

OPPN za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo (UL RS, št. 88/2022)

GALICIJA

UN skladišče pirotehničnih izdelkov

Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji (UL RS, št. 7/2004)

HRAMŠE

OPPN HR-4

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu HR-4 Hramše (UL RS, št. 47/2016)

LEVEC

ZN Levec

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec (UL RS, št. 76/1994)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec – za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM (UL RS, št. 108/2000)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (UL RS, št. 50/2018)

LIBOJE

ZN KIL

Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone keramične industrije Liboje (UL SRS, št. 1/1987)

ZN Liboje sever

Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje–sever (UL RS, št. 15/2008)

ZN Liko Liboje

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Liko Liboje (UL RS, št. 51/2014)

OPPN za kamnolom Liboje

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Liboje (UL RS, št. 100/2021)

LOŽNICA PRI ŽALCU

ZN Minerva Ložnica

Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva-Ložnica (UL SRS, št. 12/1985)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica (UL RS, št. 88/2001)
odlok ostaja v veljavi le za območje EUP LO-3
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica (UL RS, št. 92/13)

ZN Juteks

Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (UL RS, št. 61/1992)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (UL RS, št. 5/2003)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (UL RS, št. 5/2003)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (UL RS, št. 13/2013)
odlok ostaja v veljavi le za območje EUP LO-4/1

OPPN Poslovna cona Arnovski gozd II

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (UL RS, št. 55/2010)
Obvezna razlaga 31. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (UL RS, št. 90/2011)

OPPN za območje LO-4/3 (Poslovna cona Arnovski gozd III)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (Ur. list, št 34/2019)

UN deponija komunalnih odpadkov Ložnica

Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Ložnica (UL RS, št. 88/2001)

OPPN Ložnica Njiva LO-4/4

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4 (UL RS, št 48/2015)

OPPN konjeniški šolski center Žalec LO-7

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (UL RS, št. 31/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 (UL RS, št. 101/2015)

OPPN LO-6 Ložnica – Tajht

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-6 (UL RS, št. 67/2019)

MALA PIREŠICA

OPPN MA-1

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1 (UL RS, št. 79/2017)

NOVO CELJE

ZN Novo Celje

Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje (UL SRS, št. 15/89)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (UL RS, št. 57/1993)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (UL RS, št. 51/2014)

PETROVČE

UN Petrovče

Odlok o ureditvenem načrtu Petrovče (UL SRS, št. 33/1989)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Petrovče (Ur. list RS, št. 31/2015)

ZN Arnovski gozd

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (UL RS, št. 78/2003)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (UL RS, št. 30/2009)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (UL RS, št. 10/2011)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (UL RS, št. 2/2017)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (UL RS, št. 38/2017)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (UL RS, št. 27/2018)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (UL RS, št. 88/2022) dokumentacija

OLN Zarja Petrovče

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče (UL RS, št. 56/2007)

OPPN Petrovče vzhod

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (UL RS, št. 81/2011)

PODLOG v Savinjski dolini

ZN Podlog

Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (UL RS, št. 25/2002)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (UL RS, št. 41/2022)

OPPN na kmetijskih zemljiščih

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek) (UL RS, št. 17/2014)

PONGRAC

OPPN PG-4 Pongrac

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac (UL RS, št. 92/2013)

PONIKVA

OPPN PO-5 (vrtec Ponikva)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva) (UL RS, št. 79/2022) dokumentacija

STUDENCE

OPPN ST-1 ZA F-1

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1 (UL RS, št. 32/2016)

ŠEMPETER

ZN SIP Šempeter

Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (UL SRS, št. 47/1986)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (UL RS, št. 4/1991)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (UL RS, št. 104/2005)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (UL RS, št. 100/2021)

ZN Aero Šempeter

Odlok o zazidalnem načrtu “Industrijske cone Aero” Šempeter (UL SRS, št. 22/1988)

OPPN ORS Šempeter

Odlok o OPPN za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (UL RS, št. 37/2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (UL RS, št. 24/2014)

OPPN Šempeter ob Strugi

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šempeter ob Strugi (UL RS, št. 32/2008)

OPPN Dobrtešnica Šempeter

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Dobrtešnica Šempeter (UL RS, št. 110/2009)

OPPN Šempeter sever

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severnega dela naselja Šempeter (UL RS, št. 81/2011)

OPPN severovzhodni del Šempetra

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter (UL RS, št. 24/2014)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list RS, št. 103/2023)

VELIKA PIREŠICA

UN kamnolom Velika Pirešica

Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Velika Pirešica (UL RS, št. 86/2004)

UN asfaltna baza Velika Pirešica

Odlok o ureditvenem načrtu za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica (UL RS, št. 61/1992)
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica (UL RS, št. 94/2009)

ZN bencinski servis Velika Pirešica

Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica (UL RS, št. 7/1998)

VRBJE

ZN NIVO

Odlok o I. fazi zazidalnega načrta industrijskega območja industrije gradbenega materiala NIVO v Žalcu (UL SRS, št. 30/1979)

OPPN NIVO PGM Žalec

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja NIVO–PGM Žalec (UL RS, št. 51/2014)

OLN Vrbje ob Strugi

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 56/07)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 11/2017)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 88/2022)

OPPN Vrbje VR-1/3

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vrbje VR-1/3 (UL RS, št. 31/2015)

ZABUKOVICA

ZN Sigma Zabukovica

Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIGMA Zabukovica (UL SRS, št. 47/1987)

OPPN Zabukovica 3/2

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ZA-3/2 (UL RS, št. 88/2022)
Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ZA-3/2

Skip to content