Spremembe in dopolnitve OPN Občine Žalec

Občina Žalec je, na podlagi razvojnih potreb, v letu 2020 pričela z aktivnostmi za izvedbo drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Žalec (v nadaljevanju: SD OPN-2).

Občane in drugo zainteresirano javnost obveščamo, da do vključno 4. aprila 2022 ponovno sprejemamo pobude za SD OPN-2.

Pobude, ki jih bo Občina prejela po 4. aprilu 2022 v postopku SD OPN-2 ne bodo obravnavane.

Pobudo posredujete na obrazcu »Pobuda za spremembo namenske rabe prostora (OBR SD OPN-2)«, dobite ga tudi v glavni pisarni Občine Žalec (pritličje, soba 7).

Izpolnjen obrazec z obveznimi prilogami  posredujte na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@zalec.si, prav tako ga lahko oddate na okencu glavne pisarne.

Za obravnavo pobude je potrebno poravnati predpisano takso:

  • za spremembo osnovne namenske rabe v OPN znaša taksa 200,00 evrov za posamezno pobudo
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe v OPN znaša taksa 100 evrov za posamezno pobudo

Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec, (Uradni list RS št.  50/2018)

Za podrobnejše informacije lahko v času uradnih ur občinske uprave pokličete na tel. 03 713 64 42.

 

Navodilo za plačevanje taks za obravnavo pobud:

pobudnik je pravna oseba:
plačilo na TRR : SI56 0110 0590 0324 763, model 11  76880-7047061-2022
za pobudo spremembe osnovne namenske rabe 200,00 EUR
UPN QR
za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 EUR
UPN QR

pobudnik je fizična oseba:
plačilo na TRR : SI56 0110 0590 0326 897, model 11  76880-7047070-2022
za pobudo spremembe osnovne namenske rabe 200,00 EUR

UPN QR
za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 EUR

UPN QR

Skip to content