Razpisi

Javne objave in razpisi
1. javna dražba nepremičnine ID znak parcela 996 2265
Datum objave: 21. 7. 2022 14:07
Rok: 31. 8. 2022 10:00
Številka: 3520-0001/2022

Občina Žalec objavlja 1. javno dražbo za prodajo nepremičnine ID znak parcela 996 2265, v deležu 1338/10000 od celote, posamezni del št. 1, v izmeri 60,88 m2.
Izklicna cena je 86.000,00 EUR. 2 % davek na promet nepremičnin poravna kupec nepremičnine.
Javna dražba bo v sredo, 31.8.2022 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
Varščino je potrebno plačati najpozneje tri (3) dni pred javno dražbo (do 26.8.2022) v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Žalec št. SI56 0110 0010 0019 061, z namenom nakazila: 'Varščina za javno dražbo'.
Pogoji javne dražbe so navedeni v pripetem dokumentu.Javni razpisi
Javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2022
Datum objave: 10. 3. 2022 10:31
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 410-0009/2022

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 11. 2022.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje storitev sterilizacije in kastracije mačk
Datum objave: 2. 3. 2022 9:45
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 344-0001/2022

Objavljamo javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. V proračunu za leto 2022 je na voljo 2.000,00 EUR.
Pogoji za sodelovanje:

 • na javni poziv se lahko prijavijo lastniki ali skrbniki mačk, ki imajo stalno bivališče v Občini Žalec.
 • posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali.
 • izbrana izvajalca veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, sta:
 • FARMA veterinarska ambulanta, d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 55, 3311 Šempeter, tel. 03 700 15 75, vet.farma@siol.net in
 • Savinjska veterinarska postaja d.o.o., Celjska cesta 3 a, 3310 Žalec, tel. 03 713 20 57, svp.zalec@siol.net

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje v pregled in potrditev na Občino Žalec pisno ali na e-naslov glavna.pisarna@zalec.si. Obrazec vloge je v priponki, na voljo pa tudi na spletni strani Vloge in obrazci.
Na osnovi potrjene vloge se lastnik živali naroči za storitev pri izbrani veterinarski ambulanti. Potrjeno vlogo pred izvedbo posega preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev.

Na podlagi izpolnjene vloge je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa sta redne cene znižala tudi izvajalca. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 EUR, za kastracijo mačka pa 18,91 EUR.
Rok za prijavo: lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so predmet tega poziva, do 30.11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marjano Kopitar, tel. 03 713 64 56, v času uradnih ur občinske uprave.
Dopolnitev 15.7.2022 (spremembe in dopolnitve se nanašajo na 1. točko poziva):
'1. Predmet javnega poziva in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. V proračunu za leto 2022 je za javni poziv na voljo 4.000,00 evrov.'

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŽALEC ZA LETO 2022
Datum objave: 19. 1. 2022 19:30
Rok: 30. 10. 2022 23:59
Številka: 305-0001/2022

17.3.2022: Javni razpis ostaja odprt za UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene; 2. rok: 30. 6. 2022 (do 24:00), 3. rok: 30. 10. 2022 (do 24:00). Obrazci za ukrepe 1, 3 in 5 so umaknjeni.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Besedilo razpisa ter obrazci so v priponkah.
Opozorilo - roki za oddajo:

 • za Ukrep 1, Ukrep 3 in Ukrep 5: 1. rok: 1. 3. 2022 (do 24:00)
 • za Ukrep 4: 1. rok: 1. 3. 2022 (do 24:00), 2. rok: 30. 6. 2022 (do 24:00), 3. rok: 30. 10. 2022 (do 24:00)


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letih 2021 in 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 11. 2022 23:59
Številka: 620-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • v letu 2021: 19.800 €
 • v letu 2022: 19.800 €

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev (za leto 2021 najkasneje do 20.11.2021, za leto 2022 najkasneje do 18.11.2022), vloge se oddajo do 20. v mesecu.
Sprememba (27.1.2021): Besedilo tretjega odstavka 6. točke se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge morajo biti dostavljene priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (2021, 2022)
Datum objave: 2. 12. 2020 0:00
Rok: 31. 10. 2022 23:59
Številka: 3544-0027/2020

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v občini Žalec.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2021 za leto 2021 ter do 31.10.2022 za leto 2022! 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content