Arhiv evidenčnih javnih naročil velike vrednosti

TO JE ARHIVSKA STRAN

Povezave do gradiva so nedelujoče. Dobite jih na Občini.

Javna naročila velike vrednosti

01.08.2018 Vzdrževanje skupnih delov večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti Občine Žalec (JN005331/2018, oddaja ponudb na portalu eJN)
Rok za oddajo ponudb: 7.9.2018 do 10:00 ure
Datum odpiranja ponudb: 7.9.2018 ob 10:05 uri na portalu e-JN
Razpisna dokumentacija: DOC
Vzorec okvirnega sporazuma: PDF
Popis del: XLS (popravljen 29.8.2018)
Obrazec ESPD: XML

14.05.2018 Obnova infrastrukture javne razsvetljave v občini Žalec (JN3161/2018, oddaja ponudb na portalu eJN)
Rok za oddajo ponudbe 18.6.2018 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb na portalu e-JN 18.6.2018 ob 10.15 uri
Razpisna dokumentacija: DOCX (dopolnjena 23.5.2018, rok za oddajo vprašanj)
Projektna naloga PDF (dopolnjena 12.6.2018, spremenjeni parametri svetilk v točki 2.3. Tehnologije razsvetljave ter točka 2.3.1. Svetilke (s pripadajočo tabelo št. 5.))
Priloge PDF
Popisi XLSX
Vzorec pogodbe PDF
ESPD: XML

15.01.2018 JN Gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Žalec – južno od železnice (JN000206/2018)
Rok za oddajo ponudb: 01.02.2018 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 01.02.2018 ob 10.00 uri.
Dokumentacija: ZIP
Obrazec ESPD: XML
Situacije: komunalna infrastruktura PDF, profil ceste PDF, profil krožišča PDF
Dopolnjen popis del (24.01.2018): XLS

08.08.2017 Investicijska vzdrževalna dela na javnih občinskih cestah v Občini Žalec (JN007408/2017)
Rok za oddajo ponudb: 24.08.2017 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 24.08.2017 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX (popr. 10.08.2017 15.00; III. poglavje – izpolnjevanje pogojev izkazano samo z ESPD obrazcem)
Popisi, situacije, tehnična poročila: ZIP
Vzorec pogodbe: PDF
Obrazec ESPD: XML

19.05.2017 Prevozi v Občini Žalec 2017-2020 (JN005253/2017-B01)
Rok za oddajo ponudb: 23.6.2017 do 09:00 ure.
Odpiranje ponudb: 23.6.2017 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX (dopolnjena 22.05.2017 13.50)
Vzorec sporazuma: DOCX
Popis za ponudbo: XLSX
Grafični prikaz relacij: JPG
Obrazec ESPD: TXT

29.03.2017 Rekonstrukcija Bevkove ulice in gradnja pločnika s kolesarsko stezo (JN002461/2017-B01)
Rok za oddajo ponudb: 12.4.2017 do 9:00 ure.
Odpiranje ponudb: 12.4.2017 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOC
Popisi del: XLS
Pogodba (vzorec): PDF
Tehnično poročilo: Bevkova Savinjska
Gradbena situacija: Bevkova Savinjska 1 Savinjska 2
ESPD obrazec: XML

28.03.2017 Investicijsko vzdrževanje javnih cest v občini Žalec (JN002372/2017-B01)
Rok za oddajo prijav: 5.4.2017 do 15:00 ure.
Odpiranje prijav: 5.4.2017 ob 16:00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOC
Okvirni sporazum (vzorec): DOC
ESPD obrazec: XML

17.02.2017 Zavarovanje premoženja in oseb Občine Žalec in javnih zavodov (JN001221/2017)
Rok za oddajo ponudb: 24.03.2017 do 9:00 ure.
Odpiranje ponudb: 24.03.2017 ob 10:00 uri.
Razpisna dokumentacija DOCX
Priloga – zavarovalno tehnična dokumentacija DOCX
Obseg zavarovanja: ZIP (tabele xlsx)
13.3.2017 16.3.2017 dopolnjena tabela vozil XLSX
Obrazec ESPD TXT
Referenčno potrdilo DOCX

21.10.2016 Energetska prenova stavb v lasti Občine Žalec (JN006599/2016)
Rok za oddajo prijav: 11.11.2016 do vključno 10:00.
Odpiranje ponudb: 11.11.2016 ob 11:00.
Razpisna dokumentacija DOCX
Obrazec ESPD XML

