Razpisi

Javne objave in razpisi
Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 22. 2. 2024 10:06
Rok: 8. 3. 2024 23:59
Številka: 353-0003/2024

Občina Žalec je izdala odločbo o ugotovitvi, da ima nepremičnina parc. št. 1229/1 (ID znak: 998 1229/1), k.o. Velika Pirešica, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - kategorizirana javna pot.

Po pravnomočnosti te odločbe se bo predlagal vpis lastninske pravice v korist imetnika: OBČINA ŽALEC do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe k.o. Zabukovica
Datum objave: 14. 2. 2024 14:15
Rok: 7. 3. 2024 23:59
Številka: 4780-0016/2022

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična številka: 5881544, kot lastnik in upravljavec, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za razpolaganje z nepremičnino:
parc. št. 2117/2 k.o. 1003 - Zabukovica v izmeri 201 m2, ki predstavlja stavbno zemljišče, ki je delno pozidano (18,9 %) in delno nedoločene rabe (81,1 %).
Izjave o interesu za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za predmetno nepremičnino, ki morajo vsebovati podatke o nepremičninah, ki se ponujajo v menjavo in njihovo vrednost, se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: glavna.pisarna@zalec.si do vključno 7.3.2024.
Dodatne informacije se lahko pridobijo na naslovu lastnika Ulica Savinjske čete 5, Žalec, pisarna št. 23, tel. št: 03 713 64 14. Kontaktna oseba: Tanja Bulatović.Javni natečaji
Objava prostega delovnega mesta višji svetovalec za javno infrastrukturo II
Datum objave: 12. 2. 2024 14:37
Rok: 28. 2. 2024 23:59
Številka: 1100-0002/2024

Objavljamo javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto 'Višji svetovalec za javno infrastrukturo - II'.
Pogoji, ki jih morate izpolnjevati za prijavo, so navedeni v pripetem dokumentu.
Prijavo oddate na priloženem obrazcu 'vloga za zaposlitev'.Javni natečaji
Objava prostega delovnega mesta višji svetovalec za javno infrastrukturo I
Datum objave: 12. 2. 2024 14:27
Rok: 28. 2. 2024 23:59
Številka: 1100-0002/2024

Objavljamo javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto 'Višji svetovalec za javno infrastrukturo - I'.
Pogoji, ki jih morate izpolnjevati za prijavo, so navedeni v pripetem dokumentu.
Prijavo oddate na priloženem obrazcu 'vloga za zaposlitev'.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec za leto 2024
Datum objave: 31. 1. 2024 11:57
Rok: 4. 3. 2024 23:59
Številka: 093-0004/2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec za leto 2024, ki so v skladu s cilji Lokalnega programa za mlade v Občini Žalec 2014-2020+.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec za leto 2024
Datum objave: 30. 1. 2024 6:30
Rok: 22. 3. 2024 23:59
Številka: 322-0001/2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti društev in zvez, ki delujejo na območju občine Žalec na področju turizma, skladno s strategijo razvoja turizma v občini Žalec in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, s katerim so opredeljene dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in se brezplačno zagotavljajo turistom.
2.2.2024 - objavljena nova obrazca zahtevka za izplačiloJavni razpisi
Javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2024
Datum objave: 29. 1. 2024 13:45
Rok: 30. 11. 2024 23:59
Številka: 410-0003/2024

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.11.2024.Javni razpisi
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leto 2024
Datum objave: 16. 1. 2024 14:13
Rok: 1. 3. 2024 23:59
Številka: 305-0001/2024

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:
UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2023 in 2024
Datum objave: 3. 1. 2024 15:29
Rok: 15. 11. 2024 23:59
Številka: 620-0002/2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letu 2024.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk v Občini Žalec za leto 2024
Datum objave: 29. 12. 2023 10:45
Rok: 31. 10. 2024 23:59
Številka: 344-0003/2023

Lastnik ali skrbnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje na Občino Žalec - glavna.pisarna@zalec.si; v pregled in potrditev najkasneje do 31.10.2024.
Na osnovi potrjene vloge se lastnik ali skrbnik živali naroči za storitev sterilizacije oz. kastracije mačk pri izbrani veterinarski ambulanti. V letu 2024 občina Žalec sofinancira tudi neobvezno oznako živali (čipiranje, vnos v register in potni list). Potrjeno vlogo pred izvedbo posega preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev.
Na podlagi izpolnjene vloge je poseg sterilizacije, kastracije in oznake mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa sta redne cene znižala tudi izvajalca. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 32,94 EUR, za kastracijo mačka 21,35 EUR, za sterilizacijo breje mačke 39,65 EUR in za označitev živali 11,59 EUR.Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec
Datum objave: 13. 11. 2023 13:34
Rok: 8. 3. 2024 23:59
Številka:

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec
Dostop do objave na PJN in razpisne dokumentacije: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=498618
Rok za oddajo prijave: 26.1.2024 do 24.00
Rok za oddajo prijav se podaljša do 08.03.2024 do 23:59 ure. Dodatne informacije lahko vlagatelji zahtevajo do 01.03.2024 do 23:59 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 14.03.2024 ob 10:00 uri v prostorih Občine Žalec.


Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Žalec za leti 2023 in 2024
Datum objave: 3. 4. 2023 8:00
Rok: 31. 10. 2024 23:59
Številka: 3544-0021/2023

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Žalec.
Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 15.000 € ter za leto 2024 15.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leti 2023 in 2024 na proračunski postavki 15143 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprave.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ter opremljeno s pripisom 'Ne odpiraj, javni poziv, MKČN' ali oddajo neposredno na sedežu Občine Žalec. Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2023 za leto 2023 oziroma do 31.10.2024 za leto 2024. V primeru predčasnega zaprtja razpisa, bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani Občine Žalec.
Ostali pogoji so navedeni v priloženi dokumentaciji. 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content