seja v pripravi

sklic 4. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje  stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje  stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic seje  stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje  stališča

DNEVNI RED:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. redne seje z dne 25. januarja 2023 in 1. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej.
  poročilozapisnik 3. redne seje, zapisnik 1. korespondenčne seje
 2. Predlog:
  sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec,
  sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet javnega zavoda Osnovna šola Griže,
  predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec.
 3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2023(druga obravnava).
 4. Predlog za spremembo cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:
  • Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023 za Mestno občino Celje ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, Braslovče, Dobje, Polzela, Prebold, Šentjur, Tabor, Vransko in Žalec (SIMBIO d.o.o.);
  • Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023 za Mestno občino Celje, Mestno občino Velenje, Mestno občino Ptuj ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Kozje, Laško, Mozirje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Vransko, Žalec, Izola in Piran (SIMBIO d.o.o.);
  • Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023 za Mestno občino Celje, Mestno občino Velenje, Mestno občino Ptuj ter občine Dobrna, Štore, Vojnik, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Kozje, Laško, Mozirje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Vransko, Žalec, Izola in Piran (SIMBIO d.o.o.).
 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah cenika pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Žalec; obrazložitev.
 6. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec za leto 2022;
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del – območje A2) (prva obravnava);
  priloga 1, priloga  2, priloga 3, priloga 4a, priloga 4b, priloga 4c, priloga 4d
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (1. in 2. obravnava);
 9. Predlog:
  • Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2023 (druga obravnava);
  • Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2024 (druga obravnava).
 10. Predlog premoženjskih zadev
  podelitev statusa javnega dobra,
  ukinitev statusa javnega dobra;
 11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec (druga obravnava).
 12. Predlog Soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtci Občine Žalec.
 13. Predlog Letnega programa športa za leto 2023.
 14. Poročilo:
  o poslovanju in izvajanju občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2022;
 15. Aktualne informacije.
 16. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta.
  odgovori, obrazec
Skip to content