Razpisi

Javni razpisi
Objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas
Datum objave: 5. 12. 2022 9:25
Rok: 13. 12. 2022 23:59
Številka: 1100-0018/2022

Objavljamo prosto strokovno delovno mesto za nedoločen čas, od 30.12.2022 .
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so objavljeni v priponki.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z izjavami oziroma potrebnimi dokazili po pošti, elektronski pošti na glavna.pisarna@zalec.si ali jo prinesejo osebno v sprejemno pisarno Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v roku 8 dni.
Javni razpisi
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec v letu 2023
Datum objave: 30. 11. 2022 22:31
Rok: 15. 1. 2023 23:30
Številka:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- naložb v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
o Rok za predložitev vlog je 15. januar 2023.
o Vloge pošljete v zaprti ovojnici, opremljeni z 'obrazcem ovojnica' priporočeno po pošti na naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali jih oddate osebno v Glavni pisarni Občine Žalec (soba 7).
o Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani do 30. 4. 2023
Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložb v nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilna dejavnost) ter delovanje društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja bo objavljen po objavi sprejetega proračuna Občine Žalec za leto 2023 v Uradnem listu Republike Slovenije.
Informacije o razpisu lahko dobite pri Erni Podgornik, tel. 03 713 64 36 ali po elektronski pošti erna.podgornik@zalec.si .
Razpis bo 3. 1. 2023 v celoti objavljen tudi na www.zalec.si .Javni razpisi
Zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij za leto 2022
Datum objave: 30. 11. 2022 9:25
Rok: 9. 1. 2023 23:30
Številka: 094-0005/2022

Občina Žalec (župan) objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij za leto 2022.
Za kulturni praznik v letu 2023 bodo na osrednji občinski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika ustvarjalcem na kulturnem področju podeljena Savinova odličja za zasluge na muzejskem, likovnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter drugih kulturnih področjih.
Savinova odličja so:
- Savinova plaketa z denarno nagrado,
- Savinova plaketa,
- Savinovo priznanje
in se podeljujejo skladno z odlokom o podeljevanju priznanj Občine Žalec.
Savinovo plaketo z denarno nagrado lahko prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.
Savinovo plaketo lahko prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.
Savinovo priznanje lahko prejme posameznik ali skupina za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.
Kandidate lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
Pisne predloge z obrazložitvijo pošljite do ponedeljka, 9. januarja 2023 na naslov: Občina Žalec - župan, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, s pripisom NE ODPIRAJ - SAVINOVA ODLIČJA.
Ostali razpisi
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
Datum objave: 29. 11. 2022 10:41
Rok: 19. 12. 2022 23:59
Številka: 4780-0038/2022

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična številka: 5881544, kot lastnik in upravljavec, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za razpolaganje z nepremičnino:
parc. št. 309/4 k.o. 999 - Gorica v izmeri 2.503 m2, ki predstavlja nepozidano stavbno zemljišče.
Izjave o interesu za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za predmetno nepremičnino, ki morajo vsebovati podatke o nepremičninah, ki se ponujajo v menjavo in njihovo vrednost, se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: glavna.pisarna@zalec.si do 19.12.2022.
Po prejemu ponudb, se bodo z zainteresiranimi osebami, če jih bo več, opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla (javni interes).
Menjava nepremičnin se bo izvedla skladno s 55. členom ZSPDSLS-1. Morebitna razlika v vrednosti nepremičnin se bo poravnala v 30 dneh od sklenitve menjalne pogodbe, na podlagi izstavljenega računa. Plačilo razlike v vrednostih zamenjanih nepremičnin v roku je bistvena sestavina bodočega pravnega posla.
Dodatne informacije se lahko pridobijo na naslovu lastnika Ulica Savinjske čete 5, Žalec, pisarna št. 23, tel. št: 03 713 64 14. Kontaktna oseba: Tanja Bulatović.
Lastnik nepremičnin lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content