Razpisi

Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 19. 5. 2022 9:29
Rok: 7. 6. 2022 23:59
Številka: 4781-0010/2021

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 802/3 k.o. 996- Žalec, v izmeri 72 m2, ki predstavlja pozidano stavbno zemljišče, po ceni 2.556,00 EUR. 2 % davek na promet nepremičnin bo poravnal kupec.
Ostala določila lahko preberete v pripetem dokumentu.Javni pozivi
Zbiranje ponudb za najem cvetličarne pri pokopališču v Žalcu
Datum objave: 18. 5. 2022 9:06
Rok: 7. 6. 2022 9:00
Številka: 4782-0062/2022

Vabimo vas k oddaji ponudbe za najem poslovnega prostora - cvetličarne s funkcionalnim zemljiščem, ki se nahaja na mestnem pokopališču v Žalcu in treh pripadajočih parkirnih mest za stranke.
Ponudbo na priloženih obrazcih nam pošljite vključno do torka, 7. 6. 2022 do 9.00 ure v zaprti ovojnici s pripisom 'Ne odpiraj - ponudba za najem cvetličarne na mestnem pokopališču v Žalcu'.
Ponudbo lahko oddate osebno v Glavni pisarni Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec ali pošljete priporočeno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.Ostali razpisi
Razpis za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Žalec v letu 2022
Datum objave: 28. 4. 2022 9:03
Rok: 30. 5. 2022 23:59
Številka:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Žalec.
Pogoji za dajanje pobud so navedeni v priponki.
Pobude za podelitev priznanj Občine Žalec sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec do 30. maja 2022. Pobude lahko posredujete tudi na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si
Predsednik komisije
Viktor MitovJavni razpisi
Javni razpis za sprejem pokroviteljstva v letu 2022
Datum objave: 10. 3. 2022 10:31
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 410-0009/2022

Predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo nad pomembnimi humanitarnimi, kulturnimi, športnimi, strokovnimi in mednarodnimi dogodki/projekti.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 11. 2022.Javni razpisi
Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2022
Datum objave: 7. 3. 2022 10:29
Rok: 6. 6. 2022 23:59
Številka: 600-0004/2022

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za:

 • dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
 • študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini,
 • sodelovanje v mednarodnih projektih.

Razpis je odprt do porabe sredstev.Javni pozivi
Javni poziv za sofinanciranje storitev sterilizacije in kastracije mačk
Datum objave: 2. 3. 2022 9:45
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 344-0001/2022

Objavljamo javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. V proračunu za leto 2022 je na voljo 2.000,00 EUR.
Pogoji za sodelovanje:

 • na javni poziv se lahko prijavijo lastniki ali skrbniki mačk, ki imajo stalno bivališče v Občini Žalec.
 • posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali.
 • izbrana izvajalca veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, sta:
 • FARMA veterinarska ambulanta, d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 55, 3311 Šempeter, tel. 03 700 15 75, vet.farma@siol.net in
 • Savinjska veterinarska postaja d.o.o., Celjska cesta 3 a, 3310 Žalec, tel. 03 713 20 57, svp.zalec@siol.net

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje v pregled in potrditev na Občino Žalec pisno ali na e-naslov glavna.pisarna@zalec.si. Obrazec vloge je v priponki, na voljo pa tudi na spletni strani Vloge in obrazci.
Na osnovi potrjene vloge se lastnik živali naroči za storitev pri izbrani veterinarski ambulanti. Potrjeno vlogo pred izvedbo posega preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev.

Na podlagi izpolnjene vloge je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa sta redne cene znižala tudi izvajalca. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 EUR, za kastracijo mačka pa 18,91 EUR.
Rok za prijavo: lastniki živali lahko izkoristijo cenovno ugodnejše posege, ki so predmet tega poziva, do 30.11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Ob obisku veterinarja imejte s seboj veljaven osebni dokument.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marjano Kopitar, tel. 03 713 64 56, v času uradnih ur občinske uprave.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŽALEC ZA LETO 2022
Datum objave: 19. 1. 2022 19:30
Rok: 30. 10. 2022 23:59
Številka: 305-0001/2022

17.3.2022: Javni razpis ostaja odprt za UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene; 2. rok: 30. 6. 2022 (do 24:00), 3. rok: 30. 10. 2022 (do 24:00). Obrazci za ukrepe 1, 3 in 5 so umaknjeni.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih 'de minimis' za naslednje ukrepe:

 • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev;
 • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
 • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
 • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Besedilo razpisa ter obrazci so v priponkah.
Opozorilo - roki za oddajo:

 • za Ukrep 1, Ukrep 3 in Ukrep 5: 1. rok: 1. 3. 2022 (do 24:00)
 • za Ukrep 4: 1. rok: 1. 3. 2022 (do 24:00), 2. rok: 30. 6. 2022 (do 24:00), 3. rok: 30. 10. 2022 (do 24:00)


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letih 2021 in 2022
Datum objave: 18. 1. 2021 13:00
Rok: 18. 11. 2022 23:59
Številka: 620-0001/2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letu 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.
Višina razpoložljivih sredstev:

 • v letu 2021: 19.800 €
 • v letu 2022: 19.800 €

Opozorilo glede roka prijave: razpis je odprt do porabe sredstev (za leto 2021 najkasneje do 20.11.2021, za leto 2022 najkasneje do 18.11.2022), vloge se oddajo do 20. v mesecu.
Sprememba (27.1.2021): Besedilo tretjega odstavka 6. točke se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 'Vloge morajo biti dostavljene priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.' Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.Javni razpisi
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (2021, 2022)
Datum objave: 2. 12. 2020 0:00
Rok: 31. 10. 2022 23:59
Številka: 3544-0027/2020

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v občini Žalec.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto, oziroma najkasneje do 31.10.2021 za leto 2021 ter do 31.10.2022 za leto 2022! 

Potekli razpisi

Seznam evidenčnih naročil po letih

(2. odstavek 21. člena ZJN-3):

Skip to content