Varstvo okolja

Okolje splošno

Program varstva okolja zaključno poročilo preglednica

Vode

Kopalne vode

  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje (ribnik Vrbje) 25.8.2023 (PDF)
  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje (ribnik Vrbje) 14.7.2023 (PDF)
  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje (Griže) 30.8.2021 (PDF)
  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje (Griže) 30.7.2021 (PDF)
  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje (Griže), 6.7.2017 (PDF)
  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje (Šešče), 6.7.2017 (PDF)
  • odvzem vzorca vode iz reke Savinje, 17.7.2013 (PDF)

Balneomedicinska raziskava izvira akroterme Podlog pri Šempetru v Savinjski dolini, 2011 (PDF)

Posnetek stanja kakovosti vodotokov v Občini Žalec, ERICo, december 2002 PDF

Poplavna ogroženost

Odpadne vode

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode povezava

Povezave
Spletni portal eVode
Pregledovalnik Atlas okolja
Ministrstvo za okolje in prostor
Inštitut za vode

Odpadki

Zbirni center za odpadke Žalec
Divja odlagališča odpadkov na območju občine Žalec, oktober 2011, november 2012
Lokacije divjih odlagališč (Geopedia)

Zero Waste

Zero waste SlovenijaZero Waste je gibanje, ki združuje in povezuje lokalne skupnosti na lokalnem, evropskem in mednarodnem nivoju k skupnemu cilju – opuščanje vseh vrst odpadkov kot načina doseganja bolj trajnostnega bivanja, gospodarske stabilnosti in socialne povezanosti. Več na povezavi http://ebm.si/zw/intro/

Energija

Lokalni energetski koncept Občine Žalec  končno poročilo 2015, soglasje MI
Energetska zasnova končno poročilo, poročilo 2009
Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Žalec SEAP

Narava

Načrt razvoja krajine ob Savinji od Šempetra do Levca (2006)
Krajinski park ribnik Vrbje
Krajinski park Ponikovski kras:
Vodnik po gozdno geološki učni poti (Skozi gozd in jamo Pekel)
Lovska učna pot Rinka pri Lovskem domu na Rinki v Gotovljah
Natura 2000 v Občini Žalec zloženka
Učna pot ob Savinji

Kmetijstvo, tla

Onesnaženost tal (Ocena stopnje tveganja za zdravje s povzetkom, ZZV Celje, februar 2011,  PDF, predstavitev)

Zrak

okoljski informacijski sistem občine Žalec
OMCO Feniks poročilo PM10 (dec. 2010- nov. 2011)
Projekt “Okoljsko osveščeni”
kakovost zraka

Skip to content