Razpisi

Javni pozivi
Poziv k predlaganju članov Občinske volilne komisije
Datum objave: 20. 9. 2023 11:44
Rok: 9. 10. 2023 10:00
Številka: 041-0003/2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo predloge kandidatov za imenovanje:

  • predsednika občinske volilne komisije,
  • namestnika predsednika občinske volilne komisije,
  • člana občinske volilne komisije,
  • namestnika člana občinske volilne komisije,

za štiriletno mandatno obdobje.
Predlogu je potrebno priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan, kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj. V primeru, da je kandidat predlagan za predsednika ali namestnika predsednika pa tudi izjavo, da opravlja funkcijo sodnika oz. ima doseženo izobrazbo univ. dipl. pravnika z navedbo leta diplomiranja in fakultete, ki je podelila naslov. Ostala določila so navedena v priloženem pozivu.
Predloge s prilogami je potrebno posredovati v pisni obliki do 9. oktobra 2023 do 10. ure na naslov: Občina Žalec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.Javni pozivi
Predlaganje kandidatov - predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
Datum objave: 20. 9. 2023 11:32
Rok: 9. 10. 2023 23:59
Številka: 011-0028/2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja daje poziv za predlaganje kandidatov, predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.
Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom policistov na regionalni ravni na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
Občina Žalec lahko predlaga dva kandidata, ki morata izpolnjujevati pogoje iz priloženega poziva Ministrstva za notranje zadeve.
Pisne vloge oziroma predloge z izjavo posredujte do 9. oktobra 2023 na naslov: Komisija za mandatna, vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali po elektronski pošti na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.Javni pozivi
Predlaganje kandidatov za Nadzorni svet JKP Žalec d.o.o.
Datum objave: 20. 9. 2023 11:20
Rok: 9. 10. 2023 23:59
Številka: 011-0028/2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da predlagate kandidate/kandidatke za predstavnika/predstavnico občine ustanoviteljice v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
Predlagatelj mora predlog za imenovanje predstavnika/predstavnice ustanovitelja obrazložiti.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat/kandidatka, so navedeni v priloženem pozivu.
Predloge posredujte do 9. oktobra 2023 na elektronski naslov Občine Žalec: glavna.pisarna@zalec.si ali po pošti na naslov: Občina Žalec, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Žalec za leto 2023
Datum objave: 14. 9. 2023 21:36
Rok: 6. 10. 2023 23:59
Številka: 341-0001/2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini.
Javni razpis se izvaja na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 55/10, 3/2021).Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij Občine Žalec
Datum objave: 13. 9. 2023 8:11
Rok: 13. 10. 2023 23:59
Številka: 1100-0006/2023

Občina Žalec podeljuje štipendije dijakom in študentom kot pomoč pri njihovem rednem šolanju oziroma študiju. Štipendije se podeljujejo za šolanje oziroma študij v Republiki Sloveniji in v tujini.

Cilji dodeljevanja štipendij Občine Žalec so tudi promocija kariernih možnosti in strokovnega razvoja v Občini Žalec ter da čim več mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Občine Žalec in prispeva k njenemu razvoju in napredku.

Predmet javnega razpisa je dodelitev 7 štipendij za dijake in študente:
- 3 štipendije za nadarjene,
- 2 štipendiji za deficitarne poklice,
- 2 štipendiji za študij v tujini.Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije - družinska medicina
Datum objave: 30. 8. 2023 9:46
Rok: 29. 9. 2023 23:59
Številka: 014-0012/2023

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec.
Dostop do objave na Portalu javnih naročil in razpisne dokumentacije: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=490718


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2023 in 2024
Datum objave: 18. 5. 2023 12:40
Rok: 15. 11. 2023 23:59
Številka: 620-0002/2023

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2023 in 2024.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov iz naslednjega področja dejavnosti: - obnova nepremične kulturne dediščine (vključno s sofinanciranjem obnove fasad v zaščitenih mestnih in vaških jedrih).
Rok za oddajo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15.11 tekočega leta.
Višina razpoložljivih sredstev za leto 2023 je 19.800EUR in za 2024 19.800EUR.
Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ni vložena na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo s sklepom zavržena. Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 15.11. tekočega leta. Vloge se bodo odpirale mesečno, oddane do 20. v mesecu do porabe sredstev.
Vsi ostali pogoji in vsa potrebna dokumentacija je priložena v priponki.
Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Žalec za leto 2023 (april-november 2023)
Datum objave: 12. 4. 2023 13:39
Rok: 15. 11. 2023 23:59
Številka: 344-0001/2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023 (april - november 2023).
Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje na Občino Žalec- glavna.pisarna@zalec.si; v pregled in potrditev najkasneje do 15.11.2023.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marjano Kopitar, tel. številka 03 713 64 56 v času uradnih ur Občinske uprave.

Besedilo poziva in obrazec vloge sta v priponki.Javni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2023
Datum objave: 3. 4. 2023 10:54
Rok: 30. 10. 2023 23:59
Številka: 600-0006/2023

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

  • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
  • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
  • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leto 2023, vendar najdlje do 30.10.2023.
Prvo odpiranje vlog je predvideno v prvi polovici maja 2023.Javni razpisi
Javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2023
Datum objave: 3. 4. 2023 9:53
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 410-0013/2023

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leto 2023, vendar najkasneje do 30. 11. 2023.

Razpisna dokumentacija je v prilogi.Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Žalec za leti 2023 in 2024
Datum objave: 3. 4. 2023 8:00
Rok: 31. 10. 2024 23:59
Številka: 3544-0021/2023

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Žalec.
Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 15.000 € ter za leto 2024 15.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leti 2023 in 2024 na proračunski postavki 15143 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprave.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ter opremljeno s pripisom 'Ne odpiraj, javni poziv, MKČN' ali oddajo neposredno na sedežu Občine Žalec. Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2023 za leto 2023 oziroma do 31.10.2024 za leto 2024. V primeru predčasnega zaprtja razpisa, bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani Občine Žalec.
Ostali pogoji so navedeni v priloženi dokumentaciji. 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content