Stavba Občine Žalec
tehnično poročilo PDF
vodilna mapa PDF
arhitektura ZIP1 ZIP2
elektro inštalacije ZIP
strojne inštalacije ZIP
popis del XLS (XLS dopolnjen popis elektroinštalacij 07.11.2016)

Stavba OŠ Šempeter
tehnično poročilo PDF
vodilna mapa PDF
arhitektura ZIP1 ZIP2
elektro inštalacije ZIP
strojne inštalacije ZIP
popis del XLS (XLS dopolnjen popis elektroinštalacij 07.11.2016)

Stavba Vrtec Žalec I
arhitektura ZIP
elektro inštalacije ZIP
strojne inštalacije ZIP
popis del XLS

12.7.2016 Zamenjava svetilk javne razsvetljave v občini Žalec (JN-003772/2016-B01)
Rok za oddajo prijav: podaljšan do 2.9.2016 do vključno 9:00.
Odpiranje ponudb: 2.9.2016 ob 10:00.
Razpisna dokumentacija DOCX (dopolnjena 24.8.2016)
Popis del XLSX (dopolnjen 18.8.2016)
Vzorec pogodbe PDF
ESPD obrazec TXT

19.2.2016 Nakup programirane točilne naprave (JN1182/2016)
rok za oddajo prijav: 3.3.2016 do 13.00 ure
odpiranje ponudb: 3.3.2016 ob 13.15 uri
razpisna dokumentacija DOCX
projektna naloga DOCX
popis del XLSX
vzorec pogodbe PDF

2.2.2016 Nakup programirane točilne naprave (JN748/2016)
rok za oddajo prijav: 9.2.2016 do 13.00 ure
odpiranje ponudb: 9.2.2016 ob 14.00 uri
razpisna dokumentacija DOCX
projektna naloga DOCX

22.01.2016 Nakup programirane točilne naprave (JN506/2016)
Obvestilo – nedokončan postopek: JN734/2016
rok za oddajo prijav: 1.2.2016 do 09:00 ure
odpiranje ponudb: 1.2.2016 ob 10.00 uri
razpisna dokumentacija DOCX
projektna naloga DOCX

05.06.2015 Gradnja pločnika Petrovče – Kasaze – AP Kili Liboje (JN3747/2015)
Obvestilo o oddaji naročila: JN5402/2015
rok za oddajo ponudb: 19.6.2015 do 9.00 ure 23.6.2015 do 13.00 ure
odpiranje ponudb: 19.6.2015 ob 10.00 uri 23.6.2015 ob 14.00 uri
razpisna dokumentacija DOCX
vzorec pogodbe DOCX
tehnično poročilo 1 DOC, tehnično poročilo 2 DOC
popisi del XLSX
faznost gradnje PDF
načrt jeklene konstrukcije PDF
detajl sidranja PDF
detalj zaščitne ograje PDF

10.04.2015 Energetska sanacija Doma II. Slovenskega tabora s prizidkom (JN2259/2015)
Obvestilo o oddaji naročila: JN5155/2015
Rok za oddajo ponudb: 4.5.2015 6.5.2015 do 9.00 ure
Odpiranje ponudb: 4.5.2015 6.5.2015 ob 10.00 uri
razpisna dokumentacija DOCX
vzorec pogodbe PDF
dokumentacija ZIP (27MB)
slike: LED spot, LED wash, DMX kontroler

19.03.2015 Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov (JN 1756/2015)
Obvestilo o oddaji naročila: JN3812/2015
rok za oddajo ponudb: 9. 4. 2015 do 09:00
razpisna dokumentacija DOC PDF
vzorec pogodbe PDF
situacija PDF
skupna rekapitulacija XLS
popisi:
– gradbeno obrtniška dela XLS
– komunalna infrastruktura XLS
– elektroinstalacije XLS
– NN priključek XLS
– cesta XLS slike PDF
detajl dilatacije PDF
načrt arhitekture ZIP
načrt gradbenih konstrukcij ZIP
načrt elektroinstalacij ZIP
načrt zunanje ureditve ZIP

13.03.2015 Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »Center zdravja in aktivnega življenja Vrbje – EKOKAMP« (JN1633/2015)
dokument

