Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Žalec ( v nadaljevanju OS) na redni decembrski seji sprejel noveliran OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (v nadaljevanju OPOČKOV).

Prenovljen program je OS sprejel na predlog župana in strokovnih služb, izdelala ga je družba ZAVITA, d. o. o.
Osnovni cilj prenove programa je za vsak objekt natančno predvideti, kateri sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je zakonit, tehnično izvedljiv ter ekonomsko najbolj upravičljiv. Povedano bolj enostavno, ali se bo vaš objekt priključil na, v naslednjih treh letih izgrajen kanalizacijski sistem, oziroma, ali si boste morali za vaš objekt zgraditi individualno malo komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju IMKČN) ali nepretočno greznico, katere gradnja je obvezna pri lokaciji objektov znotraj vodo varstvenih območij 1. kategorije. Na nekaterih območjih pa so možne skupinske male komunalne čistilne naprave.

Občina Žalec je imela sprejet OPOČKOV iz leta 2005, v katerem je planirala izgradnjo kanalizacijskega sistema znotraj aglomeracij, ki jih je za celotno Slovenijo v Nacionalnem programu določila država v letu 2004.
Prenova je bila potrebna, da smo si lahko odgovorili, kje smo in koliko kanalizacijskih sistemov še moramo zgraditi v naši občini, da zadostimo ciljem iz nacionalnega operativnega programa do leta 2015 oziroma do drugega postavljenega datuma do konca leta 2017. Prenova je bila potrebna tudi zato, ker je Nacionalni operativni program, ki ga je država prenovila, nekoliko omilil zahteve iz leta 2004. Kaj je spremenil? Osnovni nacionalni program je aglomeracije (to so površine 1km2, v katerih se ugotavlja poseljenost in obremenitve z odpadno komunalno vodo s populacijskimi enotami – PE) razdelil v več stopenj:
1. Osnovni program (rdeče aglomeracije)
2. Dodatni program aglomeracij 1. stopnje do 7. stopnje, s tem da imamo v naši občini le še aglomeracije iz dodatnega programa 1. stopnje (oranžne barve), aglomeracije 2. stopnje (zelene barve) in aglomeracije 3. stopnje (modre barve).
Del Občine Žalec pa je izven aglomeracij in na teh območjih že iz nacionalnega operativnega programa izhaja ureditev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode z izgradnjo IMKČN.

prikaz aglomeracij

Za vse objekte, ki so izven osnovnega programa, so dolžni lastniki, najpozneje do konca leta 2017 zagotoviti ustrezen način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Pri izdelavi preverjanja, v skladu z omilitvenimi zahtevami nacionalnega operativnega programa, so bila narejena vrednotenja kaj je bolj smotrno. V velikem številu naselij z redkejšo poselitvijo se je izkazalo, da so IMKČN ekonomsko bolj upravičene. To pa še ne pomeni, da v nekaterih naseljih (kot npr. Sp. in Zg. Roje, Podlog v Sav. dolini in Zg. ter Sp. Grušovlje ter še kje) ni možno zgraditi kanalizacijskega sistema. To bo možno, če bo Občina Žalec uspešna na razpisu, v kolikor bodo takšni razpisi objavljeni v novi finančni perspektivi EU in RS, ter bi se o tem tako odločil tudi občinski svet. Župan je skupaj s strokovnimi službami zavzel stališče, da se v letu 2015 naredijo oziroma dokončajo projekti v zgoraj navedenih naseljih ter še enkrat preveri smotrnost izvedbe kanalizacijskega sistema v varianti izven cestišč po kmetijskih zemljiščih, ki je bistveno cenejša. Še naprej bomo spremljali razpise ter sprejeli dokončno odločitev do konca leta 2016. Tako bo v letu 2017 še čas za izgradnjo IMKČN.

Občina Žalec si bo, tudi s pomočjo Skupnosti občin Slovenije, prizadevala za podaljšanje roka za izgradnjo IMKČN vsaj do izteka sedanje nove finančne perspektive – do 2020. V letih 2015 in 2016 se bo izgrajeval še manjkajoči kanalizacijski sistem v t. i. rdečih, oranžnih in zelenih aglomeracijah. Modre aglomeracije, v katere sodijo tudi zgoraj navedena naselja, so šele v naslednji prioriteti, ki jo je potrebno spoštovati, saj izhaja iz Nacionalnega operativnega programa odvodnjavanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Grafični prikaz, iz katerega je razviden predviden sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za vsak posamezen objekt, je javno dostopen na spletni strani občine Žalec www.zalec.si.

Za pomoč se lahko obrnete na kontaktni osebi na Občini Žalec, ki urejata to področje: Borut Sitar, 2. nadstropje soba št. 53, tel. št. 03 713 64 42 in Darja Dobrajc Lukman, 2. nadstropje soba št. 48, tel. št. 03 713 63 90.

Za vprašanja glede izgradnje IMKČN ali nepretočnih greznic se obrnite na predstavnico podjetja JKP Žalec, d. o. o. – Martina Kostanjšek, tel: 03 713 67 94, v času uradnih ur JKP Žalec.

Janko Kos
župan

obvestilo PDF