Razpisi

Ostali razpisi
Objava prostega delovnega mesta Svetovalec informator za določen čas
Datum objave: 22. 9. 2021 11:41
Rok: 4. 10. 2021 23:59
Številka: 1100-0017/2021

Občina Žalec objavlja javno objavo za zasedbo delovnega mesta Svetovalec informator, za določen čas.
Kandidati in kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe:
 • 16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • 16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • 16203 visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • 16204 visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • področje strokovne izobrazbe:
 • družbene, poslovne, upravne in pravne vede
 • zahtevane izkušnje:
 • 7 mesecev
 • posebni pogoji:
 • poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.
 • strokovni izpit iz upravnega postopka
 • usposabljanje za imenovanje v naziv
 • preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem (prejšnjo) ali drugo bolonjsko stopnjo.
Delovno področje in vsebina dela:

 • izvajanje del informatorja v občinski upravi
 • opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, vložišča ter naloge sprejemne pisarne
 • izvajanje del po zakonu o upravnih taksah
 • vodenje in koordiniranje pisarniškega poslovanja
 • izdajanje potrdil iz uradnih evidenc;
 • vodenje arhiva
 • vodenje evidenc z delovnega področja;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti
 • naloge po naročilu vodje urada, direktorja občinske uprave in župana občine


Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna pridobljena raven izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja;
 2. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije
 3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
 4. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 5. izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Žalec pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
 6. izjavo o računalniškem znanju.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njej, poleg formalne izobrazbe, navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili. Od kandidatov se pričakuje, da poznajo ureditev lokalne samouprave, njene organe in njihove funkcije. Poznavanje področja se bo preverjalo v izbirnem postopku.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Žalec.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z izjavami oziroma potrebnimi dokazili po pošti ali na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si, v roku 8 delovnih dni.
Šifra objave ZRSZ: OF06416Ostali razpisi
Prosto delovno mesto za določen čas Svetovalec za prostor
Datum objave: 21. 9. 2021 10:53
Rok: 24. 9. 2021 23:59
Številka: 1100-0018/2021

Kandidate in kandidatke vabimo k prijavi za zasedbo prostega delovnega mesta Svetovalec za prostor, za določen čas. Celotno besedilo objave je v priponki.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morate izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • raven izobrazbe:
 • 16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • 16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • 16203 visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • 16204 visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • zahtevane izkušnje:
 • 7 mesecev
 • posebni pogoji:

• poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.
• strokovni izpit iz upravnega postopka
• usposabljanje za imenovanje v naziv.
Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem (prejšnjo) ali drugo bolonjsko stopnjo.
Delovno področje in vsebina dela:

 • izdaja potrdil o namenski rabi prostora, informacij o prostorskih izvedbenih pogojih, informacij iz prikaza stanja prostora ter drugih informacij ter potrdil s področja dela urada
 • opravljanje nalog zemljiške politike občine ter nalog v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo
 • opravljanje nalog obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in pripravljanje podatkov za obračun davka na premoženje oz. drugih davščin na osnovi nepremičnega premoženja
 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • druge naloge po naročilu vodje urada, direktorja in župana občine

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna pridobljena raven izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja;
 2. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije
 3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
 4. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 5. izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Žalec pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
 6. izjavo o računalniškem znanju.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njej, poleg formalne izobrazbe, navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.
Od kandidatov se pričakuje, da poznajo ureditev lokalne samouprave, njene organe in njihove funkcije. Poznavanje področja se bo preverjalo v izbirnem postopku.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Žalec.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z izjavami oziroma potrebnimi dokazili po pošti ali na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si, v roku 3 delovnih dni.
Oznaka objave na ZRSZ: OF02553Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev 7 štipendij Občine Žalec
Datum objave: 16. 8. 2021 14:50
Rok: 11. 10. 2021 23:59
Številka: 1100-0016/2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev 7 štipendij za dijake in študente: 2 štipendiji za deficitarne poklice, 3 štipendije za nadarjene in 2 štipendiji za študij v tujini.
Razpisna dokumentacija in prijavni obrazec sta v priponki.Javni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 15:00
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 600-0002/2021

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

 • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
 • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
 • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letih 2021 in 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 20. 11. 2021 23:59
Številka: 620-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • v letu 2021: 19.800 €
 • v letu 2022: 19.800 €

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev (najkasneje do 20.11.2021), vloge se oddajo do 20. v mesecu.
Sprememba (27.1.2021): Besedilo tretjega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge morajo biti dostavljene priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Žalec v 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 12. 2021 23:59
Številka: 410-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2021. Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena iz občinskega proračuna za leto 2021.
Sprememba (27.1.2021): V razpisu se besedilo drugega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge se Občini Žalec dostavijo priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Javni razpis za malo gospodarstvo 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 8:00
Rok: 1. 11. 2021 23:59
Številka: 305-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leto 2021.


Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Opozorilo glede rokov za oddajo:

 • za Ukrep 1, Ukrep 3 in Ukrep 5:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 9. 2021 (do 24:00)
 • za Ukrep 4:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 11. 2021 (do 24:00)

Obvestilo št. 1, z dne 29.4.2021Obveščamo vas, da je po 1. roku del razpisanih sredstev že porabljenih, in sicer za:


- UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev, v višini 10.000 €,


- UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev, v višini 20.000 €*,


- UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming), v višini 5.000 €.*Opomba: S sklepom župana, z dne 19.4.2021, so bila sredstva pri UKREPU 4 (Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene) v višini 10.000 €, prerazporejena na UKREP 3 (Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev).Za nadaljnje razpisne roke ostajajo na voljo sredstva na naslednjih ukrepih:


- UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene; v višini 30.000 €,

- UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming), v višini 15.000 €.'Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (2021, 2022)
Datum objave: 2. 12. 2020 0:00
Rok: 31. 10. 2022 23:59
Številka: 3544-0027/2020

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v občini Žalec.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2021 za leto 2021 ter do 31.10.2022 za leto 2022! 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content