26.8.2014 Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (JN8735/2014)
Obvestilo o oddaji naročila: JN11759/2014
Rok za oddajo ponudb: 6.10.2014 do 09.00 ure.
Odpiranje ponudb: 6.10.2014 ob 10.00 uri
razpisna dokumentacija
popis del
vzorec koncesijske pogodbe
seznam cest
seznam izvajalcev zimske službe na javnih poteh
seznam javnih poti z izvajalci zimske službe po ožjih delih občine:
KS Galicija, KS Gotovlje, KS Ponikva
KS Griže, KS Levec, KS Liboje
KS Petrovče, MS Žalec
KS Šempeter, KS Vrbje

28.04.2014 Energetska sanacija – Vrtci Občine Žalec (JN5000/2014)
Naročilo ni bilo oddano: JN6832/2014
Rok za oddajo ponudb: 16.5.2014 do 11.00 ure (odpiranje ponudb: 16.5.2014 ob 12:00 uri)
Razpisna dokumentacija: DOC

25.04.2014 Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Žalec v obdobju 2014-2017 (JN4983/2014)
Obvestilo o oddaji naročila: JN9418/2014
Rok za oddajo ponudb 5.6.2014 do 13.00 ure (odpiranje ponudb 5.6.2014 ob 14:00 uri)
Razpisna dokumentacija: DOCX
Priloga A: XLSX
Priloga 5: XLSX
Prikaz relacij: povezava

11.04.2014 Energetska sanacija I. in II. OŠ Žalec (JN4392/2014)
Obvestilo o oddaji naročila: JN6309/2014
Rok za oddajo ponudb: 6.5.2014 do 12. ure (odpiranje ponudb 6.5.2014 ob 13. uri)
Razpisna dokumentacija: DOC
Popis del: XLS
Priloge (PDF):
arhitektura ZIP
elektroinštalacije ZIP
kuhinja ZIP
strojne inštalacije ZIP

10.03.2014 Izgradnja kanalizacije Šempeter, Drešinja vas (JN2805/2014)
Obvestilo o oddaji naročila: JN6739/2014
rok za oddajo ponudb: 24.03.2014 do 10.00 ure podaljšanje 27.3.2014 do 14:00 ure
odpiranje ponudb bo 27.3.2014 ob 15:00 uri
razpisna dokumentacija (DOCX)
popisi del (XLSX)

Tehnično poročilo: Šempeter kanal 132-05 kanal 145-06  Drešinja vas kanal II faza
Situacije: Šempeter kanal 132-05 III faza kanal 145-06 IV faza Drešinja vas kanal II faza

19.11.2013 Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Zavetišča za brezdomce in socialno ogrožene občane Občine Žalec za leti 2014 in 2015, pri kateri ponudnik uporabi del živil, pridelanih na ekološki način (JN14666/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN16211/2013
rok za oddajo ponudb: 26.11.2013 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija (DOC)

15.11.2013 Projektna naloga “Obnova vaškega jedra Petrovče” (JN14567/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN55/2014
rok oddaje: 27.11.2013 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija (DOC)
projektna naloga (PDF)
usmeritve ZVKD OE Celje (PDF)
lokacijska informacija (PDF)
idejna zasnova (PDF)
projektna dokumentacija – vodilna mapa (PDF)
projektna dokumentacija – načrt arhitekture (PDF)

26.8.2013 Parkirišče za osebna vozila v Grižah (JN10733/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN13181/2013
rok oddaje: 09.09.2013 do 09.00 ure
razpisna dokumentacija (DOC)
popis (XLS)

16.7.2013 Zavarovanje premoženja Gasilske zveze Žalec in prostovoljnih gasilskih društev (postopek javnega naročanja izvaja Občina Žalec v imenu in na račun naročnika Gasilska zveza Žalec) (JN8857/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN13183/2013
rok oddaje: 09.08.2013 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija – dopolnjena 18.7.2013 (DOC)
popravljen obrazec 2f (31.7.2013) DOC
priloga – leto izgradnje (2.8.2013) DOC

21.05.2013 Obnova kopalnic, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (JN6386/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN10739/2013
rok oddaje: 06.06.2013 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija (DOC)
popis (XLS)

21.05.2013 Dobava in montaža kontejnerja (JN6022/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN10582/2013
rok oddaje: 29.5.2013 do 09.30 ure
razpisna dokumentacija (DOC)
tehnične specifikacije (DOC)
tip 1 tip 2

17.05.2013 Pločnik Galicija – faza I (JN5879/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN10587/2013
rok oddaje: 27.5.2013 do 11.00 ure
razpisna dokumentacija (DOC)
popis del (XLS)

