Razpisi

Javne objave in razpisi
Predlog načrta zaščite in reševanja - nesreča zrakoplova
Datum objave: 2. 6. 2021 10:00
Rok: 2. 7. 2021 23:59
Številka: 846-0011/2021

Občina Žalec objavlja predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Občini Žalec.
Pripombe in predloge, ki se nanašajo na omenjen predlog, lahko podate pisno na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
Rok za zbiranje pripomb in predlogov je 2. 7. 2021.
Informacije o predlogu daje skrbnica načrtov ZIR, gospa Polona Smrkolj, ki je dosegljiva na tel. št. 03 713 63 99.Javna naročila
Javno naročilo za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN Žalec
Datum objave: 26. 5. 2021 7:00
Rok: 28. 6. 2021 11:00
Številka: 4301-0009/2021

Obveščamo o javnem naročilu velike vrednosti: Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Žalec, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko: JN003410/2021-B01
Rok za oddajo ponudb: 28.6.2021 do 11.00 ure.
Povezava do vsebine naročila: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=400109


Javna naročila
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop
Datum objave: 21. 5. 2021 13:00
Rok: 30. 6. 2021 10:00
Številka: 4301-0004/2021

Obvestilo o naročilu: Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop
Predmet javnega naročila je izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji Občine Tabor, Braslovče, Prebold, Vransko, Polzela in Žalec, skladno s tehničnimi specifikacijami oziroma zahtevami naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo ponudb: 30.6.2021 do 10.00 ure.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003309/2021-B01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=400054
Projektna dokumentacija: povezava (zip 68MB)
Pregledne karte: povezava (zip 24MB) (dodano 9.6.2021)Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada, iz 'Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna naložba 6. 1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo' ter Republika Slovenija.Javni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 15:00
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 600-0002/2021

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

 • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
 • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
 • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev!Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letih 2021 in 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 20. 11. 2021 23:59
Številka: 620-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • v letu 2021: 19.800 €
 • v letu 2022: 19.800 €

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev (najkasneje do 20.11.2021), vloge se oddajo do 20. v mesecu.
Sprememba (27.1.2021): Besedilo tretjega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge morajo biti dostavljene priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Žalec v 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 12. 2021 23:59
Številka: 410-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2021. Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena iz občinskega proračuna za leto 2021.
Sprememba (27.1.2021): V razpisu se besedilo drugega odstavka 6. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge se Občini Žalec dostavijo priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Javni razpis za malo gospodarstvo 2021
Datum objave: 18. 1. 2021 8:00
Rok: 1. 11. 2021 23:59
Številka: 305-0002/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leto 2021.


Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Opozorilo glede rokov za oddajo:

 • za Ukrep 1, Ukrep 3 in Ukrep 5:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 9. 2021 (do 24:00)
 • za Ukrep 4:
  1. rok: 1. 3. 2021 (do 24:00),
  2. rok: 30. 6. 2021 (do 24:00),
  3. rok: 1. 11. 2021 (do 24:00)

Obvestilo št. 1, z dne 29.4.2021Obveščamo vas, da je po 1. roku del razpisanih sredstev že porabljenih, in sicer za:


- UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev, v višini 10.000 €,


- UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev, v višini 20.000 €*,


- UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming), v višini 5.000 €.*Opomba: S sklepom župana, z dne 19.4.2021, so bila sredstva pri UKREPU 4 (Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene) v višini 10.000 €, prerazporejena na UKREP 3 (Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev).Za nadaljnje razpisne roke ostajajo na voljo sredstva na naslednjih ukrepih:


- UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene; v višini 30.000 €,

- UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming), v višini 15.000 €.'Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (2021, 2022)
Datum objave: 2. 12. 2020 0:00
Rok: 31. 10. 2022 23:59
Številka: 3544-0027/2020

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v občini Žalec.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2021 za leto 2021 ter do 31.10.2022 za leto 2022! 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content