Razpisi

Javna naročila
Rekonstrukcija mostu čez Savinjo v Kasazah
Datum objave: 7. 5. 2021 0:00
Rok: 28. 5. 2021 10:00
Številka: 4300-0005/2021

Predmet javnega naročila je izvedba razširitve in rekonstrukcije mostu čez Savinjo in mostu čez inundacijsko odprtino na cesti LC 490011 Petrovče - Kasaze, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Povezava na PJN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=398346
Povezava do razpisne dokumentacije: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/398346/Razpisna_dokumentacija.zip
Povezava do projektne dokumentacije: https://zalec.si/wp-content/uploads/2021/05/PZR-most-Kasaze.zip


Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe
Datum objave: 6. 5. 2021 0:00
Rok: 27. 5. 2021 23:59
Številka: 4782-45/2021

Občina Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe za zemljišče parc. št. 1105/10 k.o. Šempeter v Savinjski dolini, 2.040 m2 - njivske površine.


Več v priponki.Javne objave in razpisi
Poziv ki predlaganju kandidatov za predstavnike ustanovitelja
Datum objave: 23. 4. 2021 0:00
Rok: 14. 5. 2021 23:59
Številka: 014-0015/2021

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da ji posredujete predloge za:
 • tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnova šola Petrovče
 • tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnova šola Šempeter v Savinjski dolini
Predloge posredujte na elektronski naslov Občine Žalec: glavna.pisarna@zalec.si ali po pošti na naslov: Občina Žalec, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec do 14. maja 2021 do 12. ure.
Podrobni podatki in ostali pogoji predlaganja kandidatov so navedeni v besedilu poziva v priponki.
Predsednik komisije
Viktor Mitov

Javni razpisi
Razpis za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Žalec v letu 2021
Datum objave: 21. 4. 2021 0:00
Rok: 28. 5. 2021 23:59
Številka:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Žalec.
Pogoji za dajanje pobud so navedeni v priponki.
Pobude za podelitev priznanj Občine Žalec sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec do 28. maja 2021. Pobude lahko posredujete tudi na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si
Predsednik komisije
Viktor Mitov

Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 20. 4. 2021 16:00
Rok: 12. 5. 2021 23:00
Številka: 4782-0043/2021

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec kot lastnik objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parc. št. 511/2 k.o. Petrovče.

Ponudba za najem se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti:
glavna.pisarna@zalec.si, do 12.5.2021.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na naslovu
lastnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, pisarna št. 20, tel. št. 0371 36 465 ali 03 71 36 405.
Kontaktna oseba: Janja Bugarin Juteršek

Javna naročila
Obvestilo o koncesiji za objekt vrtca Žalec-zahod
Datum objave: 12. 2. 2021 0:00
Rok: 31. 5. 2021 12:00
Številka:

Obvestilo o koncesiji: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA 'VRTEC ŽALEC ZAHOD'
Roka za postavitev vprašanj je do 17.5.2021 do 15.00

Rok za oddajo ponudb: 22.03.2021 12:00, podaljšan do 31.05.2021 do 12.00.
Povezava na PJN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=387849


Javni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 15:00
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 600-0002/2021

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

 • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
 • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
 • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letih 2021 in 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 20. 11. 2021 23:59
Številka: 620-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • v letu 2021: 19.800 €
 • v letu 2022: 19.800 €

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev (najkasneje do 20.11.2021), vloge se oddajo do 20. v mesecu.
Sprememba (27.1.2021): Besedilo tretjega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge morajo biti dostavljene priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Žalec v 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 12. 2021 23:59
Številka: 410-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2021. Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena iz občinskega proračuna za leto 2021.
Sprememba (27.1.2021): V razpisu se besedilo drugega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge se Občini Žalec dostavijo priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Javni razpis za malo gospodarstvo 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 8:00
Rok: 1. 11. 2021 23:59
Številka: 305-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leto 2021.


Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Opozorilo glede rokov za oddajo:

 • za Ukrep 1, Ukrep 3 in Ukrep 5:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 9. 2021 (do 24:00)
 • za Ukrep 4:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 11. 2021 (do 24:00)

Obvestilo št. 1, z dne 29.4.2021


Obveščamo vas, da je po 1. roku del razpisanih sredstev že porabljenih, in sicer za:


- UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev, v višini 10.000 €,


- UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev, v višini 20.000 €*,


- UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming), v višini 5.000 €.*Opomba: S sklepom župana, z dne 19.4.2021, so bila sredstva pri UKREPU 4 (Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene) v višini 10.000 €, prerazporejena na UKREP 3 (Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev).Za nadaljnje razpisne roke ostajajo na voljo sredstva na naslednjih ukrepih:


- UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene; v višini 30.000 €,

- UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming), v višini 15.000 €.'


 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content