Občina po meri invalidov

Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ”Občina po meri invalidov” je primer dobre prakse, kako naj se načela, pravice in dolžnosti zapisane v Konvenciji uresničujejo  v temeljni lokalni samoupravni skupnosti – občini. Kakšna je odgovornost lokalne skupnosti je podrobno pojasnjeno v Madridski deklaraciji iz leta 2003, ki poudarja, da se morajo človekove pravice invalidov »v prvi vrsti uresničevati na lokalni ravni, kjer se državljani soočajo s težavami in kjer invalidske organizacije ter invalidi sami opravijo največ svojega dela. Vse moči je potrebno usmeriti v to, da se na lokalni ravni osredotoči na opozarjanje, spodbujanje in izvajanje aktivnosti. Lokalne oblasti je potrebno povabiti, da vključujejo potrebe invalidov v mestno in občinsko politiko, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, bivanjem, prevozom, zdravstvenimi in socialnimi programi. Pri tem je potrebno upoštevati raznolikost invalidov, med drugim tudi ostarele, ženske in migrante. Lokalne oblasti morajo v sodelovanju s predstavniki invalidov pripraviti načrte za delovanje na invalidskem področju in imenovati lokalne odbore.

V občini Žalec se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih: zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja. Navedeno poskušamo izvajati v sodelovanju z društvi (preko 45 društev), javnimi zavodi kot drugimi institucijami, ki delujejo na območju lokalne skupnosti (JZ Zdravstveni dom, VDC, CSD – Enota Žalec).

Dne dne 21. 12. 2015 je Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dopisom podalo županu občine Žalec g. Janku Kosu, pobudo, da se občina vključi v projekt »OBČINA PO MERI INVALIDOV SLOVENIJE« ter le ta sprejme odgovornost za trajno izvajanje projekta. Župan Občine Žalec je  sprejel pobudo in s sklepom imenoval Svet za invalide, v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Žalec.

Župan je v letu 2016 s sklepom imenoval še posebno delovno skupino za pripravo analize o položaju invalidov v občini Žalec in pripravo konkretnega akcijskega načrta. Ta skupina je pripravila Analizo stanja o položaju invalidov v Občini Žalec in na njeni podlagi še Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje od leta 2017 do vključno leta 2018.

Analiza stanja o položaju invalidov v Občini Žalec temelji na upoštevanju standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov in skuša zajeti vse vidike življenja v lokalni skupnosti z namenom narediti načrt dela, ki bo v prihodnosti zagotavljal še kvalitetnejše življenje invalidov. Ta področja so naslednja:

 • osveščanje,
 • zdravstveno varstvo,
 • rehabilitacija,
 • strokovno – podporne službe,
 • dostopnost,
 • vzgoja in izobraževanje,
 • zaposlovanje,
 • finančna pomoč in socialna varnost,
 • družinsko življenje in osebna integriteta,
 • kultura,
 • rekreacija in šport,
 • religija
 • informiranje in načrtovanje politike,
 • zakonodaja,
 • ekonomska politika,
 • koordinacija dela,
 • invalidske organizacije in NVO, ki se ukvarjajo tudi s problematiko invalidov,
 • usposabljanje strokovnega osebja,
 • nacionalni nadzor in ocenjevanje programov za invalide v okviru izvajanja standardnih pravil,
 • tehnično in gospodarsko sodelovanje,
 • mednarodno sodelovanje.

Na podlagi analize je bil pripravljen Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje od leta 2017 do vključno leta 2018. Zasnovan je tako, da vključuje tudi potrebe starejše populacije. Akcijski načrt vsebuje ukrepe, ki se smiselno pokrivajo s področji analize stanja o položaju invalidov v Občini Žalec. Vsi ukrepi so vsebinsko opredeljeni, navedeni so odgovorni nosilci za izvedbo ukrepov, določeni so viri financiranja in časovni okvir za izvedbo ukrepov.  V nadaljevanju je dostop do vseh dokumentov, društev in institucij, ki so vsebinsko povezani z aktivnostmi  ”Občina po meri invalidov”.

Dokumenti

Zakoni

občina po meri invalidov žalec

Predstavitev poročila projektnemu svetu ZDIS o izvedenih aktivnostih
v letu 2017 iz Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje
enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje 2017-2018.

Invalidska društva, sofinancirana s strani Občine Žalec

Ostala društva, ki nudijo pomoč občankam in občanom občine Žalec

Javni zavodi in ustanove

Skip to content