05.04.2013 Komunalna infrastruktura v Poslovni coni Arnovski gozd II, prestavitev 50 bar plinovoda R23A Plinovodi d.o.o. – I. faza (JN3897/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN6913/2013
rok oddaje: 22.04.2013 do 10.00 ure
razpisna dokumentacija (DOC)
tehnično poročilo – gradbeni del (DOC)
tehnično poročilo – strojni del (DOC)
situacija (PDF)
popisi (XLS)

19.02.2013 Prenova starega mestnega jedra Žalec (JN1812/2013)
Obvestilo o oddaji naročila: JN6199/2013
rok oddaje: 11.03.2013 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija ZIP
25.02.2013 oblikovno popravljen popis: zasaditev in urbana oprema – v stolpcu B (zasaditev) niso bili vidni opisi vseh postavk
25.02.2013 skupna rekapitulacija (XLS)
01.03.2013 detajl D-5 detajl D-6 detajl D-7 detajl spomenik
04.03.2013 dopolnjena razpisna dokumentacija DOC
12.03.2013 detajli: prehod trapez spomenik tlakovanje 1 tlakovanje 2 tlakovanje 3

23.11.2012 Gradnja nadomestnega mostu čez Bistrico in ureditev cestnih priključkov v območju mostu na občinski cesti JP 991241 v Kasazah (JN12722/2012)
rok oddaje: 07.12.2012 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija DOC
priloge: 1 del, 2 del (ZIP), situacija obvoza PDF, skica varnostne ograje PDF

20.11.2012 Čiščenje poslovnih prostorov ter dobava tekočega mila, toaletnega papirja in toaletnih brisač v obdobju od 2013 do 2015 (JN12547/2012)
rok oddaje: 30.11.2012 do 11.00 ure
razpisna dokumentacija DOC

12.11.2012 Izdelava projektne dokumentacije za ureditev arheološkega parka v Šempetru v Savinjski dolini (JN12205/2012)
rok oddaje: 28.11.2012 do 09.00 ure
razpisna dokumentacija DOC
projektna naloga DOC
priloge k projektni nalogi (zainteresirani ponudniki jih dobijo na zgoščenki pri Natji Šketa Miser, tel. 03 713 64 65)20.07.2012 Izdelava projektne dokumentacije za ureditev starega mestnega jedra Žalec (JN7913/2012)
rok oddaje: 31.7.2012 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija DOC
projektna naloga DOC

14.5.2012 Dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Griže (JN5028/2012)
rok oddaje: 24.05.2012 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija : DOC
tehnično poročilo : PDF
tloris : pritličje nadstropje
popisi (15.5.2012, 11:04):
oprema – šola XLS
didaktična oprema – šola XLS
računalniška oprema – šola XLS
rekapitulacija XLS

14.5.2012 Dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Griže (JN5028/2012)
rok oddaje: 24.05.2012 do 13.00 ure
razpisna dokumentacija : DOC
tehnično poročilo : PDF
tloris : pritličje nadstropje
popisi (15.5.2012, 11:04):
oprema – šola XLS
didaktična oprema – šola XLS
računalniška oprema – šola XLS
rekapitulacija XLS

17.2.2012 Dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Griže in vrtec (JN1827/2012)
rok oddaje: 28.03.2012 do 11.00 ure
razpisna dokumentacija : PDF DOC
tehnično poročilo : PDF
tloris : pritličje nadstropje
popisi (popravljeni 12.3.2012):
oprema – šola XLS
didaktična oprema – šola XLS
računalniška oprema – šola XLS
oprema – vrtec XLS
didaktična oprema – vrtec XLS – priloga k odgovoru na vprašanje z dne 7.3.2012 PDF
računalniška oprema – vrtec XLS
rekapitulacija XLS

16.2.2012 Zavarovanje premoženja Občine Žalec in javnih zavodov (JN1791/2012)
rok oddaje: 27.03.2012 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija PDF DOC2.2.2012 Dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze (JN1252/2012)
rok oddaje: 12.03.2012 do 12.00 ure

10.10.2011 Ureditev pločnika in obnova lokalne ceste skozi Arjo vas (JN11526/2011)
rok oddaje: 20.10.2011 do 10.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis (XLS)

13.10.2011 Sprememba razpisne dokumentacije (JN11726/2011): V popisu del se v Excelovi tabeli, na listu “Cesta I – preplastitev- popis“, poglavje Voziščna konstrukcija, postavka 32 685 »Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti SMA 8 PmB 45/80-65 A2 v debelini 40 mm« zamenja s postavko 32 275 »izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70, A3 v debelini 40 mm«. Ostala dolocila razpisne dokumentacije ostanejo enaka.

