Vloge in obrazci

Plačilo upravne takse

Stranke Občine Žalec lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačate:

 • z gotovino in brezgotovinsko – pri oddaji vloge v glavni pisarni Občine Žalec
 • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom na bankah ali poštah
 • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom pri plačilu navedete:

 • prejemnik: Občina Žalec
 • koda namena: GOVT
 • namen nakazila: upravna taksa (ter številko zadeve ali npr. soglasje, …)
 • BIC banke: BSLJSI2X
 • številka računa: SI56 0139 0590 0309 195
 • referenca: 11
 • sklic: 76880-7111002-xxxx (zadnja štiri mesta (xxxx) predstavljajo tekoče leto)

Znesek upravne takse, ki ga je potrebno plačati, je določen po Zakonu o upravnih taksah.

Socialno varstvo, denarne pomoči

Stanovanjsko področje

Predšolska vzgoja, izobraževanje

Gostinstvo, turizem, prireditve

 • Prijava obratovalnega časa
  Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije) po Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
 • Podaljšan obratovalni čas
  Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času (17. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost).
 • Prijava shoda ali prireditve
  Zloženka in obrazec.
 • Potrdilo o obvestitvi občine o izvedbi prireditve
  Obvezna priloga pri prijavi shoda ali prireditve (14. člen Zakona o javnih shodih).

Varstvo okolja

 • Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev s hrupom
  Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za prireditev.
 • Subvencioniranje odvoza azbestne kritine
  V skladu z izvajanjem projekta »VARNO ODSTRANJEVANJE AZBESTNIH ODPADKOV V OBČINI ŽALEC« subvencioniramo odvoz odpadne salonitne kritine. Sredstva so strogo namenska in jih lahko koristijo: lastniki stanovanjskih objektov, pripadajočih nezahtevnih, enostavnih in kmetijskih objektov z območja Občine Žalec za odvoz in odlaganje azbestnih odpadkov, to je t.i. salonitnih strešnih plošč.
 • Znižano plačilo odvoza smeti
  Skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki v občini Žalec (Ur.list RS št. 19/1997) in Pogodbo o odvozu odpadkov iz območja Občine Žalec na odlagališče odpadkov Bukovžlak v Celju z dne 14.05.1996 ter Aneksom k pogodbi z dne 20.11.1997 se za eno osebo v stanovanjski hiši oz. gospodinjstvu prizna 67% popust, za dve osebi pa 33% popust.

Gradnja

NUSZ

Promet

 • Projektni pogoji
  Izdaja projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam PGD projektne dokumentacije (za področje gradnje v varovanem pasu občinskih cest in priključevanja objektov na omrežje občinskih cest.
 • Soglasje s pogoji
  Izdaja soglasja s pogoji za izvedbo gradnje/posega v varovanem pasu občinskih cest, za katero ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.
 • Služnost
  Obrazec vloge za ustanovitev služnosti v območju občinskih cest.
 • Zapora ceste
  Izdaja dovoljenja za popolno / delno zaporo občinske javne ceste.

Razpolaganje s premoženjem

Skip to content