Župan

Janko Kosg. Janko Kos, univ. dipl. org. spec.
Ulica Savinjske čete 5
3310 Žalec

Politična lista: SOCIALNI DEMOKRATI
Telefon: +386 3 713 64 20
Faks: +386 3 713 64 21
E-pošta: janko.kos@zalec.si

Janko Kos, roj. 29. 6. 1961, stanujoč na Ložnici 28e, Žalec, je po poklicu univerzitetni diplomirani organizator, specialist menedžmenta.  Službeno pot je pričel v podjetju Hmezad, Kmetijstvo Žalec, nato je bil več kot dvajset let zaposlen na različnih vodstvenih in vodilnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. Funkcijo župana Občine Žalec opravlja od leta 2010.

Je poročen in oče dveh odraslih hčera. Je aktiven in ustvarjalen na številnih področjih in član več društev.

Sodeluje tudi v raznih odborih in komisijah v občini in republiki, med drugim je predsednik Upravnega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Žalec, že več kot dvajset let pa tudi pooblaščena oseba za sklepanje zakonskih zvez. Za svoje delo na številnih področjih je prejel več uglednih odlikovanj in priznanj.

Pristojnosti župana

Župan predstavlja in zastopa občino. Poverjene so mu pristojnosti, da:

 • predstavlja in zastopa občino kot pravno osebo,
 • predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje brez pravice glasovanja,
 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta in delovnih teles občinskega     sveta,
 • razpisuje predčasne volitve v občinski svet,
 • razpisuje volitve v svet krajevnih skupnosti,
 • daje predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij z območja občine
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna,
 • predlaga planske akte, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izda sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin družbenih planov ter drugih prostorskih      aktov,
 • predlaga imenovanje podžupanov,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • zadrži izvajanje odločitev občinskega sveta v primeru protiustavnosti, protizakonitosti in v      primeru, če je odločitev v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom,
 • vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti,
 • v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte,
 • izvršuje občinski proračun in odgovarja za izvrševanje občinskega proračuna,
 • obvešča ministrstvo za finance o sprejetih aktih s področja financ,
 • odloča o najetju posojil največ do 5 % sprejetega proračuna, ki morajo biti odplačana do      konca proračunskega leta,
 • sprejema odločitve in izvaja naloge po zakonu o javnih naročilih,
 • zagotavlja pogoje poslovanja in dela občinske uprave ter javnost dela,
 • vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
 • sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
 • imenuje in razrešuje direktorja, predstojnike organov občinske uprave ter višje upravne      delavce,
 • izdaja odločbe, ki se nanašajo na uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega      razmerja, odredi delo, daljše od polnega delovnega časa, imenuje komisijo za ugotovitev dejstev za razrešitev višjega upravnega delavca ali upravnega delavca, odredi začasno opravljanje del, imenuje disciplinsko komisijo za odločanje na drugi stopnji, odloča o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji, imenuje posebno komisijo za ugotavljanje odškodninske odgovornosti, ugotavlja delovno uspešnost delavca glede na obseg in kakovost opravljenega dela, odloča o zahtevah za uveljavljanje pravic delavca iz delovnega razmerja ter o ugovoru zoper odločitve o njegovih pravicah in obveznostih ter odgovornostih, določa varstvene ukrepe in normative, določi hišni red,
 • določa količnik za osnovno plačo zaposlenih v občinski upravi, odloča o napredovanju zaposlenih, določa višino delovne uspešnosti ter skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v skladu z zakonom,
 • daje pooblastila za odločanje v upravnih stvareh,
 • odloča o pritožbah na drugi stopnji,
 • v skladu z zakonom določa pravila o organizaciji in načinu vodenja knjigovodstva,
 • sklepa pogodbe, koncesijske pogodbe, dogovore, izdaja soglasja in mnenja iz svoje pristojnosti,
 • objavlja razpise iz pristojnosti občine,
 • imenuje delovna telesa iz svoje pristojnosti,
 • predlaga razlastitve,
 • predlaga vpise v zemljiško knjigo iz svoje pristojnosti in po sklepu občinskega sveta,
 • sklepa pogodbe, sporazume ter izdaja sklepe, ki mu jih nalaga stanovanjski zakon,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • sprejema načrte zaščite in reševanja ter skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi nesrečami ter vodi zaščito, reševanje in opravlja druge naloge, ki mu jih v zvezi s tem nalaga zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • odloča o razvrstitvi enot prostovoljnih gasilskih društev,
 • sprejema obrambne dokumente občine in druge potrebne ukrepe in akte,
 • izvaja ukrepe, ki jih naloži inšpekcija,
 • sodeluje s policijo ter vlaga zahtevke za nudenje pomoči policije,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, statut in odloki.

Predhodni župani Občine Žalec

2010–           JANKO KOS
1998–2010  LOJZE POSEDEL
1990–1998  MILAN DOBNIK

Predhodni predsedniki skuščine Občine Žalec

1986–1990  LUDVIK SEMPRIMOŽNIK
1981–1986  VILIJEM PETEK
1974–1981  VLADIMIR GORIŠEK
1966–1974  JOŠKO ROZMAN
1960–1966  ANTON DELAK
1955–1960  IVAN RANČIGAJ

Skip to content