16.09.2011 Dobava in montaža opreme kuhinje v objektu Osnovne šole Griže (JN10526/2011)
rok oddaje: 28.09. 2011 do 16.00 ure
razpisna dokumentacija PDF
projekt za izvedbo PDF
popis del XLS – odklenjen XLS
načrt strojnih priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22
načrt elektro priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22

23.08.2011 Ureditev kmetijske povezovalne ceste in vzpostavitev pločnika na ANPr v km 9+814 Vrbje (JN9553/2011)
rok oddaje: 07.09.2011 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis del (XLS)

09.08.2011 Obnova Šolske ulice v Šempetru – faza B (JN9031/2011)
rok oddaje: 24.08.2011 do 11.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis opreme (XLS)

20.07.2011 Dobava in montaža opreme za telovadnico pri objektu Osnovne šole Griže (JN8204/2011)
rok oddaje: 30.08.2011 do 10.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popravljen obrazec 6-6 (PDF)
popis opreme (XLS) dodatna dela (XLS)
tehnično poročilo (PDF)
tloris vtičnih puš (PDF)
tloris in pogledi na notranje stene 1 (PDF)
tloris in pogledi na notranje stene 2 (PDF)

13.07.2011 Dobava in montaža opreme kuhinje v objektu Osnovne šole Griže (JN7890/2011)
Postopek dodelitve je bil razglašen za neuspešnega. (JN10456/2011)
rok oddaje: 05.08. 2011 do 09.00 ure
razpisna dokumentacija PDF
projekt za izvedbo PDF
popis del XLS, dopolnitev popisa – pomivalni stroj (PDF)
načrt strojnih priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22
načrt elektro priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22

13.07.2011 Izbira izvajalca za izvajanje storitev avtobusnega prevoza osnovnošolskih otrok v občini Žalec 2011-2014 (JN7869/2011)
rok oddaje: 09.08.2011 do 14.00 ure

23.08.2011 Ureditev kmetijske povezovalne ceste in vzpostavitev pločnika na ANPr v km 9+814 Vrbje (JN9553/2011)
rok oddaje: 07.09.2011 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis del (XLS)

09.08.2011 Obnova Šolske ulice v Šempetru – faza B (JN9031/2011)
rok oddaje: 24.08.2011 do 11.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis opreme (XLS)

20.07.2011 Dobava in montaža opreme za telovadnico pri objektu Osnovne šole Griže (JN8204/2011)
rok oddaje: 30.08.2011 do 10.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popravljen obrazec 6-6 (PDF)
popis opreme (XLS) dodatna dela (XLS)
tehnično poročilo (PDF)
tloris vtičnih puš (PDF)
tloris in pogledi na notranje stene 1 (PDF)
tloris in pogledi na notranje stene 2 (PDF)

13.07.2011 Dobava in montaža opreme kuhinje v objektu Osnovne šole Griže (JN7890/2011)
Postopek dodelitve je bil razglašen za neuspešnega. (JN10456/2011)
rok oddaje: 05.08. 2011 do 09.00 ure
razpisna dokumentacija PDF
projekt za izvedbo PDF
popis del XLS, dopolnitev popisa – pomivalni stroj (PDF)
načrt strojnih priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22
načrt elektro priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22

13.07.2011 Izbira izvajalca za izvajanje storitev avtobusnega prevoza osnovnošolskih otrok v občini Žalec 2011-2014 (JN7869/2011)
rok oddaje: 09.08.2011 do 14.00 ure

22.04.2011 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v občini Žalec, del območja KS Petrovče (JN4249/2011) rok oddaje je podaljšan: 25.05.2011 do 11.00 ure
Razpisna dokumentacija (PDF)
Priloge:
grafična priloga (PDF)
seznam kanalov (PDF)
tehnično poročilo Arja vas (PDF)
tehnično poročilo Drešinja vas (PDF)
tehnično poročilo Petrovče (PDF)
popravljeni popisi (ZIP) – vse datoteke razpakirajte v isto mapo in jih ne preimenujte!
popis kanalizacija Arja vas
popis kanalizacija Drešinja vas
popravljen popis kanalizacija Petrovče  (ZIP) – razpakirajte v isto mapo, kjer imate ostale datoteke!
popis vodovod Drešinja vas
popis vodovod Petrovče

