Razpisi

Javna naročila
Opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v občini Žalec 2024-2026
Datum objave: 17. 5. 2024 10:22
Rok: 28. 5. 2024 11:00
Številka: 4301-0002/2024

Predmet javnega razpisa je podelitev ene (1) koncesije na področju zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v občini Žalec za obdobje 24 mesecev.
Povezava do objave na PJN: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/813980


Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe
Datum objave: 17. 5. 2024 8:57
Rok: 6. 6. 2024 23:59
Številka: 4782-0096/2024

Občina Žalec objavlja namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe za del zemljišč parc. št. 899/9, 899/4 in 897/9 vse k.o. 996 - ŽALEC, skupaj v izmeri 8.300 m2.

Ponudba za zakup se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: glavna.pisarna@zalec.si, do 06.06.2024.
Zakupna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Žalec.

Informacije dobijo interesenti na naslovu lastnika Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, pisarna št. 25, tel. št. 03 71 36 465 ali 03 71 36 405. Kontaktna oseba: Janja Bugarin Juteršek.

Lastnik nepremičnin lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 17. 5. 2024 8:32
Rok: 5. 6. 2024 23:59
Številka: 4782-0103/2024

Občina Žalec, objavlja namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe za zemljišče parc. št. 256/1 k.o. 997 - Gotovlje v izmeri 2.152 m2.
Ponudba za zakup se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov lastnika ali po elektronski pošti: glavna.pisarna@zalec.si, do 05.06.2024.
Zakupna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Žalec.
Informacije dobijo interesenti na naslovu lastnika Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, pisarna št. 25, tel. št. 03 71 36 465 ali 03 71 36 405. Kontaktna oseba: Janja Bugarin Juteršek.
Lastnik nepremičnine lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 14. 5. 2024 9:52
Rok: 3. 6. 2024 23:59
Številka: 4780-0001/2019

Občina Žalec objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za razpolaganje z nepremičnino parc. št. 258/9 k.o. 997- Gotovlje v izmeri 448 m2, ki predstavlja pozidano stavbno zemljišče.

Dodatne informacije se lahko pridobijo na naslovu Ulica Savinjske čete 5, Žalec, pisarna št. 23 ali tel. št: 03 713 64 14. Kontaktna oseba: Tanja Bulatović.

Lastnik nepremičnin lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.Javna naročila
Ureditev medgeneracijskega igrišča v Vrbju
Datum objave: 9. 5. 2024 9:13
Rok: 28. 5. 2024 10:00
Številka: 4300-0002/2024

Predmet javnega naročila je ureditev medgeneracijskega igrišča v Vrbju, skladno s popisi in tehničnimi specifikacijami, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
Povezava na PJN: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/811578


Javne dražbe
Javna dražba nepremičnin
Datum objave: 26. 4. 2024 23:03
Rok: 24. 5. 2024 23:59
Številka: 4780-0001/2024

Občina Žalec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine parc.št. 258/11 k.o. 997- Gotovlje v izmeri 585 m2, do celote (1/1), ki v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče. Izklicna cena znaša 58.500,00 EUR (22% DDV ni vključen v ceno).

Javna dražba bo v sredo, 29.5.2024, ob 10.00 uri. Vsak dražitelj mora najpozneje do vključno petka, 24.5.2024, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene.

Pogoji za sodelovanje na javni dražbi so navedeni v pripetem dokumentu.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - letni vrt
Datum objave: 26. 4. 2024 8:40
Rok: 31. 8. 2024 23:59
Številka: 4782-0098/2024

Občina Žalec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za letni vrt z urbano opremo (posebna pravica uporabe pod pogoji) za:

  • del zemljišča parc. št. 1944/17 k.o. Žalec,
  • del zemljišča parc. št. 1944/14 k.o. Žalec,
  • del zemljišča parc. št. 1944/13 k.o. Žalec.


Podrobne informacije so navedene v pripetem dokumentu.
Prijavo na namero pošljite do vključno 31.08.2024.Javni razpisi
Razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2024
Datum objave: 7. 3. 2024 9:15
Rok: 31. 10. 2024 23:59
Številka: 600-0006/2024

Občina Žalec objavlja javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2024.
Vsi kriteriji in vse podrobnosti za oddajo vlog o javnem razpisu so zapisani v dokumentnih priponkah.
Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 31.10.2024.
Dodatna pojasnila glede razpisa za finančno pomoč lahko dobite po telefonu 03/713-64-32, kontaktna oseba Matej Pinter, višji svetovalec za vzgojo in izobraževanje ali po elektronski poštni na naslovu: Matej.Pinter@zalec.si .Javni razpisi
Javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2024
Datum objave: 29. 1. 2024 13:45
Rok: 30. 11. 2024 23:59
Številka: 410-0003/2024

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.11.2024.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2023 in 2024
Datum objave: 3. 1. 2024 15:29
Rok: 15. 11. 2024 23:59
Številka: 620-0002/2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letu 2024.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk v Občini Žalec za leto 2024
Datum objave: 29. 12. 2023 10:45
Rok: 31. 10. 2024 23:59
Številka: 344-0003/2023

Lastnik ali skrbnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje na Občino Žalec - glavna.pisarna@zalec.si; v pregled in potrditev najkasneje do 31.10.2024.
Na osnovi potrjene vloge se lastnik ali skrbnik živali naroči za storitev sterilizacije oz. kastracije mačk pri izbrani veterinarski ambulanti. V letu 2024 občina Žalec sofinancira tudi neobvezno oznako živali (čipiranje, vnos v register in potni list). Potrjeno vlogo pred izvedbo posega preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev.
Na podlagi izpolnjene vloge je poseg sterilizacije, kastracije in oznake mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa sta redne cene znižala tudi izvajalca. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 32,94 EUR, za kastracijo mačka 21,35 EUR, za sterilizacijo breje mačke 39,65 EUR in za označitev živali 11,59 EUR.Javni razpisi
Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Žalec za leti 2023 in 2024
Datum objave: 3. 4. 2023 8:00
Rok: 31. 10. 2024 23:59
Številka: 3544-0021/2023

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Žalec.
Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 15.000 € ter za leto 2024 15.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leti 2023 in 2024 na proračunski postavki 15143 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprave.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ter opremljeno s pripisom 'Ne odpiraj, javni poziv, MKČN' ali oddajo neposredno na sedežu Občine Žalec. Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2023 za leto 2023 oziroma do 31.10.2024 za leto 2024. V primeru predčasnega zaprtja razpisa, bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani Občine Žalec.
Ostali pogoji so navedeni v priloženi dokumentaciji. 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content