14.04.2011 Nakup pometalnega stroja in traktorja (JN3859/2011) rok oddaje je podaljšan: 18.05.2011 do 9.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popravljena stran 7 razpisne dokumentacije (PDF)
obrazci v obliki za izpolnjevanje (DOC)
Prilogi:
specifikacija za pometalni stroj (PDF) popravljena specifikacija (PDF)
specifikacija  za traktor (PDF)

22.03.2011 Rekonstrukcija obstoječega objekta za vrtec Novo Celje ter zunanjo ureditvijo (JN2802/2011) rok oddaje: 06.04.2011 do 11.00 ure
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe (JN3341/2011) in sicer je rok za oddajo ponudbe 15.04.2011 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo 15.04.2011 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
razpisna dokumentacija (PDF) popravljen obrazec 24 (PDF)
tehnično poročilo – arhitektura (PDF)
tehnično poročilo – elektro inštalacije (PDF)
tehnično poročilo – strojne inštalacije (PDF) dodatno (PDF)
tehnično poročilo – zunanja ureditev (PDF)
situacija, fasade, prerez, tloris
popis – gradbena in obrtniška dela (XLS)
popis – elektro inštalacije (XLS)
popis – strojne inštalacije (XLS)
popis – zunanje ureditve (XLS)
popis – oprema (PDF) popravljen (PDF)
skupna rekapitulacija (XLS)

15.02.2011 Dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema v okviru projekta CELOSTNO UREJANJE ODVODNJAVANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE; PROJEKT ŽALEC (JN1437/2011) rok oddaje: 17.03.2011 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija (povezava)

01.02.2011 Gradnja kanalizacije v naselju Griže, fekalni kanal v dolžini 220 m, meteorni kanal v dolžini 350 m, tlačni kanal v dolžini 410 m, črpališče in obnova vodovoda v dolžini 130m (JN982/2011) rok oddaje: 25.02.2011 do 14.00 ure;
razpisna dokumentacija (PDF)
popis del (XLS) 18.2.2011 popravljen popis del (XLS)
tehnično poročilo (PDF)

31.01.2011 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Žalec za leto 2011, 2012 in 2013 (JN953/2011) rok oddaje: 21.02.2011 do 12.00 ure;
razpisna dokumentacija (PDF)   popis del (PDF)
10.2.2011 Objavljamo popravljen popis del (PDF, XLS, ZIP), ki ga je potrebno upoštevati v ponudbi namesto prvotno objavljenega popisa del.

23.08.2011 Ureditev kmetijske povezovalne ceste in vzpostavitev pločnika na ANPr v km 9+814 Vrbje (JN9553/2011)
rok oddaje: 07.09.2011 do 12.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis del (XLS)

09.08.2011 Obnova Šolske ulice v Šempetru – faza B (JN9031/2011)
rok oddaje: 24.08.2011 do 11.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popis opreme (XLS)

20.07.2011 Dobava in montaža opreme za telovadnico pri objektu Osnovne šole Griže (JN8204/2011)
rok oddaje: 30.08.2011 do 10.00 ure
razpisna dokumentacija (PDF)
popravljen obrazec 6-6 (PDF)
popis opreme (XLS) dodatna dela (XLS)
tehnično poročilo (PDF)
tloris vtičnih puš (PDF)
tloris in pogledi na notranje stene 1 (PDF)
tloris in pogledi na notranje stene 2 (PDF)

13.07.2011 Dobava in montaža opreme kuhinje v objektu Osnovne šole Griže (JN7890/2011)
Postopek dodelitve je bil razglašen za neuspešnega. (JN10456/2011)
rok oddaje: 05.08. 2011 do 09.00 ure
razpisna dokumentacija PDF
projekt za izvedbo PDF
popis del XLS, dopolnitev popisa – pomivalni stroj (PDF)
načrt strojnih priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22
načrt elektro priključkov (PDF):   1-10   11-16, 18   17, 19-22

13.07.2011 Izbira izvajalca za izvajanje storitev avtobusnega prevoza osnovnošolskih otrok v občini Žalec 2011-2014 (JN7869/2011)
rok oddaje: 09.08.2011 do 14.00 ure

Skip to content